Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 243

protokols Nr. 8, 55. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas
atpūtas parka un jauniešu mājas izveide
Kauguros” noslēgumu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 8. punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi (kopš 2022. gada 1. janvāra Jūrmalas valstspilsētas administrācija; turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928 (turpmāk – CFLA), 2020. gada 4. augustā noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/19/I/003 (turpmāk – vienošanās), Administrācija ir īstenojusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētu projektu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (turpmāk – projekts).

Projekta īstenošanas rezultātā Kauguru apkaimē, teritorijā starp Talsu šoseju, Telšu ielu, Mazo Nometņu ielu un Lauku ielu, ir realizēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “K IDEA”, reģistrācijas Nr. 40103251384, 2019. gadā izstrādātais būvprojekts “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 2102)”, izveidojot Pilsētas atpūtas parku ar publiski pieejamu parka infrastruktūru, izbūvējot Jauniešu māju ar kopējo telpu platību 1 787.70 kvadrātmetri un Sabiedrisko pakalpojumu ēku ar kopējo telpu platību 174.30 kvadrātmetri. Abu Pilsētas atpūtas parkā izbūvēto ēku kopējā telpu platība ir 1 962.00 kvadrātmetri, no tās komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai un labuma gūšanai no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras paredzēto telpu kopējā platība ir 666.30 kvadrātmetri, tai skaitā Jauniešu mājas telpu platība ir 530.30 kvadrātmetri un Sabiedrisko pakalpojumu ēkas telpu platība ir 136.00 kvadrātmetri.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 593) 9. punktā un 10.3. apakšpunktā noteiktajam, projekta iznākuma rādītāji – vismaz pieci komersanti, kas guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras; vismaz 20 labumu guvušo komersantu jaunradītas darbavietas; labumu guvušo komersantu veiktas nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 1 370 689.79 euro (viens miljons trīs simti septiņdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 79 centi) apmērā, ir jāsasniedz līdz 2028. gada 31. decembrim.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 593 33. punktā noteiktajam, komersanti, kas gūst labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras un nodrošina projekta iznākuma rādītāju sasniegšanu, ir nosakāmi atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, īstenojot nomas tiesību rakstiskas izsoles par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 593 12. punktā noteiktajam, ja projekta iznākuma rādītāji līdz 2028. gada 31. decembrim netiks sasniegti, Administrācijai CFLA būs jāatmaksā daļa no saņemtā ERAF finansējuma.

Atbilstoši Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 267 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumā Nr. 331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu”” noteiktajam, projekta īstenošanai apstiprināto izmaksu kopsumma ir 9 308 427.27 euro (deviņi miljoni trīs simti astoņi tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro un 27 centi), tai skaitā projekta attiecināmo izmaksu kopsumma 2 698 915.61 euro (divi miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 61 cents), no tās ārējā finansējuma kopsumma 1 581 430.78 euro (viens miljons pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro un 78 centi) un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 1 117 484.83 euro (viens miljons viens simts septiņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro un 83 centi), un projekta neattiecināmo izmaksu kopsumma 6 609 511.66 euro (seši miljoni seši simti deviņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 66 centi), kas pilnā apmērā ir finansējama no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta.

Projekta īstenošanas faktisko izmaksu kopsumma ir 8 183 342.67 euro (astoņi miljoni viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 67 centi) jeb par 1 125 084.60 euro (viens miljons viens simts divdesmit pieci tūkstoši astoņdesmit četri euro un 60 centi) mazāka, kā sākotnēji plānotā projekta izmaksu kopsumma. Projekta izmaksu atlikumā ir iekļauta projekta īstenošanas laikā ieturētā Pievienotās vērtības nodokļa summa 248 476.26 euro (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit seši euro un 26 centi). Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 92. un 102. pantā noteiktajam, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta, reģistrācijas Nr. 90000069281, 2021. gada 26. maija vēstulē Nr. 30.1-8.6/8.6.1/78231 “Par skaidrojuma sniegšanu”, kas Administrācijas lietvedība sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-19/21S-9796, norādīto, maksājumi valsts budžetam par projekta īstenošanas laikā ieturēto Pievienotās vērtības nodokļa summu tiks veikti no komersantiem paredzēto Jauniešu mājas un Sabiedrisko pakalpojumu ēkas telpu nomas darījumiem.

Saskaņā ar CFLA 2024. gada 19. aprīļa vēstuli Nr. 39-2-40.2/3220 “ Par vienošanās Nr. 3.3.1.0/19/I/003 maksājuma pieprasījuma Nr. 4 apstiprināšanu, avansa atmaksu un vienpusējo paziņojumu par projekta attiecināmo izdevumu gala summu” projekts ir atzīts par veiksmīgi īstenotu un projekta attiecināmo izdevumu gala summa ir noteikta 2 022 204.65 euro (divi miljoni divdesmit divi tūkstoši divi simti četri euro un 65 centi), tai skaitā ārējais finansējums 1 181 143.00 euro (viens miljons viens simts astoņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro), no tā ERAF finansējums 1 076 539.82 euro (viens miljons septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 82 centi) un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 104 603.18 euro (viens simts četri tūkstoši seši simti trīs euro un 18 centi), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 841 061.65 euro (astoņi simti četrdesmit viens tūkstotis sešdesmit viens euro un 65 centi).

Projekta darbību īstenošanas laikā avansa un starpposma maksājumos no CFLA ir saņemts ārējais finansējums jeb ERAF un valsts budžeta dotācijas finansējums 1 383 554.22 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro un 22 centi) apmērā, kas ir par 202 411.22 euro (divi simti divi tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 22 centi) vairāk, kā projektam noteiktā, faktiskā ārējā finansējuma kopsumma. Atbilstoši vienošanās vispārējo noteikumu 2.1.12. apakšpunktā noteiktajam, CFLA ir tiesības atgūt no Administrācijas pārmaksāto ārējā finansējuma jeb atbalsta summu vai tās daļu, tai skaitā avansu, ja ir notikusi atbalsta summas vai tās daļas, tai skaitā avansa pārmaksa vai nepamatota izmaksa.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Administrācijai ir jāatmaksā CFLA pārmaksātā projekta ārējā finansējuma jeb atbalsta summas daļa 202 411.22 euro (divi simti divi tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 22 centi) apmērā. Ņemot vēra projekta Valsts kases norēķinu kontā esošo finansējumu 14 140.59 euro (četrpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 59 centi), lai veiktu norēķinus ar CFLA, no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta papildu ir nepieciešamas finansējums 188 270.63 euro (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 63 centi) apmērā.

Ņemot vērā augstāk minēto, un Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2024. gada 21. maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 8 183 342.67 euro (astoņi miljoni viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 67 centi) (2. pielikums “Projekta “ Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros ” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “ Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros ” finanšu līdzekļu apguvi”), tai skaitā:

2.1. Attiecināmo izmaksu summa 2 022 204.65 euro (divi miljoni divdesmit divi tūkstoši divi simti četri euro un 65 centi), kur:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 53.24 % jeb 1 076 539.82 euro (viens miljons septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 82 centi);

2.1.2. valsts budžeta dotācija ir 5.17 % jeb 104 603.18 euro (viens simts četri tūkstoši seši simti trīs euro un 18 centi);

2.1.3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 30.85 % jeb 623 931.69 euro (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro un 69 centi);

2.1.4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības privātais attiecināmais līdzfinansējums ir 10.74 % jeb 217 129.96 euro (divi simti septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro un 96 centi).

2.2. Neattiecināmo izmaksu summa, kas segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, piesaistot aizdevuma līdzekļus ir 6 161 138.02 euro (seši miljoni viens simts sešdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi euro un 02 centi).

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Jauniešu mājas un Sabiedrisko pakalpojumu ēkas komersantiem paredzēto telpu nomas tiesību izsoļu norisi, ar mērķi nodrošināt projekta iznākuma rādītāju sasniegšanu līdz 2028. gada 31. decembrim, atbilstoši Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikuma Nr. 21 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums” 7.10. apakšpunktā noteiktajam.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums: Projekta noslēguma ziņojums PDF

2. pielikums: Projekta budžeta kopsavilkums PDF

3. pielikums: Pārskats par projekta finanšu līdzekļu apguvi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF