Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 21. decembrīNr. 564

protokols Nr. 15, 3. punkts

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Meža prospektā 38B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 4509, ar kopējo platību 2940 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2003. gada 21. martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000095244.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC34) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības aizsargjoslā.

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- ievērot Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības aizsargjoslu;

- ievērot Meža prospekta sarkanās līnijas, ko apliecina arī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes 2023. gada 29. augusta izziņa Nr. 14-2/62.

Zemesgabala lietošanas mērķis – komercdarbību objektu apbūve (0801).

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem uz zemesgabala atrodas mežaudze 2940 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2023. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 466 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” zemesgabals ir iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (lēmuma 1. pielikuma 28. punkts).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam un mežaudzei ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” aktualizētā tirgus vērtība 2023. gada 18. augustā

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Valsts meža dienesta noteiktā vērtība 2023. gada 15. augustā

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 9. novembrī

Zemesgabals

651 000

165 642

-

93 697

Mežaudze (0,29 ha)

-

728

729

666,97

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 647 “Mežaudzes novērtēšanas kārtība” mežaudzes novērtēšanu veic Valsts meža dienests. Tā kā sertificēts vērtētājs nav tiesīgs vērtēt mežaudzi, tad vērtētāja noteiktā zemesgabala vērtība ir bez mežaudzes izpirkšanas vērtības. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2023. gada 15. augusta izziņu Nr. B5.1.1-4/191 uz zemesgabala esošās mežaudzes izpirkšanas vērtība noteikta 729,00 euro apmērā.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 6. septembra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/11) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 651 000,00 euro, kas palielināta par Valsts meža dienesta noteikto mežaudzes izpirkšanas vērtību – 729,00 euro, nosakot zemesgabala nosacīto cenu – 651 729,00 euro (seši simti piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi euro un 00 centi), izsoles soli noteikt (5 % no nosacītās cenas) 32 587,00 euro (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 00 centi), noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. apakšpunktam, izsoles dalības maksa ir 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi).

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 15. pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas M antas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 6. septembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/11) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 12. decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/11 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu.

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 651 729,00 euro (seši simti piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli – 32 587,00 euro (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 00 centi);

2.3. izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Elektroniskās izsoles noteikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF