Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 3.maijāNr.10

Trešdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.11.51-11.54 – 7.jautājuma izskatīšanas laikā)

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Irēna Skrastiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1vietnieks

Aigars Tampe vada sēdi no plkst.11.51-11.54 – 7.jautājuma izskatīšanas laikā; nepiedalās no plkst.13.52 līdz sēdes beigām)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.13.05-13.10)

izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.13.15-13.20), Igors Dreija (nepiedalās no sēdes sākuma līdz plkst.10.55 un no plkst. 11.23-11.25), Juris Griķis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.11.51-11.54 un no plkst.14.05-14.09), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.13.05-13.10), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.13.05-13.08), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.10.55-10.58), Ģirts Trencis.

Domes sēdē nepiedalās  deputāts Juris Hlevickis.

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājas p.i.

Anna Deičmane

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Anita Lindermane, Māra Kalvāne, Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Gunta Liepiņa, Maija Putniņa, Alvils Rudzītis, Veronika Ramāne, Mudīte Rudzīte.

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Sēdes darba kārtība:

1.                  Darba kārtības apstiprināšana

2.                  Svinīgā uzruna – prezentācija

3.                  Informācija

4.                  Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju

5.                  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”

6.                  Par līgumu slēgšanu ar LR Valsts zemes dienestu

7.                  Par patvaļīgi uzbūvētās būves daļas nojaukšanu Jūrmalā, Dzintaru pr.20

8.                  Par patvaļīgi uzbūvētās būves daļas nojaukšanu Jūrmalā, Jūras ielā 23/25

9.                  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

10.        Par Majoru pamatskolas sporta laukuma būvniecības ieceri Jūrmalā, Rīgas ielā 1

11.        Par apbūves noteikumiem zemesgabalā Jūrmalā, Ceriņu ielā 18

12.        Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21

13.        Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 100a

14.        Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 114

15.        Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prosp.64/68

16.        Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1

17.        Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr.160, 162, 164 un Meža pr.151, 153

18.        Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

19.        Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža pr.49 un Vidus pr.46A

20.        Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 18B

21.        Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 12.novembra lēmuma Nr.1135 „Par labklājības pārvaldes izveidošanu” 2.pielikumā

22.        Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 75 nodošanu privatizācijai

23.        Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 32 nodošanu privatizācijai

24.        Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā

25.        Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, 10.līnijā 1 cenas noteikšanu

26.        Par zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 3 pārdošanu

27.        Par zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 4 pārdošanu

28.        Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000123209002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu

29.        Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1c nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Asviks”

30.        Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1d nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Asviks”

31.        Par 1998.gada 9.septembra nomas līgumu Nr.481 pārjaunošanu ar SIA „Dzintaru projekti”

32.        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas pr.7a

33.        Par sākumskolas „Taurenītis” sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtību

34.        Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vērtēšanas komisiju

35.        Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikuma apstiprināšanu

1. Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta noņem no darba kārtības jautājumus:

·              „Par zemesgabala Jūrmalā, „Vaivari 1308” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Sportrehs””;

·              „Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaines kapi” nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Rimava””

un ierosina darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus:

·              „Par dalību projekta pieteikumā ”Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā”” (ziņos Ģ.Trencis pēc A.Lindermanes jautājuma);

·              „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 94”;

·              „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 74”;

·              „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceru ielā 10” (ziņos G.Jubele savu jautājumu beigās).

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā „par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma pieņemt darba kārtību ar augstāk minētām izmaiņām.

2. Svinīga daļa veltīta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai (I.Udres svinīgā uzruna. I.Aizstrauta pasniedz ziedus V.Čebotarenokai, L.Alksnim, I.Silāram un V.Dozorcevam, apsveic klātesošos ar svinīgu uzrunu).

Pārtraukums no plkst.10.30 līdz 10.55

3. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

4. Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju (lēmums Nr.406)

Ziņo:

I.Aizstrauta – lēmumā ierakstīts, ka iecelt amatā ar 24.aprīli. Ierosina rakstīt „pēc lēmuma stāšanās spēkā”.

Izsakās:

I.Ančāns – priekšlikums balsot.

R.Munkevics – Uzskata, ka nav gluži pareizi, neizvirzot nekādus kritērijus amata pretendentu atlasei, pieņemt šo lēmumu. Ierosina izsludināt konkursu uz pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja amatu, izveidot konkursa komisiju un izstrādāt konkursa nolikumu un iesniegt domei apstiprināšanai līdz 2006.gada 2.jūnijam (iesniedz I.Aizstrautai rakstiski sagatavotu priekšlikumu).

D.Urbanovičs – atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

E.Rakiša – Likums nenosaka, kādos gadījumos jārīko konkurss, tas ir viens no atlases veidiem.

I.Ančāns – likt uz balsošanu R.Munkevica alternatīvo priekšlikumu.

E.Rakiša – ierosina lēmumā rakstīt konkrētu datumu, t.i. „ar 2006.gada 3.maiju”.

D.Urbanovičs – neatbalsta R.Munkevica priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics) „pret” – 1 (D.Urbanovičs), „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), priekšlikums nav pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs), „pret” – 5 (A.Tampe, J.Griķis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņo:

A.Tukāne – Pasažieru pārvadājumus Jūrmalas pilsētā līdz šim veica maksātnespējīgais ATF „Jūrmala SV”, taču marta mēnesī kreditoru sanāksmē tika pieņemts lēmums uzteikt līgumu ar š.g. 8.maiju. Līdz ar to Jūrmalas pilsētas dome izsludināja konkursu par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem mūsu pilsētā. Vakar šis konkurss noslēdzās. Bija pieteikusies tikai viena firma ATF „Jūrmala SV”, kura prasīja vienreizējo atbalstu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai 72,3 tūkst.Ls apmērā un 10,3 tūkst.Ls ikmēneša summa. Aprēķinot visas minētās izmaksas, nepieciešamā summa saskaņā ar konkursa rezultātiem sastāda Ls 152374.

Izsakās:

I.Ančāns – Ņemot vērā radušos situāciju un, lai neciestu pilsētas iedzīvotāji, šodien jāpieņem lēmums tāds, kā tas ir sagatavots, aicina deputātus atbalstīt to.

J.Griķis – Piekrīt I.Ančānam un ierosina atbalstīt iesniegto projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu.

6. Par līgumu slēgšanu ar LR Valsts zemes dienestu

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

D.Urbanovičs – Nav skaidrs, kas mums jānodrošina VZD sistēmas darbībai ar līguma 2.5.punkta nosacījumiem. Vai tas nepalielinās darba apjomu un kas to apmaksās pašvaldībai?

A.Lindermane – Par to konkrētāk varētu atbildēt būvvalde, jo viņi ir tie, kuri sagatavo un iesniedz dokumentus zemes dienestam.

V.Zvejniece – Visi zemes komisijas lēmumi, domes lēmumu kopijas tiek atbilstoši sagatavoti un nodoti Valsts zemes dienestam.

J.Griķis – Vai līdz šim būvvalde nodeva zemes dienestam dokumentus gan papīra formā, gan arī elektroniskā veidā?

V.Zvejniece – Tas ir jauns, līdz šim elektroniskā veidā mēs nodevām tikai detālplānojumus.

D.Urbanovičs jautā A.Deičmanei (lēmuma sagatavotājai) – Kāpēc lēmumprojekts nav saskaņots ar būvvaldi, kura ir šī līguma lielākās daļas informācijas sagatavotāja?

A.Deičmane – Piekrīt, ka lēmumu varēja saskaņot ar būvvaldi, vienkārši tas ir izpalicis, bet pie dokumentu sagatavošanas strādā arī zemes komisija, jo visi veidojamie zemesgabali, visas izmaiņas kadastra kartē, tas viss ir zemes komisijas darbs.

D.Urbanovičs – Vai V.Zvejniece ir iepazinusies ar līguma projektu?

V.Zvejniece – Ar šo projektu iepazinos šodien sēdes laikā un galīgo slēdzienu nevaru dot.

J.Griķis – Vai būvvaldei ir pietiekami liels štatu saraksts, lai varētu pildīt 2., 3.pielikuma prasības?

V.Zvejniece – Praktiski šobrīd sākt pildīt visas šī prasības mēs nevaram.

I.Aizstrauta – Ja mēs šodien atliekam lēmuma pieņemšanu, vai tam būtu kāds negatīvi saistošs faktors?

A.Lindermane – Nē, īstenībā neviens mūs nav steidzinājis, taču šis sadarbības līgums jānoslēdz. Piekrīt tam, ka būvvalde varētu iepazīties ar to un dot savu slēdzienu.

G.Truksnis – Lai būvvalde iepazīstas ar šo līgumu. Atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi. Arī Zemes dienests savā vēstulē atzīmē, ka līdz jaunā līguma noslēgšanai, turpinās datu nodošanu iepriekš noslēgtās vienošanās ietvaros.

I.Aistrauta – Vadoties pēc debatēm, noņem jautājumu līdz nākošai domes sēdei, lai būvvalde varētu iepazīties ar līgumu un dot savu atzinumu.

7. Par dalību projekta pieteikumā „Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.407)

Ziņo:

Ģ.Trencis

I.Aizstrauta iziet no plkst.11.51-11.54 un sēdi vada A.Tampe no plkst.11.51-11.54

Ž.Kupčika iziet no plkst.11.51-11.54

Izsakās:

R.Munkevics – Transporta un komunālo lietu komitejā nolēma virzīt izskatīšanai domes sēdē 1. un 3.variantu, nestrīdoties par to, kuram no viņiem dot priekšroku un, līdz ar to ļaut domei izšķirties par vienu no tiem. Uzskata, ka Ģ.Trencis rīkojies nekorekti, virzot uz domi tikai vienu variantu. Varbūt izdosies atrast pusmiljonu latus šim projektam, taču domā, ka jāstrādā pie tiem projektiem, kuri jau ir iekļauti investīciju plānā un tiem jāmeklē finansējums. Pie šādiem apstākļiem šo lēmuma projektu nevar atbalstīt. Principā veloceliņa izbūve ir apsveicama, taču 3.variants – autostāvvietu izbūve, pilsētai ir ļoti svarīga.

I.Ančāns – Tad, kad mēs būsim bagātāki, tad arī varēsim būvēt veloceliņus un velotiltu. Patreiz nav lietderīgi izdot 500 tūkst. latus. Par šo naudu varētu sakārtot daudz svarīgākus objektus Kauguros un Slokā. Runājot par šo projektu, uzskata, ka tas nav nepieciešams dotajā momentā, bet principā nav pret veloceliņu un velotilta izbūvi nākotnē.

D.Urbanovičs – Deputāta Munkevica vārdiem runājot, fiksās idejas nav sevišķi labas, it sevišķi tādā gadījumā, kad runa iet par 500 tukst. latu. Jautājums nav pietiekami izdiskutēts, to vispirms vajadzētu apspriest attīstības jautājumu komiteja, tad finanšu komitejā, tikai pēc tam lemt par tā iekļaušanu investīciju plānā. Turklāt visi zinām, ka investīciju programmā, kuru nesen apstiprinājām, jau tā trūkst līdzekļu sociālo un izglītības iestāžu projektēšanai un būvniecībai, kā arī jātuvina tie objekti, kuru realizācija atlikta uz tālāko laiku (skolu u.c. izglītības iestāžu renovācija). Ja mēs piešķiram šim projektam 500 tūkst. latu, tad arī minēto objektu renovācija pabīdīsies uz 2010.gadu. Tam kategoriski nepiekrīt. Uzskata, ka arī bez Eiropas Savienības atbalsta paši varam sakārtot pilsētas veloceliņus.

A.Tampe – Balsos par šo lēmuma projektu, jo radusies iespēja piesaistīt papildus līdzekļus no ES un no valsts. Realizējot šo projektu, rodas iespēja uzlabot arī tūrisma attīstību pilsētā - velotūrismu. Viens no svarīgākajiem projekta faktoriem ir velotūristu drošības uzlabošana, ņemot vērā Lielupes autotilta transporta lielo plūsmu. Negribas piekrist, ka šī ir fiksā ideja, jo par velotilta izbūvi domāts diezgan sen un, arī ekonomikas un attīstības nodaļa strādājusi operatīvi. Jāizmanto šī iespēja dabūt papildus finansējumu mūsu budžetam. Projekts ir atbalstāms un labs.

J.Griķis – Arī atbalsta šo projektu, jo vairāk tāpēc, ka velotūrisms attīstās ne tikai visās Eiropas valstīs, bet arī Latvijā. Ja mēs varam piesaistīt ES līdzekļus velotūrisma attīstībai arī mūsu pilsētā, tad tas ir tikai apsveicams.

Z.Starks – Arī balsos par šo projektu. Protams, ka 500 tūkst. latu ir ievērojama summa, taču tas nepieciešams, lai, galvenokārt, sakārtotu veloceliņu no Rīgas uz Jūrmalu. Ja mēs uzbūvēsim pārvadu pār dzelzceļu, tas sekmētu veloceliņu sakārtošanu visā posmā no Jūrmalas uz Rīgu. Projekts ir pirmais solis velotūrisma attīstībai mūsu pilsētā. Aicina arī pārejos deputātus balsot par šo lēmuma projektu.

I.Aizstrauta arī balsos par šo projektu, jo šobrīd mēs balsojam tikai par to, lai  varētu iesniegt projekta pieteikumu. Pilsētai tas ir nepieciešams, arī velotūrisms attīstās arvien vairāk visā pasaulē un Eiropā. Pilsēta ar to tikai varētu vinnēt, ja mums būs ekoloģiski tīrs tūrisma transports.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Kuzins, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projekta pieteikumā „Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā”.

8. Par patvaļīgi uzbūvētās daļas nojaukšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 20

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs –Vai caur šo nelikumīgo piebūvi iet kādas inženierkomunikācijas, kuras nepieciešamas visas mājas nodrošināšanai? Un vai šo komunikāciju (elektrības un gāzes pievads) caur šo uzbūvēto piebūvi ir bijis saskaņots būvvaldē?

V.Zvejniece – Ir saskaņots gāzes pievada projekts, kura pieslēgumam nav jābūt piebūvē, bet paredzēts pašā ēkā. Tāpat arī ūdens projekts, kuram jāpieslēdzas ēkā. Tas, ka viņš reāli uzbūvēts caur šo piebūvi, nav saskaņots. Ir saskaņots pievads līdz ēkai, tātad arī apkures katls jāievieto ēkā.

M.Ščerbakovs pārstāv L.Kuļiku dzīvokļa Nr.2 īpašnieci. L.Kuļika ir paņēmusi Parekss bankā aizņēmumu 48000 latu apmērā, lai apgādātu visu māju ar siltumu, izbūvējot minēto piebūvi apkures katla uzstādīšanai. SIA „Jūrmalas siltums” 2004.gadā atteicās apgādāt māju ar siltumu un citas iespējas kā mājas iedzīvotājiem saņemt šo pakalpojumu, nebija. Jāatzīmē, ka citur apkures katlu izvietot nav iespējams. Ja dome pieņems lēmumu par piebūves nojaukšanu, tad nākamajā apkures sezonā māja atkal būs bez siltuma, bez gāzes katla, bez ūdensvada. Lūdz atlikt lēmuma pieņemšanu un palīdzēt atrisināt šo radušos problēmu, izvērtējot reālo situāciju un, ņemot vērā iedzīvotāju intereses un labklājību.

A.Tampe – Vai ir iespējams rast citu tehnisku risinājumu?

V.Zvejniece – Negribu piekrist, ka nevar atrast citu tehnisku risinājumu. Risinājumi var būt ļoti daudz un dažādi, protams, ekonomiskāks ir tieši šis.

R.Munkevics – Piekrīt iedzīvotāju pārstāvim, ka nevajadzētu šo jautājumu pārvērs par problēmu. Piekrīt arī būvvaldei, ka iedzīvotāji pilnīgi nav rīkojušies likumīgi. Bet jāņem vērā arī tas fakts, kā šajā situācijā rīkojusies pašvaldība. Mājas iedzīvotāji lūguši Jūrmalas siltumu pieslēgties centralizētajai siltumapgādei, bet Jūrmalas siltums atteicās sniegt šādus pakalpojumus, jo tas nebija izdevīgi. Uzskata, ka jāatrod risinājums, konkrēti jāpasaka iedzīvotājiem kādā veidā atrisināsies apkures jautājums, tieši pašvaldības nelikumības bija par cēloni visai šai situācijai.

I.Ančāns – Piekrīt iedzīvotāju pārstāvim un ierosina atlikt jautājumu, izveidojot darba grupu no deputātiem un speciālistiem, lai varētu atrast risinājumu.

J.Kuzins – Piekrīt I.Ančānam par to, ka jautājums šobrīd nav īsti sagatavots un tas ir jāatliek.

I.Aizstrauta – Pārsteidz tas, ka Parekss ir devis kredītu par nesaskaņotu projektu. Parasti šādās situācijās bankas ļoti skrupulozi izvērtē un dod kredītu tikai tad, ja ir likumīgā kārtībā saskaņots projekts un saņemta būvatļauja. Pasvītro, ja mēs pieņemsim šo lēmumu – problēmas būs iedzīvotājiem, ja nepieņemsim – problēmas būs pilsētai. Tomēr piebūve izbūvēta patvaļīgi un tas neatbilst Būvniecības likuma nosacījumiem. Aicina deputātus pāriet pie balsošanas procedūras.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 3 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (J.Kuzins), „atturas” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Ančāns), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.pantu lēmuma projekts noraidīts.

Ģ.Trencis par balsojuma motīviem – ja mēs tā turpināsim, tad drīzumā uz Lienes ielas un Jomas ielas arī būs nelegālas piebūves un satiksme Jūrmalas pilsētā būs jāpārtrauc.

Pārtraukums no plkst.12.40 līdz 13.05

9. Par patvaļīgi uzbūvētās būves daļas nojaukšanu Jūrmalā, Jūras ielā 23/25 (lēmums Nr.408)

Ziņo:

V.Zvejniece – Ņemot vērā to, ka šī ir krasta kāpu aizsargjosla, kurā nedrīkst izstrādāt projektu bez detālā plānojuma, praktiski šobrīd var tikai un vienīgi šo te nelikumīgi uzbūvēto ēkas daļu nojaukt, par to arī ir sagatavots lēmuma projekts.

D.Urbanovičs nepiedalās no plkst.13.05-13.10

M.Mežapuķe nepiedalās no plkst.13.05-13.08

J.Kuzins nepiedalās no plkst.13.05-13.10

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (V.Maksimovs, J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgi uzbūvētās būves daļas nojaukšanu Jūrmalā, Jūras ielā 23/25.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.409)

Ziņo:

V.Zvejniece

I.Ančāns  iziet plkst.13.15

Izsakās:

I.Dreija – Priekšlikums nobalsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”.

11. Par Majoru pamatskolas sporta laukuma būvniecības ieceri Jūrmalā, Rīgas ielā 1 (lēmums Nr.410)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Dreija – Priekšlikums balsot pēc projekta, tas izskatīts visās komitejās.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovics, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret”- nav, „atturas” – 2 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par Majoru pamatskolas sporta laukuma būvniecības ieceri Jūrmalā, Rīgas ielā 1.

12. Par apbūves noteikumiem zemesgabalā Jūrmalā, Ceriņu ielā 18 (lēmums Nr.411)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs – Balsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Griķis, M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par apbūves noteikumiem zemesgabalā Jūrmalā, Ceriņu ielā 18.

13. Par detālpānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21

Ziņo:

V.Zvejniece

I.Ančāns  atgriežas plkst.13.20

Izsakās:

M.Mežapuķe – Priekšlikums ir neatbalstīt šādu projektu. Vienreiz jāizbeidz priežu mežu izciršanu Jūrmalas pilsētā, to jau tā ir palicis maz un pēdējos gabaliņus mēs vēl atdosim zem apbūves.

I.Aizstrauta – Mēs visi iestājamies par zaļās dabas saglabāšanu, bet tā nav patiesība, ka tas ir pēdējais mežs, kas palicis pilsētā.

D.Urbanovičs – Domā, ka darba uzdevumā jāieraksta to, ko ierosināja arī vides aizsardzības komitejas sēdē, t.i. var plānot un arī izstrādājot parcelāciju un adresāciju, paredzēt ne vairāk kā 3 zemesgabalus. Tas būtu mans priekšlikums.

V.Zvejniece – Tas varētu ierakstīt pie 3.6.1.punkta sekojošā redakcijā – „izstrādājot zemesgabala parcelācijas un adresācijas priekšlikumus, plānot ne vairāk kā 3 zemesgabalus”.

I.Aizstrauta – Galvenais, kāpēc mums jāpieņem šis lēmums, ir tas, ka plānošanas uzdevumā ir teikts, ka detālplānojuma nepieciešamību nosaka Ministru kabineta noteikumi. Aicina pāriet pie balsošanas procedūras.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –7 (J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – , „atturas” –  

Protokolētāja I.Skrastiņa  lūdz atkārtot balsošanu, jo nepaguva pierakstīt balsojumu, deputāti par ātru nolaida rokas.

I.Aizstrauta – Atkārtojam balsošanu par iepriekšējo lēmuma projektu „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 2 (R.Munkevics, M.Mežapuķe), „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Kuzins, I.Ančāns), lēmums nav pieņemts.

I.Aizstrauta lūdz juristu komentāru.

E.Rakiša – Ja 7 ir „par” un 7 ir „atturās” un „pret” (sadalās vienādi, t.i. 7 pret 7), tad jāpārbalso.

I.Aizstrauta – Tātad pārbalsojam.

A.Tampe – Cik reizes ir jāpārbalso?

I.Aizstrauta – Pirmais balsojums neskaitās kā pārbalsošana, tā bija vienkārši tehniska kļūda (ilgāka roku turēšana pie balsošanas, lai varētu saskaitīt). Tātad, ja juristi ieteica, ka ir jāpārbalso par iepriekšējās balsošanas rezultātiem (7 pret 7), aicina balsot atkārtoti par lēmuma projektu „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 2 (R.Munkevics, M.Mežapuķe), „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Kuzins, I.Ančāns), J.Griķis nebalso), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.pantu lēmuma projekts noraidīts.

J.Griķis par balsošanas motīviem – Par to kāpēc nebalsoju, tāpēc, ka mēs jau divas reizes balsojām. Pirmo reizi balsoju „par” un otro reizi atkārtoti, saskaņā ar domes nolikumu, balsoju „par”, tāpēc trešo reizi nebalsoju par šo projektu.

Z.Starks – Priekšlikums, tā kā jautājums nav pieņemts, pāriet pie nākošā jautājuma.

Par balsošanas motīviem:

D.Urbanovičs lūdz ierakstīt protokolā - Uzskatu, ka balsošana nav notikusi pareizi. Tie deputāti, kas balsojuši „pret” ir balsojuši nelikumīgi. Un es norobežojos no tiem deputātiem, kas balsojumā neatbalstīja šī detālplānojuma uzsākšanu. Es respektēju deputātu viedokli, taču tas ir kolektīvs lēmums, un es norobežojos no šī kolektīvā iznākušā negatīvā lēmuma.

Ģ.Trencis lūdz ierakstīt protokolā – Es pievienojos Urbanoviča kunga izteiktajai argumentācijai.

I.Aizstrauta arī pievienojas šai izteiktajai argumentācijai, jo detālplānojuma nepieciešamību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.883.

J.Griķis lūdz ierakstīt protokolā – Pirmo reizi es balsoju „par”, atkārtoti, saskaņā ar domes nolikumu, es balsoju „par”. Bet pirmo reizi balsošana bija tehniska kļūda, kad sekretāre nesaskaitīja balsis, otro reizi, kad balsošana bija likumīga, 7 bija „par”, 2 „pret” un 5 „atturējās”” un trešo reizi bija nelikumīga balsošana, tāpēc es nebalsoju.

I.Aizstrauta – šajā domes sēdē jautājums nav pieņemts, lūdz sagatavot to uz nākošo domes sēdi.

14. Par detālpānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 100a

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

Z.Starks – Vai šim objektam ir kaut kāda vēsture, kas saistīta ar nelikumīgo būvniecību?

M.Kalvāne – Tiešām kaut kādā sakarā šī adrese ir atmiņā, taču dotajā brīdī konkrētāk nevar atbildēt.

D.Urbanovičs – Vai tad, kad spēkā stāsies jaunie būvnoteikumi, viņš varēs saņemt projektēšanas uzdevumu bez detālā plānojuma?

M.Kalvāne – Jā.

M.Mežapuķe – Priekšlikums, varbūt varētu atbalstīt šo detālplānojumu, bet tikai pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots vai jaunā būve ir ierakstīta Zemesgrāmatā. Pagaidām šis lēmuma projekts nav atbalstāms.

M.Kalvāne – Ir gadījumi, kad Kāpu ielā mēs papildinām darba uzdevumu. Šajā gadījumā bija deputātu priekšlikums svītrot no darba uzdevuma 2.2.punkta „mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas”.

I.Aizstrauta aicina balsot par lēmuma projektu, ņemot vērā M.Kalvānes izteikto piezīmi.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar M.Kalvānes izteikto priekšlikumu („par” – 3 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Ģ.Trecis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.pantu lēmuma projekts noraidīts.

15. Par detālpānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 114

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

D.Urbanovičs – Vai šādos gadījumos būvvalde prasa attīstības priekšlikuma iesniegšanu? Vai tas ir iesniegts?

M.Kalvāne – Nē, diemžēl attīstības priekšlikumu SIA „Beteks NK” neiesniedza. Viņi pirmo vēstuli iesniedza pagājušā gada decembra beigās, uz ko būvvalde norādīja nepieciešamo iesniedzamo dokumentu apjomu. Marta sākuma saņēmām vēstuli, kura SIA atteicās iesniegt attīstības priekšlikumu.

D.Urbanovičs – uzskata, ka vispirms vajadzētu saņemt attīstības priekšlikumu, lai varētu redzēt ko viņi plāno darīt, un pēc tam uzsākt detālplānojuma izstrādi.

I.Ančāns – Uzskata, ka pirms izskatīt jautājumu par detālplānojuma uzsākšanu šim zemesgabalam, vispirms nepieciešams noskaidrot nomāšanas likumību. Šodien lēmumu nepieņemt un noņemt no izskatīšanas.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošanas procedūras.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 1 (I.Dreija), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis)), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.pantu lēmuma projekts noraidīts.

16. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68 (lēmums Nr.412)

Ziņo:

M.Kalvāne

A.Tampe aiziet plkst.13.52 un nepiedalās līdz sēdes beigām

Izsakās:

D.Urbanovičs – Vai mums ir tiesvedība ar zemes īpašnieku?

M.Kalvāne – Ar zemes īpašnieku nav, tiesvedība ir ar zemes nomnieku.

D.Urbanovičs – Balsošu par.

I.Dreija – Priekšlikums balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Munkevics, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68.

17. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 1 (lēmums Nr.413)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta – Ir priekšlikums balsot pēc projekta. Citu priekšlikumu nav. Lūdz pāriet pie balsošanas procedūras.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 1.

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 160, 162, 164 un Meža prospektā 151, 153 (lēmums Nr.414)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

J.Griķis jautā M.Kalvānei – Kāds ir Jūsu personīgais viedoklis? Vai tiešām šajā teritorijā nepieciešams kaut ko būvēt?

M.Kalvāne – Personīgais viedoklis ir tāds, ka šī teritorija tiešām bija paredzēta būvniecībai 1995.gada Ģenplānā. Atjaunotas īpašuma tiesības bijušajiem īpašniekiem. Teritorija dabā ir ļoti augstvērtīgs mežs ar kvalitatīvu zemsedzi un tiešām līdzvērtīgs Raga kāpas dabas liegumam. Taču vairākas domes atpakaļ tika skatīts jautājums, vai šiem īpašniekiem iespējams kaut ko kompensēt. Risinājums netika rasts. Situācija ir tāda, ka ir šis privātīpašums un būvtiesības garantētas 1995.gada Ģenplānā. Piedāvātais risinājums ir labākais no visiem piedāvātajiem, paredzot apbūves blīvumu līdz 4%, kas savukārt ir vismazākais visā Jūrmalas pilsētā.

D.Urbanovičs – Piedāvātais projekts ir atbalstāms, tas ir draudzīgs dabai.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 160, 162, 164 un Meža prospektā 151, 153.

19. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.415)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ž.Kupčika izgājā no plkst.14.05-14.09

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

20. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 49 un Vidus prospektā 46A (lēmums Nr.416)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta – Priekšlikums balsot pēc sagatavotā lēmuma projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 49 un Vidus prospektā 46A.

21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 18B (lēmums Nr.417)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

M.Mežapuķe – Priekšlikums neatbalstīt lēmuma projektu.

J.Kuzins  lūdz turpmāk pie lēmumiem nepievienot pases kopijas un ievērot personas datu aizsardzību.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 18B.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 12.novembra lēmuma Nr.1135 „Par Labklājības pārvaldes izveidošanu” 2.pielikumā „Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.2)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 12.novembra lēmuma Nr.1135 „Par Labklājības pārvaldes izveidošanu” 2.pielikumā „Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes nolikums”.

23. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 75 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.418)

Ziņo:

M.Putniņa

Izsakās:

I.Dreija – Priekšlikums balsot pēc sagatavotā lēmuma projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 75 nodošanu privatizācijai.

24. Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 32 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.419)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 32 nodošanu privatizācijai.

25. Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā (lēmums Nr.420)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

D.Urbanovičs – Priekšlikums balsot. Ieskaitīt kompensācijas fondā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā.

26. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, 10.līnijā 1 cenas noteikšanu (lēmums Nr.421)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta – Priekšlikums balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Griķis, M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, 10.līnijā 1 cenas noteikšanu.

27. Par zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 3 pārdošanu (lēmums Nr.422)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Dreija – Priekšlikums nobalsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 3 pārdošanu.

28. Par zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 4 pārdošanu (lēmums Nr.423)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Dreija – Priekšlikums nobalsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Maigas ielā 4 pārdošanu.

29. Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000123209002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu (lēmums Nr.424)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs – Pēc projekta.

I.Dreija – Pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000123209002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu.

I.Aizstrauta ierosina balsot ar vienu balsojumu par abiem lēmumu projektiem par nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „Asviks” Babītes ielā 1d un Babītes ielā 1c. Deputāti piekrīt saskaņā ar 2005.gada 31.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma Nr.13 99.punktu.

30. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1d nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Asviks” (lēmums Nr.426)

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1c nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Asviks” (lēmums Nr.425)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta ierosina abos lēmumu projektos labot nomas termiņu no 99 gadiem uz 12 gadiem.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1c nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Asviks” un par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1d nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Asviks”, 1.punktā aizstājot vārdus „uz deviņdesmit deviņiem gadiem” ar vārdiem „uz divpadsmit gadiem”.

31. Par 1998.gada 9.septembra nomas līguma Nr.481 pārjaunošanu ar SIA „Dzintaru projekti” (lēmums Nr.427)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par 1998.gada 9.septembra nomas līguma Nr.481 pārjaunošanu ar SIA „Dzintaru projekti”.

32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 7a (lēmums Nr.429)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs – Priekšlikums balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 7a.

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 94 (lēmums Nr.431)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Mežapuķe – Tas ir mežs 1 ha platībā. Varbūt mēs varētu izmantot pirmpirkuma tiesības? Ja pusmiljonu mēs varam noziedot velosipēdu tiltiņa izbūvei, tad šajā gadījumā par 300 tūkst. latiem iespējams nopirkt mežu. Domā, ka „zaļās rotas” saglabāšanai dome varētu iegādāties šo nekustamo īpašumu.

I.Aizstrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 94.

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 74 (lēmums Nr.432)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Griķis – Priekšlikums balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 74.

35. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceru ielā 10 (lēmums Nr.430)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ceru ielā 10.

36. Par sākumskolas „Taurenītis” Sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtību (lēmums Nr.428)

Ziņo:

M.Rudzīte

Izsakās:

I.Dreija – Priekšlikums balsot pēc lēmuma projekta.

J.Griķis – Vai par visām izglītības iestādēm, kuras pašlaik apmeklē Sporta namu, apmaksa notiek no pašvaldības budžeta? Runa iet par 3.punktu.

D.Urbanovičs ierosina 3.punkta beigās aizstāt vārdus „apmaksāt no pašvaldības budžeta” ar vārdiem „noteikt bez maksas”.

I.Aistrauta aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča 3.punktā minēto piezīmi.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sākumskolas „Taurenītis” Sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtību, aizstājot 3.punkta beigās vārdus „apmaksāt no pašvaldības budžeta” ar vārdiem „noteikt bez maksas”.

37. Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vērtēšanas komisiju

Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikuma apstiprināšanu

I.Aizstrauta – Ziņotājs P.Leiškalns nav ieradies. Noņem abus jautājumus no izskatīšanas.

Sēde slēgta plkst. 14.45

Nākamā domes sēde 2006.gada 18.maijā plkst.10.00

Domes priekšsēdētāja

I.Aizstrauta

Sēdes protokolētāja

I.Skrastiņa

2006.gada 9.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF