Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 25.augustāNr.7

protokols Nr.17, 15.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. No Domes rezerves fonda 2004.gadā novirzīt Ls 7044, t.sk.:

  1.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2500, t.sk.:

  1.1.1. Eiropas Savienības Jauniešu orķestra viesnīcas izdevumu segšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.251.1442);

  1.1.2. sporta sacensību dalības maksas nomaksai futbola klubam „Kauguri” Ls 1500 (klasifikācijas kods 08.120.1482);

  1.2. Labklājības pārvaldei diennakts aptiekas Jūrmalā nodrošināšanas izdevumiem Ls 2000 (klasifikācijas kods 05.700.1482);

  1.3. SO „Vecās tehnikas klubs „MG”” pasākuma organizēšanai pie Kauguru kultūras nama Ls 950, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1471 Ls 520;

  08.251.1479 Ls 250;

  08.251.1590 Ls 180;

  1.4. Majoru kultūras namam Ls 1594, t.sk.:

  1.4.1. pulciņa „BG deju studija” vadītājas komandējuma izdevumiem Ls 404 (klasifikācijas kods 08.230.1330);

  1.4.2. koncertbrauciena uz Čehiju transportizdevumu segšanai Ls 1190 (klasifikācijas kods 08.251.1479).

 2. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus pašvaldības pamatbudžetā no maksas pakalpojumiem par Ls 5200, t.sk.:

  2.1. Pašvaldības policijai par Ls 5000 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  03.130.1140 Ls 3450;

  03.130.1200 Ls 830;

  03.130.1459 Ls 20;

  03.130.1528 Ls 300;

  03.130.1529 Ls 120;

  03.130.1590 Ls 280;

  2.2. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 200 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem (klasifikācijas kods 08.220.1479).

 3. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

  3.1. veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 1.pielikumu;

  3.2. samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei par Ls 1332, t.sk.:

  3.2.1. Kauguru poliklīnikas kapitālajam remontam par Ls 1010 (klasifikācijas kods 05.210.4700),

  3.2.2. sociālo māju remontiem par Ls 322 (klasifikācijas kods 07.100.1451),

  novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Slokas slimnīcai kapitālā remonta veikšanai (klasifikācijas kods 05.110.4700).

 4. Veikt izmaiņas 2004.gadā Jūrmalas pilsētas domei piešķirtajos asignējumos no speciālā budžeta Autoceļu fonda, samazinot izdevumus Viesturu ielas rekonstrukcijai par Ls 17464 (klasifikācijas kods 12.100.7000), novirzot tos grantēto ielu remontam (klasifikācijas kods 12.100.1459), kā arī attiecīgi veicot izmaiņas apstiprinātajā pašvaldības autoceļu programmā.

 5. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu.

 6. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.347-r, Nr.359-r, Nr.396-r, Nr.407-r, Nr.410-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 5427, t.sk.:

  6.1. Bāriņtiesai, pabalstu izmaksai Ls 100 (klasifikācijas kods 06.320.1150);

  6.2. Labklājības pārvaldei, Latvijas jaunatnes labdarības kustības fonda atbalstīšanai Ls 300 (klasifikācijas kods 06.155.3400);

  6.3. Jūrmalas pilsētas domei, prēmiju izmaksai par augstiem sasniegumiem sportā Latvijas valsts hokeja izlases spēlētājiem A.Reķim un N.Sējējam Ls 1334 (klasifikācijas kods 08.120.1170);

  6.4. Jūrmalas skolu valdei, kompensācijas izmaksai Ls 1699, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.010.1150 Ls 1419;

  04.010.1200 Ls 280;

  6.5. Jūrmalas skolu valdei, pabalstu izmaksai Ls 1994, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.010.1150 Ls 1665;

  04.010.1200 Ls 329.

 7. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.434-r veiktās izmaiņas Jūrmalas mūzikas vidusskolai apstiprinātajās tāmēs, t.sk.:

  - pamatbudžetā

  04.421.1453 Ls -642;

  04.421.1590 Ls +642;

  - maksas pakalpojumos

  04.421.1453 Ls +642;

  04.421.1590 Ls -642.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
25.augusta noteikumu Nr.7
1.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

08.220.4700

13.010.1482

14.500.1482

01.100.1482

04.211.7000

04.211.1451

04.211.1485

04.110.1451

-930

-4750

-100

-100

-10000

-5729

-4400

-6500

08.220.1451

08.220.1451

13.010.1447

13.010.1445

14.500.1444

01.100.1310

04.211.4700

04.422.1451

04.110.4700

+210

+720

+4600

+150

+100

+100

+17200

+129

+9300

               

Alternatīvā skola

04.211.1415

04.211.1524

04.211.1512

04.211.1485

-31

-238

-100

-30

04.211.1413

04.211.1454

04.211.1479

04.211.1486

04.211.1525

04.211.4180

+7

+16

+9

+30

+237

+100

               

Skolu valde

04.110.1512

04.110.4160

04.630.1469

06.210.1540

06.210.1567

06.210.1570

06.210.1583

06.210.1610

-100

-335

-35

-300

-78

-200

-106

-182

04.100.4180

04.630.1445

06.210.1499

04.210.1528

04.210.1551

04.210.1552

+435

+35

+73

+5

+300

+488

       

04.211.1110

04.213.1110

-568

-54

04.211.1150

04.213.1150

+568

+54

Majoru kultūras nams

       

08.230.1170

-725

08.230.1441

08.230.1552

08.230.4110

+175

+400

+150

       


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
25.augusta noteikumu Nr.7
2.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

institūcijas nosaukums

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

Piezī-mes

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas skolu valde

04.110.4180

-300

04.110.1453

+50

         
   

04.110.1454

+250

         

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1170

Apstādījumu atjaunošanas līdzekļi

-1245

07.320.1140

Apstādījumu atjaunošanas līdzekļi

+1245

         

07.320.1482

Dabas resursu nodoklis

-100

07.320.1479

Dabas resursu nodoklis

+100