Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 93

protokols Nr. 4, 12. punkts

Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7,
Jūrmalā, atsavināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000. gada 25. augusta lēmumu Nr. 829 “Par piesaistāmo platību noteikšanu 49 garāžu ēkām Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” (turpmāk – Zemes komisijas lēmums) izveidots zemesgabals Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, 3321 m2 platībā 49 garāžu ēku uzturēšanai.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai pieder zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 3302, (turpmāk – zemesgabals) 2440/10000 domājamās daļas, uz kurām īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6104.

Uz zemesgabala atrodas ēku (būvju) īpašums Friča Brīvzemnieka ielā 7-034, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 510 3339, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 010 3302 034, ar kopējo platību 19,80 m2, (turpmāk – garāžas ēka Nr. 034), uz kuru īpašuma tiesības 2024. gada 17. janvārī nostiprinātas Biedrībai BIA ZELUS, reģistrācijas Nr. 40008188846, (turpmāk – Biedrība BIA ZELUS) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6425.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) saņemts Biedrības BIA ZELUS iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā 2024. gada 18. janvārī, Nr. 1.1-37/24S-677) par garāžas ēkai Nr. 034 piesaistītās zemesgabala daļas atsavināšanu.

Saskaņā ar Zemes komisijas lēmumu garāžas ēkai Nr. 34 piesaistīta zemesgabala 0,0209 domājamā daļa - 65,96 m2 platībā (turpmāk – zemesgabala daļa).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Tehniskās apbūves teritorijā (TA1).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4. panta ceturtās daļas 3. punktā noteikto, Biedrība BIA ZELUS, kā zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja tā vēlas nopirkt zemesgabala daļu, uz kura atrodas ēka (būve), ir tiesīga ierosināt zemesgabala daļas atsavināšanu.

Atsavināšanas likuma 44. panta ceturtā daļa noteic, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Atsavināšanas likuma 44. panta piektā daļa noteic, ja ēka (būve) ir patstāvīgs īpašuma objekts atbilstoši likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 14.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktam un ēkas (būves) īpašnieks savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tam ir likumiskās zemes lietošanas tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums maksāt likumisko zemes lietošanas maksu. Minētais zemesgabals netiek atsavināts citām personām, izņemot gadījumu, kad publiska persona apbūvētu zemesgabalu bez atlīdzības nodod citai publiskai personai valsts pārvaldes funkciju veikšanai.

Konkrētajā gadījumā atbilstoši faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem apbūvētais zemesgabals, uz kura atrodas citām personām piederošas būves, uz kurām īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, nav izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un to nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā, līdz ar to zemesgabala daļu lietderīgāk ir nodot atsavināšanai.

Ar Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 466 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” zemesgabala daļa ir iekļauta atsavināmo īpašumu sarakstā (Jūrmalas domes lēmuma 2. pielikuma 6. punkts).

Atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona un pārdošanas cena ir vienāda ar nekustamā īpašuma nosacīto cenu (8. pants).

Ņemot vērā minēto, apbūvēto zemesgabala daļu var atsavināt tikai apbūves īpašniekam, pārdodot par brīvu cenu, tas ir nosacīto cenu.

Savukārt Atsavināšanas likuma 44.1 panta piektā daļa noteic, ka pārdodot apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Zemesgabala daļai ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā patiesā vērtība 2024. gada 9. februārī

VZD kadastrālā vērtība 2024. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2024. gada 1. martā

euro /m2

26,75

26,48

26,48

65,96 m2

1 764,43

1 746,62

1 746,94

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punkts noteic, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir - manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par zemesgabala daļas atsavināšanu un nolēma to atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un nosacīto cenu noteikt saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto patieso vērtību – 1 765,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi), kas noapaļota līdz veselam euro, nosakot, ka zemesgabala daļu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 44. panta ceturto daļu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/6), kā arī Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabala daļu, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, pēc likumiskās zemes lietošanas maksas samaksas.

2. Apstiprināt zemesgabala daļas nosacīto cenu 1 765,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi).

3. Atzīt garāžas ēkas Nr. 034 īpašnieku - Biedrību BIA ZELUS par zemesgabala daļas pirmpirkuma tiesīgo personu.

4. Noteikt, ka zemesgabala daļa tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

5. Uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt garāžas ēkas Nr. 034 īpašniekam – Biedrībai BIA ZELUS, paziņojumu (1. pielikums), piedāvājot pirkt zemesgabala daļu.

6. Ja Biedrība BIA ZELUS Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala daļas pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Administrācijas norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, vai nomaksas pirkuma gadījumā – avansu 10 % no pirkuma maksas, atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu (2.vai 3. pielikums).

7. Pilnvarot Administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt 6. punktā minēto pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu.

8. Gadījumā, ja Biedrība BIA ZELUS nesniedz atbildi atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā vai atsakās pirkt zemesgabala daļu, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1.pielikums: Atsavināšanas paziņojums PDF

1.pielikuma pielikums: Juridiskas personas apliecinājums DOCX PDF

2.pielikums: Pirkuma līgums PDF

3.pielikums: Nomaksas pirkuma līgums PDFLejupielāde: DOC un PDF