Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.oktobra 26. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 16.novembra 30. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 16.novembra 29. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 27.jūlija 21. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 15.jūnija 14. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 18.maija 12. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 3.maija 11. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 20.aprīļa 10. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 2.marta 2. saistošajiem noteikumiem

2005.gada 22.decembrīNr.26

Protokols Nr. 25, 15.punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām”, 21., 46.pantu
un likuma “Par pašvaldības budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.decembra apvienotās Vides aizsardzības komitejas (protokols Nr.1.1-63/13), Attīstības jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-57/12), Transporta un komunālo lietu komitejas (protokols Nr.1.1-62/9), 14.decembra Kultūras, reliģijas un sporta komitejas (protokols Nr.1.1-59/8), 14.decembra Labklājības un izglītības jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-60/11) un 15.decembra Finanšu komitejas (protokols Nr.1.1-58/12) atzinumiem:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu ieņēmumos un izdevumos Ls34312 430 saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr.1.1–14.2.1.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas 2006.gada autoceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

 3. Apstiprināt darba algas atšifrējumus saskaņā ar 4.-49.pielikumiem.

 4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Slokas slimnīca” Sociālās aprūpes nodaļā un Sociālās un veselības aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanas izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar 50.pielikumu.

 5. Apstiprināt 2006.gadam objektu sarakstu, kas tiek finansēti no privatizācijas fondu saskaņā ar 51.pielikumu.

 6. Apstiprināt budžeta finansēto pasākumu un objektu atšifrējumus saskaņā ar 52.-62.pielikumiem.

 7. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei ir tiesības atvērt budžeta asignējumus proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai.

 8. Noteikt, ka izdevumi no speciālā budžeta privatizācijas fonda tiks veikti proporcionāli ieņēmumu daļas izpildei.

 9. Atļaut domes priekšsēdētājam rīkoties ar domes darba algas fondu apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar koplīgumu.

 10. Atļaut domes priekšsēdētājam no pašvaldības budžeta finansēto iestāžu un aģentūras vadītājiem noteikt piemaksas pie amata algas apstiprinātā budžeta ietvaros, nepārsniedzot 50% no amata algas.

 11. Apstiprināt neizlietoto kredītlīdzekļu atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri Ls908072, t.sk.:

  11.1. Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijai Ls 265000;

  11.2. Slokas sporta kompleksa celtniecībai Ls 185500;

  11.3. Ūdenssaimniecības projekta realizācijai Ls 457 572.

 12. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju uz rīkojuma pamata piešķirt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem budžeta rezerves fonda ietvaros par pieprasījumiem līdz Ls3000.

 13. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta sekmīgas izpildes rezultātā papildus gūtos ieņēmumus novirzīt:

  13.1. izglītības iestāžu kapitālajam remontam Ls 100000;

  13.2. maznodrošināto iedzīvotāju dzīvojamo telpu remontam Ls 28000;

  13.3. Latvijas čempionāta sacensību organizēšanai orientēšanās sportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ls 1500;

  13.4. sacensību dalības maksu segšanai BMX sportistam G.Osim Ls 290;

  13.5. pirmā Baltijas sporta festivāla Jūrmalā organizēšanai Ls 5 000;

  13.6. pasaules strādājošo čempionāta pludmales volejbolā organizēšanai Jūrmalā Ls 3 800;

  13.7. tērpu iegādei jauktajam korim „Vaivari” Ls 3 855;

  13.8. pašvaldības dzīvokļu remontam Ls 10000;

  13.9. starptautiskā TV bērnu un jauniešu popmūzikas festivāla „Saules zaķis” organizēšanai Ls 2 700.

 14. Apstiprināt finansējumu pamatkapitāla palielināšanai kapitālsabiedrībām ar pašvaldības ieguldījumu, t.sk.:

  14.1.no pamatbudžeta:

  14.1.1. SIA „Bulduru slimnīca” kompjūtertomogrāfa iegādei – Ls50000 (tāme Nr.5.2.1.);

  14.1.2. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra” darbības nodrošināšanai – Ls4924 (tāme Nr.7.6.1.);

  14.1.3. SIA„Jūrmalas kapi” kravas automašīnas ar greifera iekrāvēju iegādei – Ls30000 (tāme Nr.7.4.1.);

  14.1.4. SIA „Jūrmalas attīstības projekti” mājokļu attīstības programmas administrēšanai Ls28362 (tāme Nr.7.7.1.);

  14.2. no speciālā budžeta:

  14.2.1. SIA „Jūrmalas ūdens” ūdensvadu izbūvei – Ls50000 (tāme Nr.7.3.1.);

  14.2.2. SIA „Jūrmalas attīstības projekti” mājokļu attīstības programmas administrēšanai Ls66638 (tāme Nr.7.7.1.).

 15. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram nodrošināt savlaicīgu pašvaldības budžeta ieņēmumu no privatizācijas un īpašumu atsavināšanas izpildi.


Pielikumi:

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta