Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 88

protokols Nr. 4, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra lēmumā
Nr. 549 “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas
programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta
mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības
riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un
bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma
“Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā
projektu iesniegumu konkursā”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 577 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” īstenošanas noteikumi”, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I)” rīcības virzienam “Izglītības satura un procesa attīstība” uzdevuma I.2.1. “Uzlabot izglītības pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti”, darbībai I.2.1.5. “Starptautiska un valsts mēroga projektu īstenošana konkurētspējas veicināšanai” noteiktajam, Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētās pašvaldībā” 1. punktu, un apzinot situāciju, ka bērnu pieskatīšanas pakalpojums būtu nepieciešams 120 bērniem, ņemot vērā vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu finansēšanu, un saskaņā ar Jūrmalas domes 2024. gada 7. marta Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas atzinumu ( protokols Nr. 1.2-33/4), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra lēmumā Nr. 549 “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Noteikt projekta mērķi – sniegt atbalstu 100 bērniem kā privātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu un 20 bērniem ar īpašām vajadzībām (saņemot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izveidotas darba grupas atzinumu) bērnu uzraudzības pakalpojuma (turpmāk abi kopā – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi) iegādei, veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzības iespējas visām ģimenēm. Paredzot, ka kopējais viena bērna pieskatīšanas pakalpojumu sniegšanas laiks nav īsāks par gadu un nepārsniedz trīs gadus.”.

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības indikatīvās projekta izmaksas 2 926 177,68 euro (divi miljoni deviņi simti divdesmit seši tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi euro un 68 centi) apmērā, tajā skaitā:

7.1. attiecināmās izmaksas 2 730 877,68 euro (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro un 68 centi), kur:

7.1.1. ESF+ finansējums ir 1 664 869,39 euro (viens miljons seši simti sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 39 centi) jeb 60,96%;

7.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 066 008,29 euro (viens miljons sešdesmit seši tūkstoši astoņi euro un 29 centi) jeb 39,04 %.

7.2. projekta iesniegumā neiekļautās ārpus projekta izmaksas 195 300,00 euro (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) apmērā, segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta.”.

3. Papildināt ar 7¹. punktu šādā redakcijā:

“7¹. Lēmuma 7.1.apakšpunktā noteiktās attiecināmās izmaksas var tikt precizētas atbilstoši iepirkumu procedūras rezultātam ar nosacījumu, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 412,93 euro (četri simti divpadsmit euro un 93 centi) uz vienu bērnu.”.

4. Aizstāt 8. punktā skaitli “7.1.” ar skaiti “7.1.1.”.

Priekšsēdētāja

R. SproģeAtvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF