Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 241

protokols Nr. 8, 51. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību
apmēra palielināšanu “Piestātnes ielas seguma
atjaunošana posmā no Edinburgas prospekta
līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas
valstspilsētā” investīciju
projekta īstenošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību.

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, ir noteikta Rīcības plāna prioritātes Ē “Ērta un integrēta mobilitāte”, rīcības virziena Ē1 “Kvalitatīva un droša satiksmes infrastruktūra” uzdevuma Ē1.2. “Atjaunot ielas un ceļus, uzlabot satiksmes drošību” darbība Ē1.2.2. “Jūrmalas ceļu un ielu atjaunošana/pārbūve, jaunu ielu izbūve, tiltu atjaunošana, t.sk. satiksmes mierināšanas pasākumu ieviešana”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāna 2023.-2029. gadam 2. pielikumā “Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāns 2024. – 2026. gadam” ir definēts projektu kopums 4.Ē1 “Ielu asfalta seguma kapitālais remonts”, tajā skaitā investīciju projekta “Piestātnes ielas seguma atjaunošana posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” īstenošana, kam finansējums 2024. gadam ir apstiprināts ar Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” 942 474 euro (deviņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro) apmērā, tajā skaitā:

1. pašvaldības budžets 8 132 euro (astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro) apmērā;

2. pašvaldības līdzfinansējums no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai 140 152 euro (viens simts četrdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro) apmērā;

3. valsts aizdevums 794 190 euro (septiņi simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit euro) apmērā.

Investīciju projekta “Piestātnes ielas seguma atjaunošana posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” kopējās indikatīvās izmaksas ir 1 607 510,45 euro (viens miljons seši simti septiņi tūkstoši pieci simti desmit euro, 45 centi) apmērā, tajā skaitā:

1. investīciju projekta pieteikumā, kas tika iesniegts Satiksmes ministrijai, iekļautās kopējās būvdarbu izmaksas tika norādītas 1 557 236,25 euro (viens miljons pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro, 25 centi);

2. investīciju projekta pieteikumā neiekļautās izmaksas sastāda 50 274,20 euro (piecdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro, 20 centi), tajā skaitā par būvprojektu izstrādi un ekspertīzi, kā arī izmaksas būvuzraudzības, elektrolīnijas pārbūves un autoruzraudzības pakalpojumu finansēšanai, kas tiek segtas no pašvaldības budžeta.

Ar Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 173 “Par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” tika nolemts iesniegt Satiksmes ministrijai investīciju projekta “Piestātnes ielas seguma atjaunošana posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” pieteikumu par kopējām būvdarbu izmaksām 1 557 236,25 euro (viens miljons pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro, 25 centi) apmērā, tajā skaitā:

1. pašvaldības līdzfinansējums no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai 233 585,44 euro (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro, 44 centi) apmērā;

2. valsts aizdevums 1 323 650,81 euro (viens miljons trīs simti divdesmit trīs tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 81 cents) apmērā.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 2024. gada 20. maijā saņēma Satiksmes ministrijas vēstuli Nr. 04.1-02/1859 “Par investīciju projekta atbalstīšanu”, kurā norādīts, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iesniegtais investīciju projekta “Piestātnes ielas seguma atjaunošana posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” pieteikums ir izvērtēts saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumos Nr. 159 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai” noteikto kārtību un kritērijiem un tiek atbalstīts.

No likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36. panta sestās daļas izriet, ka pašvaldība nevar saņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu gadījumos, kad pašvaldības saistību (aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību) (turpmāk - Saistību) apmērs kādā no saistību izpildes gadiem pārsniedz 20 procentus no 2024. gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem noteikta mērķa finansēšanai, tajā skaitā bez valsts budžeta transfertiem Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem noteiktu mērķu (izdevumu) finansēšanai, un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – Vērtētajiem ieņēmumiem).

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības uzņemto Saistību apjoms pret Vērtētajiem ieņēmumiem uz 2024. gada 1. maiju ir 15,32 procenti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36. panta otrās daļas 7. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2. apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 1 323 650,81 euro (viens miljons trīs simti divdesmit trīs tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 81 cents) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2024. un 2025. gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi investīciju projekta “Piestātnes ielas seguma atjaunošana posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 15 (piecpadsmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trim gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā prioritārā kārtā paredzēt līdzfinansējumu 2025. gada budžetā 93 433,44 euro (deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro, 44 centi) apmērā investīciju projekta “Piestātnes ielas seguma atjaunošana posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” īstenošanai.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF