Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 6.augustāNr.10

protokols Nr.20, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu“

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Samazināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 30634 (klasifikācijas kods 12.100.7000).
 2. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus autoceļu fondā par Ls 30634, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei (klasifikācijas kods 12.100.7000).
 3. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2003.gadā novirzīt Ls 30634, t.sk.:
 4. 3.1. Jūrmalas pilsētas Bibliotēku apvienībai Ls 10000 automašīnas iegādei (klasifikācijas kods 08.210.4150);

  3.2. BOP SIA “Jūrmalas namsaimnieks” Ls 1743 PVN nomaksai par veiktajiem darbiem (klasifikācijas kods 07.100.1492);

  3.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 13803, t.sk.:

  3.3.1. labiekārtošanas izdevumu segšanai Ls 6475 (klasifikācijas kods 07.100.1482);

  3.3.2. deju salona organizēšanas izdevumu segšanai Ls 708 (klasifikācijas kods 08.251.1479);

  3.3.3. Līgo pasākuma apmaksai Mellužu estrādē Ls 300 (klasifikācijas kods 08.251.1479);

  3.3.4. grāmatas “Jūrmala.Daba un kultūras mantojums” iegādei Ls 2000 (klasifikācijas kods 08.251.1590);

  3.3.5. Jūrmalas reklāmas izdevumu segšanai katalogā par izstādi “Sekundum Artem 19.gs. glezniecība” Ls 300 (klasifikācijas kods 08.251.1441);

  3.3.6. reklāmas klipa un muzikālā noformējuma apmaksai pilnmetrāžas filmai “Silvestrs” Ls 1400, t. sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1471 Ls 300;

  1479 Ls 1100;

  3.3.7. ceļa izdevumu segšanai D.V. un trenerei, lai piedalītos Pasaules čempionātā Ls 480 (klasifikācijas kods 08.120.1482);

  3.3.8. skeitparka atklāšanas izdevumu segšanai Ls 613 (klasifikācijas kods 08.120.1482);

  3.3.9. festivāla “Jaunais vilnis” drošības nodrošināšanai Ls 982 (klasifikācijas kods 08.251.1482);

  3.3.10. Eiropas čempionāta izdevumu segšanai ūdens motosportā Ls 545 (klasifikācijas kods 08.120.1482);

  3.4. PBU “Jūrmalas ātrā palīdzība” drošības nodrošināšanai festivāla “Jaunais vilnis” norises laikā Ls 560 (klasifikācijas kods 03.120.1479);

  3.5. domes rezerves fondam Ls 4528 (klasifikācijas kods 14.400.1485).

 5. Veikt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžetā izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar pielikumu Nr.1;
 6. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Lielupes vidusskolai par Ls 600 (klasifikācijas kods 9540), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumu apmaksai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 7. 04.211.1411 Ls 185;

  1453 Ls 300;

  1479 Ls 40;

  1486 Ls 15;

  1528 Ls 42.

 8. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no zvejas licenču pārdošanas par Ls 810, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei maksājumiem Zivju fondam (klasifikācijas kods 10.310.1482).
 9. Veikt 2003.gadā izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 ‘’Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pilsētas domes Finansu pārvaldes Norēķinu kases darbības procesu ‘’ 2.6. punktu, apstiprināt 2003.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.450-r, Nr.475-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos:
 11. Jūrmalas pilsētas domes tāmē:

  Pamatbudžetā:

  08.251.1471 Ls –7000;

  1479 Ls +4500;

  1482 Ls +2500;

  08.600.1482 Ls –354;

  1590 Ls +354;

  01.100.1482 Ls –128;

  1492 Ls +125;

  1499 Ls +3;

  Maksas pakalpojumos:

  01.100.1482 Ls –50;

  1484 Ls +50.

 12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februārī apstiprināto nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.428-r, Nr.448-r, Nr.456-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 950,t.sk.:
 13. 9.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 360 apmērā (klasifikācijas kods 08.251.1479) Jomas ielas svētku organizēšanai;

  9.2. Labklājības pārvaldei Ls 190 apmērā, t.sk.:

  9.2.1. Latvijas politiski represēto apvienības rīkotā salidojuma izmaksu segšanai Ls 30 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

  9.2.2. Latvijas Nedzirdīgo savienības laikrakstam “Kopsolī” izdevumu segšanai par piedalīšanos Pasaules Nedzirdīgo federācijas 14.kongresā Ls 160 (klasifikācijas kods 06.150.3500);

  9.3. Slokas Romas katoļu draudzei Ls 400 (klasifikācijas kods 08.400.4180) kapsētas žoga izbūvei.

 14. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem maksājumiem no valsts budžeta iestādēm (klasifikācijas kods 18.2.4.9.) par Ls 300, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei valsts nozīmes kultūras pieminekļu apsekošanai (klasifikācijas kods 01.100.1528).

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 6.augusta noteikumiem Nr.10

Izmaiņas 2003. gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

Piezīmes

 

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

 

Majoru kultūras nams

       

08.230.1479

-120

08.230.4180

+120

         

Kauguru vidusskola

04.211.1110

-50

04.211.1150

+50

04.211.1447

-513

04.211.1454

+513

04.211.1110

-150

04.211.1150

+150

 

Jūrmalas pilsētas dome

 

 

 

13.200.1441

08.251.1441

01.100.1442

04.110.4700

14.500.1482

01.100.4300

08.230.1441

08.300.1441

13.200.1441

-3000

-1000

-600

-240

-1350

-991

-13

-142

-5000

13.200.1442

08.251.1471

08.251.1482

01.100.1590

04.010.4700

01.100.4180

01.100.1469

08.230.1170

08.230.1200

08.300.1590

13.200.1630

13.200.1330

+3000

+400

+600

+600

+240

+1350

+991

+10

+3

+142

+2500

+2500

01.100.1453

01.100.1140

-320

-66

01.100.1561

01.100.1110

+320

+66

         

SO Zaļais ordenis Pasaku māja “Undīne”

08.270.1459

08.270.1511

-67

-543

08.270.1441

08.270.1529

08.270.1552

08.270.1590

+25

+150

+160

+275

                 

Jūrmalas peldēšanas skola

08.120.1552

08.120.1482

04.422.1482

-670

-480

-1

08.120.1479

08.120.1561

08.120.1529

04.422.1511

480

200

470

+1

                 

Lielupes vidusskola

       

04.211.1140

-150

04.211.1150

-150

04.211.1140

-150

04.211.1150

150

 

Jūrmalas skolu valde

04.110.1454

04.110.1512

-75

-187

04.110.1499

262

                 

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210.1411

-205

08.210.1441

+205

                 

Labklājības pārvalde

06.251.1454

06.251.1481

-150

-400

06.251.1411

06.251.1414

+80

+470

                 

BOPSIA “Jūrmalas namsaimnieks”

07.100.1485

-928

07.100.1451

+928

                 

Bulduru kultūras nams

08.251.1441

08.251.1479

-30

-107

08.230.1445

08.230.1442

+75

+62

                 

SO klubs “Ķīris”

08.251.1590

-32

08.251.1528

+32

                 

Pumpuru vidusskola

       

04.211.1200

04.211.1441

04.211.1445

04.211.1479

04.211.1511

-559

-162

-3

-141

-134

04.211.1454

+999

         

2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 6.augusta noteikumiem Nr.10

Izmaiņas 2003. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

 

Ziedojumi un dāvinājumi;

Attīstības fonds

Pārējie

Piezīmes

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

 

Jūrmalas skolu valde

       

04.110.1482

-55

04.110.1453

+55

 

Lielupes vidusskola

        P

04.211.1200

-7

04.211.1528

+7

 

Jūrmalas pilsētas dome

08.251.1482

-350

08.251.1479

+350

         

 

Dabas resursu nodoklis

Piezīmes

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Klasif.

kods

“-“

Klasif.

kods

“+”

 

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1482

-8200

07.320.1170

+6608

 
     

07.320.1200

+1592

 

 

Apstādījumu atjaunošanas līdzekļi

Piezīmes

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Klasif.

kods

“-“

Klasif.

kods

“+”

 

Jūrmalas pilsētas dome

07.100.1482

-1500

07.100.1110

+1210

 
     

07.100.1200

+290