Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 24

protokols Nr. 2, 29. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam
projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes
politikas īstenošanai vietējā līmenī”
projekta “Lai tā māja rūc!”
noslēgumu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 8. punktu, Jaunatnes likuma 12. panta trešo daļu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība” (I), rīcības virziena “Interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespēju integrācija, t.sk. darbs ar jaunatni” (I4), uzdevuma I4.1. “Attīstīt mūsdienīgu interešu izglītību un neformālo izglītību, t.sk. brīvā laika pavadīšanu” darbību I4.1.1. “Interešu izglītības programmu un neformālās izglītības daudzveidība, pieejamība un pilnveide”, prioritātes “Atvērta un gudra pārvaldība (A)”, rīcības virziena “Ilgtspējīgas pilsētas attīstības plānošana (A2)”, uzdevuma A2.2. “Sabiedrības iesaiste pilsētas attīstībā” darbību A2.2.2. “Veikt jauniešu interešu izpēti, nodrošināt iespēju izteikt viedokli par aktuāliem jautājumiem un iesaistīties šo jautājumu risināšanā” un darbību A2.2.4. “Attīstīt Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu sadarbību pilsētā, nodrošinot visu Jūrmalas skolu iesaisti”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, saskaņā ar 2023. gada 3. jūlija līgumu par projekta “Lai tā māja rūc!” īstenošanu Nr. VP2023-5/11 (reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.2-16.6/23-808), kas noslēgts starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Jūrmalas valstspilsētas administrāciju, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2023. gada 21. decembra vēstuli Nr. 4.2-1/461 “Par projekta “Lai tā māja rūc!” noslēguma pārskata apstiprināšanu” (reģistrēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-37/23S-15898) un pamatojoties uz Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2024. gada 11. janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-33/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Lai tā māja rūc!” īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 6777,00 euro (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro un 00 centi) (2. pielikums “Projekta “Lai tā māja rūc!” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Lai tā māja rūc!” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. 6777,00 euro (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro un 00 centi), kur valsts budžeta finansējums, piešķirts no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, ir 100%.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums: Projekta noslēguma ziņojums PDF

2. pielikums: Projekta budžeta kopsavilkums PDF

3. pielikums: Pārskats par projekta finanšu līdzekļu apguvi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF