Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 252

protokols Nr. 8, 64. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra
maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc telpām sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un līdzvērtīgu telpu trūkumu Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra apkārtnē, lai optimizētu iestādes telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas ārpus izglītības procesa laika, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra nolikuma Nr. 74 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums” 31. punktu un Apvienotās komitejas sēdes 2024. gada 21. maija atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu izcenojumus, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības organizēti pasākumi;

2.2. Jūrmalas domes dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas Izglītības pārvaldei.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas domes 2022.gada 26.maija lēmums Nr. 224 “Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2024. gada 30. maija lēmumam Nr. 252

(protokols Nr. 8, 64. punkts)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro) *

1.

Telpu noma (Zemgales iela 4)

1.1

nodarbību telpa (26,28 m2)

stunda

5.64

1.2

zāle (60,03 m2)

stunda

12.88

2.

Dienas nometne bērniem

1 persona dienā

21.60

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.


Lejupielāde: DOC un PDF