Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 99

protokols Nr. 4, 18. punkts

Par zemesgabala Valtera prospektā 41/43,
Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 015 0801, ar kopējo platību 7614 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2017. gada 31. oktobrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572395.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS5).

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un zemesgrāmatu nodalījuma ierakstiem noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- ievērot mežu apsaimniekošanas noteikumus;

- ievērot Mētru ielas, Melleņu ielas un Valtera prospekta sarkanās līnijas, ko apliecina arī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes 2023. gada 11. maija izziņa Nr. 14-1/22.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem uz zemesgabala atrodas mežaudze 7614 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2023. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 466 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” zemesgabals ir iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (domes lēmuma 1. pielikuma 51. punkts).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam un mežaudzei ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 21. jūnijā

VZD kadastrālā vērtība 2024. gada 27. februārī

Valsts meža dienesta noteiktā vērtība 2024. gada 20. februārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2024. gada 1. martā

Zemesgabals

104 200

65 661

-

5 352

Mežaudze (0,76 ha)

-

2 072

2 074

1 472,67

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 647 “Mežaudzes novērtēšanas kārtība” mežaudzes novērtēšanu veic Valsts meža dienests. Tā kā sertificēts vērtētājs nav tiesīgs vērtēt mežaudzi, tad vērtētāja noteiktā zemesgabala vērtība ir bez mežaudzes izpirkšanas vērtības. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2024. gada 20. februāra izziņu Nr. B5.1.1-4/31 uz zemesgabala esošās mežaudzes izpirkšanas vērtība noteikta 2 074,00 euro apmērā.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punkts noteic, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir - manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 104 200,00 euro, kas palielināta par Valsts meža dienesta noteikto mežaudzes izpirkšanas vērtību – 2 074,00 euro, nosakot zemesgabala nosacīto cenu – 106 274,00 euro (viens simts seši tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 00 centi), izsoles soli noteikt (5 % no nosacītās cenas) 5 314,00 euro (pieci tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 00 centi), noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. apakšpunktam, izsoles dalības maksa ir 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi).

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu , 4. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 15. pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas M antas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/6) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu.

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 106 274,00 euro (viens simts seši tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli – 5 314,00 euro (pieci tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 00 centi);

2.3. izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Elektroniskās izsoles noteikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF