Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 117

protokols Nr. 4, 38. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Silu ielā 35, Jūrmalā nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu Nr. 243 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” ar mērķi izstrādāt detālplānojuma grozījumus, lai varētu turpināt uzsākto būvniecības procesu, saskaņojot izmaiņas uzsāktai būvniecības iecerei, un noteikt apbūves rādītājus atbilstoši Teritorijas plānojumam, ņemot vērā to, ka ir nepieciešams izdot jaunus ar būvniecības ieceri saistītus dokumentus, tostarp izmaiņas būvatļaujā un būvprojektā atbilstoši detālplānojuma grozījumiem.

Jūrmalas dome 2023. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 326 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 243 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu” apstiprinot darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei jaunā redakcijā, un nosakot, ka detālplānojuma darba uzdevums ir derīgs līdz 2024. gada 30. decembrim.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2023. gada 14. decembrī tika iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā (turpmāk – detālplānojums), reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 14-3/6092.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. apakšpunktu, 111. punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 13. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojumu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 014 6118), nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma publisko apspriešanu .

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā un informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi tiek izziņota ne vēlāk kā desmit dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļvietnē par detālplānojuma publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2. punktā noteiktajam.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

Priekšsēdētāja

R. SproģeSaistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa:
Teritorijas pašreizējā izmantošana PDF
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana PDF


Saite uz plānošanas dokumentu valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā

Lejupielāde: DOC un PDF