Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2024.gada 21.marta 88.lēmumu
Atvērt sākotnējo esošo redakciju

2023. gada 30. novembrīNr. 549

protokols Nr. 14, 35. punkts

Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas
2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības
riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko
un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6.
pasākuma “Bērnu pieskatīšanas
pakalpojumi” atklātā projektu
iesniegumu konkursā

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 577 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” īstenošanas noteikumi”, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I)” rīcības virzienam “Izglītības satura un procesa attīstība” uzdevuma I.2.1. “Uzlabot izglītības pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti”, darbībai I.2.1.5. “Starptautiska un valsts mēroga projektu īstenošana konkurētspējas veicināšanai” noteiktajam, Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētās pašvaldībā” 1. punktu un atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 27. oktobra elektroniskā pasta ziņojumam Nr. 4-5/6188 (reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā 2023. gada 30. oktobrī ar Nr. 1-4/23-S-207), kā arī ņemot vērā, ka 92 (deviņdesmit diviem) bērniem būtu nepieciešams privātā pirmsskolas izglītības pakalpojums un 111 (viens simts vienpadsmit) bērniem bērnu uzraudzības pakalpojums (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē publicēto aktuālā informācija par bērnu skaitu rindā uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākumā “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” ar projektu “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Jūrmalas valstspilsētā” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – sniegt atbalstu 100 bērniem kā privātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu un 20 bērniem ar īpašām vajadzībām (saņemot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izveidotas darba grupas atzinumu) bērnu uzraudzības pakalpojuma (turpmāk abi kopā – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi) iegādei, veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzības iespējas visām ģimenēm. Paredzot, ka kopējais viena bērna pieskatīšanas pakalpojumu sniegšanas laiks nav īsāks par gadu un nepārsniedz trīs gadus. Grozīts ar domes 2024.gada 21.marta 88.lēmumu

3. Noteikt projekta mērķa grupu – ģimenes, kuras audzina pirmsskolas vecuma bērnus un kurām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, kuru administratīvajā teritorijā ir deklarēta šo bērnu un vismaz viena šī bērna vecāka (likumiskā pārstāvja) dzīves vieta, nenodrošina vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupas.

4. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

4.1. sniegts atbalsts bērnu pieskatīšanas pakalpojumu iegādei;

4.2. veicināta darba un ģimenes dzīves līdzsvarošana un vienlīdzības iespējas visām ģimenēm un atbalstu saņēmuši bērni no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

4.3. bērni saņēmuši pirmsskolas izglītības pakalpojumus vismaz vienu līdz trīs gadus.

5. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2025. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim.

6. Projekta izmaksas noteikt ņemot vērā, ka ESF+ finansējums uz vienu bērnu mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par pasākuma īstenošanu noteikto finansējuma apmēru – līdz 364 euro (pēc formulas: F (projekta ESF+ finansējums, euro)/ M (projektā plānotais bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniegšanas ilgums, mēneši) / B (projektā plānotais atbalstu guvušo bērnu skaits) ≤ 364 euro).

7. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības indikatīvās projekta izmaksas 2 926 177,68 euro (divi miljoni deviņi simti divdesmit seši tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi euro un 68 centi) apmērā, tajā skaitā: Grozīts ar domes 2024.gada 21.marta 88.lēmumu

7.1. attiecināmās izmaksas 2 730 877,68 euro (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro un 68 centi), kur:

7.1.1. ESF+ finansējums ir 1 664 869,39 euro (viens miljons seši simti sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 39 centi) jeb 60,96%;

7.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 066 008,29 euro (viens miljons sešdesmit seši tūkstoši astoņi euro un 29 centi) jeb 39,04 %.

7.2. projekta iesniegumā neiekļautās ārpus projekta izmaksas 195 300,00 euro (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) apmērā, segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta.

71. Lēmuma 7.1.apakšpunktā noteiktās attiecināmās izmaksas var tikt precizētas atbilstoši iepirkumu procedūras rezultātam ar nosacījumu, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 412,93 euro (četri simti divpadsmit euro un 93 centi) uz vienu bērnu. Papildināts ar domes 2024.gada 21.marta 88.lēmumu

8. Noteikt, ka projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējumu līdz 10 % apmērā no 7.1.1. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2029. gada budžeta. Grozīts ar domes 2024.gada 21.marta 88.lēmumu

9. Uzdot Jūrmalas Izglītības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldi un Jūrmalas Labklājības pārvaldi sagatavot un iesniegt Projekta iesniegumu līdz 2024. gada 15. aprīlim Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KP VIS 21-27) e-vidē.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF