Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 114

protokols Nr. 4, 35. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 86,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD”, reģistrācijas numurs 40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2024. gada 23. februāra iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts ar Nr. 1.1-37/24S-2221, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes vienības Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 4311 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 4311 (turpmāk – nekustamais īpašums), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3560 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 9032 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 017 4311.

Sabiedrība 2024. gada 1. februārī ir saņēmusi nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu ar lūgumu veikt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2024. gada 22. janvāra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/3 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadale, izveidojot divas zemes vienības 4516 m2 un 4516 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi), zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS5). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 3600 m2.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un 35. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 9., 10, 12., 15., 32., 83. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, 28.1. un 28.2 .apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 13. punktu un 4.1.5.4. apakšpunktu, un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 13. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 4516 m2 platībā, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 4516 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0257, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

4. Saglabāt esošo adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 017 0257

Rubeņu iela 86, Jūrmala

4516 m2

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Zemes vienībai Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 3560 III. daļas 1. iedaļas ierakstā Nr. 1.1. „Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu zemesgabals bez apbūves tiesībām” un ierakstā Nr. 2.1. „Ievērot pilsētas domes apstiprinātos “Dabas pamatnes” noteikumus”.

7. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 4516 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0258, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

9. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunā adrese

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 017 0258

Caunu iela 7, Jūrmala

4516 m2

10. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

11. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R. SproģeGrafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF