Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 7. novembrīNr. 518

protokols Nr. 12, 7. punkts

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1,
Jūrmalā, kustamās mantas
atsavināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 390 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli”, Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs rīkoja kustamās mantas - ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA, ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs, saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojums, 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.), ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l) un hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64 m x 34 m) trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas dome 2023. gada 28. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 453 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, ar kuru nolēma apstiprināt 2023. gada 15. septembrī notikušās Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātus un pārdot ledus tīrīšanas mašīnu ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētāju par pirkuma maksu – 7 370.40 euro (septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro 40 centi), izsoles uzvarētājam – Olaines Sporta centram, reģistrācijas Nr. 90009232498.

Minētās izsoles rezultātā netika atsavinātas uzskaitē esošas šādas kustamās mantas - saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojums, 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.), ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l) un hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64 m x 34 m).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7. pants noteic, ja lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu.

Saskaņā ar minētā likuma 32. panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs (turpmāk - Centrs) 2023. gada 1. novembrī saņēma pieteikumu (Nr. 1-15/2019) no Daugavpils Olimpiskā Centra (turpmāk – Pretendents), kurš izrādīja interesi nopirkt hokeja laukuma bortu sistēmu ar aprīkojumu (64 m x 34 m) (turpmāk – Kustamā manta) par 7 500.00 euro (septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

Ņemot vērā to, ka Kustamā manta ir specifiska un izslēdz iespēju to izmantot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, Centrs izskatot pieteikumu par Kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanu, ierosina pārdot to par Pretendenta piedāvāto maksu. Kustamajai mantai bija noteiktas šādas vērtības (euro):

Kustamā manta

Sertificēta vērtētāja SIA”GUPO” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 27. decembrī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) uz 2023. gada 26. jūliju

Izsoles sākumcena (nosacītā cena)

Otrās izsoles noteiktā slepenā cena

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 60 % apmērā no nosacītās cenas)

Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64 m x 34 m)

35 008,00

11 669,44

35 008,00

7001.60

14 003,20

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Pašvaldību likuma 73. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6. panta otro daļu , Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 3. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atļaut Centram slēgt Kustamās mantas pirkuma līgumu ar Pretendentu par summu 7 500.00 euro (septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

2. Noteikt, ka Kustamā manta tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu.

3. Centra direktora p.i. organizēt kustamās mantas pārdošanu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF