Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 30.marta 7.nolikumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 4.nolikumu
Grozījumi ar Domes 2010.gada 28.janvāra 17.nolikumu
Grozījumi ar Domes 2007.gada 8.novembra 8 .nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju
2006.gada 20.aprīlīNr.1

Protokols Nr.9, 19.punkts

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu,
Pašvaldību likuma 10. panta
pirmās daļas 8. punktu
Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 7.nolikumu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Jūrmalas Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā “JCB”) ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

1.2. JCB darbības tiesiskais pamats ir Nolikums, ko apstiprina Jūrmalas dome. Savā darbībā JCB ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

1.3. JCB darbību finansē no  Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

1.4. Lēmumu par JCB izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

1.5. JCB ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums, ir savs zīmogs, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti kredītiestādē. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

2. CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

2.1. Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

2.2. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēku lietotājiem un ar filiālbibliotēku tīkla palīdzību nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību visā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

2.3. Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

2.4. Administrēt, koordinēt, lietderīgi un metodiski vadīt JCB struktūrvienību darbu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

2.5. Veidot bibliotēku elektronisko kopkatalogu, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu.

2.6. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

2.7. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu, attīstību bibliotēkās un to publisku pieejamību.

2.8. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

2.9. Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.

2.10. Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties valsts nozīmes mērķprogrammās un projektos, kas sekmētu bibliotēku attīstību.

2.11. Organizēt bibliotēku, tās pakalpojumu, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus.

2.12. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

2.13. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par JCB darbu, veikt bibliotēku darba stratēģisko plānošanu, izstrādāt bibliotēku attīstības programmas, plānus, pārskatus.

3. CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS TIESĪBAS

3.1. Patstāvīgi veikt darbību, saskaņā ar šajā nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību.

3.2. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

3.3. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēku darbības nodrošināšanai un attīstīšanai - darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, bibliotēku krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai, darba procesu uzlabošanai, kā arī ar iestādes darbību saistīto uzdevumu nodrošināšanai..

3.4. JCB finansu darbības kontrole tiek veikta un pārskati sniegti saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

3.6. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

3.7. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.8. Iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai par bibliotēkas darbību. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

3.9. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN VADĪBA

4.1. JCB struktūru un darbinieku skaita (darba vietu)sarakstu apstiprina Dome. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.2. JCB darbu vada bibliotēkas direktors, kuru amatā apstiprina Dome. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.3. JCB direktors:

4.3.1. rīkojas JCB vārdā, pārstāv bibliotēkas valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās;

4.3.2. organizē un plāno JCB darbu un ir atbildīgs par to kvalitatīvu profesionālo darbību, bibliotēku krājumiem, materiālajām vērtībām, nodrošina iestādes darbību budžetā paredzēto un iestādes tāmes apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, apstiprinātā budžeta ietvaros, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām saimnieciska rakstura līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.3.3. nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildību, apstiprina darbinieku amatu aprakstus, pieņem darbiniekus darbā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto darbinieku skaita ( darba vietu) sarakstu, slēdz darba līgumus, pārceļ un atbrīvo no darba likumā noteiktajā kārtībā;. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.3.4. apstiprina bibliotēkas lietošanas noteikumus;

4.3.5. izstrādā un iesniedz Domes bibliotēkas darba plānus, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.4. JCB ir sekojošas struktūrvienības: Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 4.nolikumu

4.4.1. Centrālā bibliotēka ar šādām apakšstruktūrvienībām –

4.4.1.1. Komplektēšanas un apstrādes nodaļa;

4.4.1.2. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.4.1.3. Bērnu un jauniešu nodaļa; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.4.2. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.4.3. Bulduru bibliotēka;

4.4.4. Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka;

4.4.5. Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēka; Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 7.nolikumu

4.4.6. Kauguru bibliotēka.

4.5. Struktūrvienību darbību nosaka JCB direktora apstiprināts nolikums.

4.6. JCB struktūrvienību darbu vada struktūrvienības vadītāji, kurus apstiprina amatā un atbrīvo no amata JCB direktors.

4.7. Struktūrvienību vadītājam ir jābūt augstākai akadēmiskai vai augstākai profesionālai vai vidējai speciālai izglītībai bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā un ar kvalifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktai kārtībai.

5. FINANSĒJUMS UN MATERIĀLTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

5.1. JCB finanšu avoti ir: Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.1.1. pašvaldības budžeta līdzekļi;

5.1.2. Valsts budžeta līdzekļi;

5.1.3. Eiropas Savienības fondu un citi ārvalstu finanšu avotu līdzekļi;

5.1.4. ziedojumi, dāvinājumi;

5.1.5. maksas pakalpojumi.

5.2. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.3. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.4. JCB materiālo un tehnisko pamatu veido bibliotēku ēkas, telpas, krājumi, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta.

5.5. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.6. Līdzekļu iegūšana un izlietojums JCB tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Domes noteiktajā kārtībā. Papildināts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.7. JCB finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētā grāmatvedība. Papildināts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

6. CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

6.1. Bibliotēkas Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā dibina, reorganizē un likvidē Dome. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

6.2. JCB un to struktūrvienību likvidēšanas gadījumā, reģiona galvenā bibliotēka organizē krājuma nodošanu citām ieinteresētajām bibliotēkām, to saskaņojot ar pašvaldību. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

6.3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos savu spēku zaudē ar 1990.gada 27.decembra Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes lēmumu Nr.230 apstiprinātais „Nolikums par Jūrmalas bibliotēku apvienību”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta