Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 7. novembrīNr. 516

protokols Nr. 12, 5. punkts

Par atbalstu starptautiskajai konferencei Jūrmalā

Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija) 2023. gada 8. septembrī ir saņēmusi biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” (reģistrācijas Nr. 40008029004) (turpmāk – Biedrība) iesniegumu (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-37/23S-11519, turpmāk – iesniegums), par finansiālu atbalstu starptautiskas konferences rīkošanai Jūrmalā.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 26. augusta konkursa nolikuma Nr. 11 “Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikums” (turpmāk – Nolikums) 13. punktu grantu piešķir no granta devēja attiecīgā gada budžeta līdzekļiem, kuri 2023. gadā budžetā netika paredzēti. Biedrības iesniegums tika saņemts 2023. gada 8. septembrī un saskaņā ar Nolikuma 14. punktu konkursu izsludina ne mazāk kā vienu mēnesi pirms Konkursa norises sākuma, par to paziņojot plašsaziņas līdzekļos un publicējot informāciju granta devēja tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, līdz ar to atbalsts nevarēja tikt apstiprināts Nolikumā noteiktajā kārtībā.

Izvērtējot Biedrības iesniegumā norādīto informāciju par konferenci “Learn to Swim”, kas ir pirmā Eiropas peldēšanas līgas konference, kas veltīta drošībai uz ūdens un peldēšanas izglītības veicināšanai, konferences atbilstību Jūrmalas valstspilsētas ģeogrāfiskajam novietojumu – starp Lielupi un Baltijas jūru, vispārējo drošības situāciju uz ūdens tilpnēm Latvijā, kā arī konferences organizēšanas atbilstību Jūrmalas valstspilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plānā 2020.–2026. gadam (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 152 “Par Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026. gadam apstiprināšanu”) noteiktās prioritātes “Bērnu un jauniešu fiziskā sagatavotība” rīcības virziena RV2 “Bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība” Uzdevumam U2.1. “Bērnu un jauniešu fiziskā sagatavotība” rīcībai Nr. 11 “Ieviest obligāto peldētapmācību Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kā arī atbilst Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam (apstiprināts ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu) rīcības plāna prioritātei “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrība”, rīcības virzienam “Veselīga dzīvesveida sekmēšana” uzdevumam S3.3 Attīstīt daudzveidīgas sporta norises ģimenēm, tajā skaitā bērniem un jauniešiem, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanai, darbībai S3.3.6. “Peldēšanas infrastruktūras un peldētapmācības nodarbību nodrošinājuma attīstība, akcentējot bērnu peldētapmācību” un prioritātei “Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai” rīcības virzienam “Kūrortpilsētas starptautiskā konkurētspēja” uzdevumam T3.8. “Jūrmalas kā konferenču un tikšanās vietas popularizēšana, darījumu pasākumu norises veicināšana” darbībai T3.8.1 “Pozicionēt Jūrmalu kā vietu, kur tiek organizētas dažādu mērogu konferences, semināri, tikšanās, izstādes un darījumu tūrisma kampaņas augsti prioritārajos tūrisma tirgos”, konferences norise ir finansiāli atbalstāma.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punktu un 10. panta pirmo daļu , Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt starptautisko konferenci Jūrmalā , 2023. gada 11. novembrī, sedzot konferences centra nomas izdevumus 6 600 euro (seši tūkstoši seši simti euro) apmērā, saskaņā ar Biedrības izrakstīto rēķinu pievienojot Biedrības apliecinājumu un izdevumus apliecinošus dokumentus, ka pieprasītā summa pilnā apmērā ir izlietota starptautiskās konferences norisei.

2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF