Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2009.gada 15.oktobra 786.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2007.gada 9. augustāNr.683

protokols Nr.16, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums (iepriekšējā redakcijā – Attīstības plāns (ģenerālplāns)) tika apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893. Saskaņā ar domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 tika apstiprināti Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumi laika periodam līdz 2009.gadam.

Lai nodrošinātu Teritorijas plānojuma ilgtermiņa perspektīvas izstrādi uz nākošajiem 12.gadiem, atbilstoši Latvijas Republikas „Teritorijas plānošanas likumam” un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 1punktu, 2.punktu, 29.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma izstrādi laika periodam no 2009.gada līdz 2021.gadam.

  2. Izmaiņa ar Domes 2009.gada 15.oktobra 786.lēmumu

  3. Izmaiņa ar Domes 2009.gada 15.oktobra 786.lēmumu

  4. Darba grupai pieaicināt darba grupas sastāvā ekspertus un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.

  5. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītājai V.Zvejniecei divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu iesniegt apstiprināšanai Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu un laika grafiku.

  6. Jūrmalas pilsētas domes administratīvai pārvaldei (I.Kalvāne) septiņu dienu laikā nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics