Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 120

protokols Nr. 4, 42. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu
konkursa Literatūras nozarē projekta
“Lasīšanas maratons” noslēgumu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.2. “Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus bibliotēku pakalpojumus”, darbību L1.2.2. “Organizēt kultūras, it īpaši literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas, pasākumus dažādām mērķauditorijām”, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2022. gada 24. februāra sēdei (protokols Nr. 3 (435)) un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktam, un 2022. gada 14. novembra projekta finansēšanas līgumam Nr. 2022-3-LIT047, kas noslēgts starp Jūrmalas Centrālo bibliotēku un VKKF, kā arī saskaņā ar 2024. gada 9. janvāra apstiprināto atskaiti (Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietvedībā reģistrēts 2024. gada 10. janvārī ar Nr. JCB/2.1-3/24/S-2) par piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF finansētam projektam, Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 279 “Par atbalstu dalībai Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Lasīšanas maratons”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 8. februāra Kultūras komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-32/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt VKKF kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Lasīšanas maratons” īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1800,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi) (2. pielikums “Projekta “Lasīšanas maratons” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Lasīšanas maratons” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 1800,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi), kura 100 % apmērā ir finansēta no VKKF finansējuma.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums: Projekta noslēguma ziņojums PDF

2. pielikums: Projekta budžeta kopsavilkums PDF

3. pielikums: Pārskats par projekta finanšu līdzekļu apguvi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF