Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 509

protokols Nr. 11, 60. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. oktobra
lēmuma Nr. 501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku
darba izpildes novērtēšanas sistēmas
apstiprināšanu” pielikumā

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 5. un 8. punktu, 11. panta pirmo daļu, 16. panta otro daļu un Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. oktobra lēmuma Nr. 501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā:

1.1. vārdus “Jūrmalas pašvaldība” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība” attiecīgajā locījumā;

1.2. vārdus “pilsēta” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “valstspilsēta” attiecīgajā locījumā;

1.3. svītrot vārdu “DocLogix”.

2. Aizstāt satura rādītājā:

2.1. 1. pielikuma nosaukumā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu vadītājiem” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības politikas plānotājiem”;

2.2. 2. pielikuma nosaukumā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes darbiniekiem” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbiniekiem”;

2.3. 5. pielikuma nosaukumā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes klientu apkalpošanas speciālistiem” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu klientu apkalpošanas speciālistiem”.

3. Svītrot 1. tabulas ailes:

JPD

Jūrmalas pilsētas dome

JPD neatkarīgās nodaļas

JPD nodaļas, kas nav iekļautas kādas pārvaldes sastāvā

4. Izteikt 1. tabulā jēdziena “Fiziskā un kvalificētā darba veicējs” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Atbilstoši MK 26.04.2022. noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība””.

5. Svītrot 2. punktā simbolus un vārdus “(Jūrmalas pilsētas domē attiecīgi – izpilddirektora)”.

6. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. DDINS nosaka amata vienībām “padomnieki”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu vadītāju, struktūrvienību vadītāju un darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtību.”

7. Papildināt ar 7.3. un 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku/vietniekiem;

7.4. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, izņemot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas padomniekiem.”

8. Izteikt 12. punkta preambulu šādā redakcijā:

“12. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas loma DDINS izmantošanas procesā:”

9. Aizstāt 12.2. apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes Darbinieku” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu vadītāju”.

10. Svītrot 13.3. apakšpunktu.

11. Izteikt 14.2. apakšpunktā 2. tabulu šādā redakcijā:

Darba vadītājs (vērtētājs)

Darbinieks (vērtējamais)

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors *

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu vadītāji *

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes vadītājs

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības attiecīgās iestādes darbinieki

Jūrmalas domes priekšsēdētājs / priekšsēdētāja vietnieks

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors /

izpilddirektora vietnieks

Attiecīgie padomnieki

”.

12. Aizstāt 14.5. apakšpunktā vārdu “JPD” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes”.

13. Svītrot 14.6.1. apakšpunktā simbolus un vārdus “(līdzīgi kā Jūrmalas pilsētas domes pārvaldes vadītājs)”.

14. Aizstāt 14.6.3. apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļa” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļa”.

15. Svītrot 15. punktu.

16. Svītrot 16.4. apakšpunktā vārdu “domes”.

17. Svītrot 23. punktā simbolus un vārdus “(JPD pārvaldes vadītājs, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes vadītājs)”.

18. Svītrot 24. punktā vārdus un pieturzīmi “JPD pārvaldes vadītājs,”.

19. Aizstāt 25. punktā vārdu “JPD” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes”.

20. Izteikt 27.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“27.2. Kad Darba vadītājs (vērtētājs) ir Jūrmalas domes priekšsēdētājs (izpilddirektoram), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors, atbildīgā, lai Darbinieks tiek iepazīstināts ar darba izpildes galīgo novērtējumu un saņem Veidlapas eksemplāru (vai tās kopiju), ir Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļa.”.

21. Svītrot 69.2. apakšpunktu.

22. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

“71. Darba izpildes novērtēšanas rezultātu 5 (piecu) darba dienu laikā var apstrīdēt, iesniedzot rakstisku iesniegumu attiecīgajam apstrīdēšanas komisijas vadītājam (3.tabula).

3.tabula

Apstrīdēšanas komisija

Darbinieks (vērtējamais)

Apstrīdēšanas komisiju izveido ar atsevišķu rīkojumu:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks (-i)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu vadītāji

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes vadītājs.

*Komisijas sastāvā tiek iekļauts Arodbiedrības pārstāvis.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības attiecīgās iestādes darbinieki

”.

23. Izteikt 76.1. un 76.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“76.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļa pārstāvji;

76.2. citu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu struktūrvienību vadītāji vai darbinieki;”.

24. Izteikt 1. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

Piemērojamība:

1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu vadītājiem.

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu pārvalžu un nodaļu vadītājiem.

4. Jūrmalas domes priekšsēdētāja / priekšsēdētāja vietnieka / Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora / izpilddirektora vietnieka padomniekiem.

Darbinieka vārds, uzvārds:

Darbinieka amats:

Struktūrvienība (nodaļa/pārvalde/iestāde):

Darba vadītāja vārds, uzvārds:

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors)

Jūrmalas domes priekšsēdētājs (izpilddirektoram/padomniekam)

Darba izpildes novērtēšanas periods:

___.___.20___. - ___.___.20___.

Darba izpildes novērtēšanas sarunas datums:

___.___.20___.

”.

25. Svītrot 1. pielikumā paraksta zonā simbolus un vārdus “(Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors)”.

26. Izteikt 2. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

Piemērojamība:

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību darbiniekiem (izņemto fiziskā un kvalificētā darba veicējus).

”.

27. Svītrot 2. pielikumā paraksta zonā simbolus un vārdus “(Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors)”.

28. Izteikt 4. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

Piemērojamība:

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem fiziskā un kvalificētā darba veicējiem (atbilstoši 26.04.2022. MK noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”

”.

29. Svītrot 4.pielikumā paraksta zonā simbolus un vārdus “(Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors)”.

30. Izteikt 5. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

Piemērojamība:

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuriem amata aprakstā noteikto pienākumu izpildes saistīta ar klientu apkalpošanu

”.

31. Svītrot 5. pielikumā paraksta zonā vārdus “(Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors)”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF