Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 30. augustāNr.34

Protokols Nr.17, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

1.      Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības budžeta tāmēs (1.,2.,3.,8.pielikums) un precizēt apstiprinātā budžeta 3.,5.,6.,7.,11.,17.,18.,21.pielikumu.

2.      Palielināt 2007.gadā Majoru kultūras namam pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos no ieņēmumiem par projektu realizāciju (klasifikācijas kods 21.3.9.5) par Ls 1200, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1200 novirzot projekta „Jauniešu koru festivāls „Dziedam Jūrmalā” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150                            Ls +800;

08.620.2239                            Ls +200;

08.620.2279              Ls +200.

3.      Palielināt 2007.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos no ieņēmumiem par biļešu realizāciju (klasifikācijas kods 21.3.9.3) par Ls 960 un no citiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 21.3.9.9) par Ls 1440, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2400 novirzot iestādes uzturēšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2269                            Ls +450;

08.220.2330                            Ls +1000;

08.220.2355                            Ls +250;

08.220.2519              Ls +700.

4.      Palielināt 2007.gadā Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos no ieņēmumiem par pārējo dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem par Ls 5000 (klasifikācijas kods 21.3.7.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 5000 (klasifikācijas kods 01.110.5239) digitālā tahimetra un programmatūras iegādei.

5.      Samazināt plānoto atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri maksas pakalpojumos PA „Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs” par Ls 7430, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 7430 novirzot uzturēšanas izdevumu segšanai un datora iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2222                            Ls +4570;

10.200.2223                            Ls +681;

10.200.2249                            Ls +1429;

10.200.5238                            Ls +750;

10.200.1119                            Ls -1200;

10.200.1150                            Ls +1200;

10.200.1149                            Ls -2172;

10.200.1170                            Ls +2172;

10.200.2322                            Ls -1300;

10.200.2330                            Ls +300;

10.200.2512              Ls +1000.

6.      Samazināt 2007.gadā speciālā budžeta ieņēmumus privatizācijas fondā par Ls 2 096 756, samazinot asignējumus par Ls 2 096 756 saskaņā ar 4.pielikumu, t.sk.:

6.1.  Jūrmalas pilsētas domei par Ls 2 041 756, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5.,6.,11.pielikumus;

6.2.   Lielupes ostas pārvaldei par Ls 55 000.

7.      Samazināt 2007.gadā pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 765 000 saskaņā ar 5.pielikumu, novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.

8.      Veikt grozījumus 2007.gadā apstiprinātā budžeta 4.pielikumā, nosakot no 2007.gada 1.februāra vienas dienas aprūpes izmaksas pašvaldības SIA „Slokas slimnīca” Sociālās aprūpes nodaļā un Sociālās un veselības aprūpes nodaļā, kas tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem, saskaņā ar 6. pielikumu.

9.      Piešķirt 2007.gadā no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā asignējumus Ls 705 222 apjomā, t.sk.:

9.1.  Jūrmalas pilsētas domei Ls 340724, t.sk.:

9.1.1.     pasākuma „Pārējie pakalpojumi” ietvaros konferences „Jūrmalas starptautiskās arhitektūras dienas” organizēšanas izdevumu segšanai Ls 22 000, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 10.pielikumu, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.730.2231                          Ls 20500;

04.730.1148                          Ls 1208;

04.730.1210                   Ls 292;

9.1.2.     dzesēšanas iekārtas servera telpai iegādei Ls 11 151 (klasifikācijas kods 05.110.5239);

9.1.3.     ielu mehanizētai un nemehanizētai kopšanai Ls 72 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 11.pielikumu;

9.1.4.     ietvju un zaļo zonu mehanizētai un nemehanizētai kopšanai Ls 115 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 11.pielikumu;

9.1.5.     komandējumu izdevumu segšanai Ls 10 000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2121                                        Ls 3000;

01.110.2122                    Ls 7000;

9.1.6.     zemesgabalu, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, kadastrālajai uzmērīšanai Ls 25 000 (klasifikācijas kods 06.600.2279);

9.1.7.     Rīgas, Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru svētku finansēšanai Dzintaru koncertzālē Ls 4761, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikumu, t.sk.:

9.1.7.1.          Domes līdzfinansējumam pasākumiem Dzintaru koncertzālē Ls 1881 (klasifikācijas kods 08.620.2261);

9.1.7.2.          pasākuma organizēšanai Ls 2880, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2264                  Ls 1730;

08.620.2279                  Ls 350;

08.620.2231                  Ls 600;

08.620.2390                  Ls 200;

9.1.8.     ar pašvaldības īpašumu atsavināšanu saistīto izdevumu segšanai Ls 40650, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.1149                Ls 32758;

06.600.1210        Ls 7892;

9.1.9.     bērnu rotaļlaukumu un iekšpagalma labiekārtojuma projekta izstrādei Kauguros Ls 5 162 (klasifikācijas kods 08.110.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 11.pielikumu;

9.1.10.Ķemeru p.i.i. projektēšanai Ls 8800 (klasifikācijas kods 09.100.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

9.1.11.Ķemeru sākumskolas projektēšanai Ls 26 200 (klasifikācijas kods 09.210.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

9.2.  Pašvaldības SIA „Jūrmalas kapi” Ls 5 915, t.sk.:

9.2.1.     kultūrvēsturiskās nozīmes kapa vietu apsaimniekošanai un koka laipas sakārtošanai pie Brāļu kapiem Ls 4715, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.1119                                        Ls 840;

06.600.1210                                        Ls 203;

06.600.2390                                        Ls 810;

06.600.2279                                        Ls 2562;

06.600.2312                    Ls 300;

9.2.2.     pamatkapitāla palielināšanai konteineru iegādei atkritumu izvešanai kapos Ls 1200 (klasifikācijas kods 06.600.5239);

9.3.  Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 50 000, t.sk.:

9.3.1.     automātiskās ugunsdrošības brīdinājuma signalizācijas uzstādīšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs Ls 50 000 (klasifikācijas kods 09.210.5250);

9.4.  PA „Sociālās aprūpes centrs” Ls 23 264, t.sk.:

9.4.1.     ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai Ls 18 416 (klasifikācijas kods 10.200.5250);

9.4.2.     gāzmasku iegādei Ls 744 (klasifikācijas kods 10.200.2312);

9.4.3.     malkas iegādei nakts patversmei Ls 1185 (klasifikācijas kods 10.200.2321);

9.4.4.     4 aprūpētāju darba samaksas nodrošināšanai Ls 2919, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1119                            Ls 2352;

10.200.1210              Ls 567;

9.5.  Pašvaldības SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” sanitāro mezglu darbības nodrošināšanai Ls 3018, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.200.1119                            Ls 2208;

03.200.1210                            Ls 532;

03.200.2311                            Ls 46;

03.200.2321                            Ls 229;

03.200.2519              Ls 3;

9.6.  Labklājības pārvaldei Ls 18 000, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 21.pielikumu, t.sk.:

9.6.1.     Slokas slimnīcas Sociālās un veselības aprūpes nodaļas darbības nodrošināšanai Ls 7254 (klasifikācijas kods 10.700.3246);

9.6.2.     Slokas slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļas darbības nodrošināšanai Ls 10746 (klasifikācijas kods 10.200.3246);

9.7.  SIA „Jūrmalas namsaimnieks” remontdarbu un demontāžas darbu apmaksai vasarnīcās Dāvju ielā 22 un vasaras ielā 52/54 Ls 1000 (klasifikācijas kods 06.600.2241);

9.8.  SIA „Jūrmalas gaisma” papildus dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšanai Ls 2131, t.sk.:

06.400.2330                            Ls 471;

06.400.2322                            Ls 373;

06.400.2242              Ls 187;

06.400.2223              Ls 1100;

9.9.  naudas balvu izmaksai sakarā ar vasaras sezonu un profesionālajiem svētkiem naudas balvu izmaksai pašvaldības darbiniekiem Ls 181 170 saskaņā ar 7.pielikumu.

9.10.             pašvaldības pamatbudžetam - domes rezerves fondam Ls 80 000 (klasifikācijas kods 01.890.2275).

10. Samazināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības dzīvojamā fonda remontam par Ls 2800 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem SIA „Jūrmalas namsaimnieks” palīgēku – šķūņu izbūvei Sēravotu ielā 11 Ls 2800 (klasifikācijas kods 06.600.5240).

11. Pamatojoties uz 2007.gada 31.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.471 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.marta rīkojumā Nr.148 „Par valsts budžeta programmā 03.00.00 „Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” paredzētās apropriācijas sadalījumu pašvaldību investīciju projektu īstenošanai pašvaldībām”, veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžetā asignējumos no mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei:

11.1.             samazināt asignējumus par Ls 162 000 (klasifikācijas kods 09.100.5240) Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” jaunas ēkas celtniecībai;

11.2.              palielināt asignējumus par Ls 162 000 (klasifikācijas kods 09.210.5240) Majoru pamatskolas daudzfunkcionālā sporta laukuma ledus laukuma ierīkošanai;

11.3.             veikt attiecīgas izmaiņas apstiprinātā budžeta 6.pielikumā.

12. Palielināt 2007.gadā speciālā budžeta ieņēmumus autoceļu fondā par Ls 129 367, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 129 367 novirzot Jūrmalas pilsētas domei Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3. un 6.pielikumu (klasifikācijas kods 08.110.5250).

13. Samazināt speciālā budžeta autoceļu fonda atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri par Ls 23 347, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei Ls 23 347, t.sk.;

13.1.             Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai Ls 8847 (klasifikācijas kods 08.110.5250);

13.2.             Kļavu ielas projektēšanai posmā no pludmales līdz Dubultu pr. Ls 14 500,

attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3. un 6.pielikumu (klasifikācijas kods 04.510.5240).

14. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldībām par Ls 350 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Izglītības pārvaldei „Tiesneša konkursa” apbalvošanai ar naudas balvām par Ls 350 (klasifikācijas kods 08.510.1148).

15.  Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

15.1.samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 23 500 , t.sk.:

15.1.1.kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālajam un kārtējam remontam par Ls 2500 (klasifikācijas kods 08.230.2275);

15.1.2.kapitālajam remontam Kauguru vidusskolā Ls 21000 (klasifikācijas kods 09.210.5250);

15.2.precizēt apstiprinātā budžeta 6.pielikumu saskaņā ar 15.1.punktā veiktajiem grozījumiem;

15.3.no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem  pamatbudžetā novirzīt asignējumus Ls 23 500 saskaņā ar 9.pielikumu

16. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldībām par Ls 4268, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 4268 apjomā projekta „Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma” īstenošanai, t.sk.:

16.1.             Jaundubultu vidusskolai Ls 1588 (klasifikācijas kods 09.210.2312);

16.2.             Mežmalas vidusskolai Ls 1477 (klasifikācijas kods 09.210.2312);

16.3.             Pumpuru vidusskolai Ls 1203 (klasifikācijas kods 09.210.2312).

17. Samazināt 2007.gadā speciāla budžeta apstādījumu atjaunošanas līdzekļu atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri par Ls 12063, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot:

17.1.             Jūrmalas pilsētas domei nokaltušo un avārijas koku nociršanai ielu sarkano līniju joslās un pašvaldības īpašumos Ls 10000 apjomā (klasifikācijas kods 04.220.2244), attiecīgi precizēt apstiprinātā budžeta 8.pielikumu;

17.2.             Jūrmalas pilsētas pašvaldībai PVN nomaksai Ls 2063 apjomā (klasifikācijas kods 01.330.2512).

18. Veikt izmaiņas 2007.gadā speciālā budžeta privatizācijas fondā:

18.1.             samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei – PSIA „Slokas slimnīca” – kapitālajam un kārtējam remontam un attiecīgi precizēt 5. un 6.pielikumu (klasifikācijas kods 07.311.5250) par Ls 25620;

18.2.             ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt PSIA „Slokas slimnīca” kapitālajam un kārtējam remontam Ls 25620 apjomā (klasifikācijas kods 07.311.5250).

19. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/268, Nr.1.1-14/277, 1.1-14/278, 1.1-14/300, 1.1-14/349; 1.1-14/355, 1.1-/358 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 27562 apjomā, t.sk.:

19.1.             Jūrmalas pilsētas domei Ls 15688, t.sk.:

19.1.1.aktivitātei „Citi” SO „Bērnu balets „Arabeska”” VII starptautiskā festivāla „Arabeska” gaismas un skaņas aparatūras īrei š.g. 24.jūlijā Dzintaru koncertzālē Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.620.2264);

19.1.2.aktivitātei „Vindsērfings” Latvijas čempionāta vindsērfingā rīkošanai Ls 1394, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.120.2264                            Ls 1158;

08.120.2390              Ls 236;

19.1.3.aktivitātei „Citi” „Jūras ielas atklāšana” Ls 134 (klasifikācijas kods 08.620.2275);

19.1.4.dalības maksas segšanai biedrībā – Bezpeļņas organizācijā „Eiropas pilsētas pret narkotikām” Ls 1060 (klasifikācijas kods 01.110.7711);

19.1.5.atkritumu izvešanas apmaksai Ls 2400 (klasifikācijas kods 01.110.2224);

19.1.6.aktivitātei „Kokļu diena Jūrmalā, Jāņu ieskaņas koncerts Dzintaru koncertzālē” Jāņu ielīgošanas pasākuma organizēšanai Ls 1373 (klasifikācijas kods 08.620.1150);

19.1.7.aktivitātei „Jomas ielas svētki” pasākumam „Tradicionālie svētki Jūrmalā” Ls 3000 (klasifikācijas kods 08.620.2232);

19.1.8.aktivitātei „Tradicionālie svētki Jūrmalā” „Jaunais vilnis” Ls 2034 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

19.1.9.aktivitātei „Tradicionālie svētki Jūrmalā” „Jaunais vilnis” Ls 2343 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

19.1.10.                    aktivitātei Pludmales volejbols” „Dzintari Open” turnīram Ls 150 (klasifikācija kods 08.120.2352);

19.1.11.                    aktivitātei „Pludmales volejbols” „Dzintari Open” turnīram Ls 100 (klasifikācijas kods 08.120.2239);

19.1.12.                    aktivitātei „Citi” „Mācītāja un mākslinieka Miervalda Ķemera piemiņas zīmes uzstādīšanai Ķemeru kapsētā” Ls 300 (klasifikācijas kods 08.620.5239);

19.1.13.                    3 banneru ar Jūrmalas pilsētas ģerboni izgatavošanai Ls 400 (klasifikācijas kods 01.110.5239);

19.2.             Bulduru kultūras namam – datora, monitora un programmatūras iegādei Ls 1000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.5238                            Ls 600;

08.230.5121                            Ls 200;

08.230.5129              Ls 200;

19.3.             Pašvaldības SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” – komandējumam uz starptautiskajām glābšanas sacensībām Vācijā Ls 2880, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.200.2121                            Ls 1188;

03.200.2122                            Ls 1692;

19.4.             Jūrmalas 1.ģimnāzijai – 2006.gada 8.septembra līguma Nr.06-LVA01-S2C01-00089-1 „Par dalību decentralizētā akcijā COMENIUS 1 – Skolu projekti” īstenošanai Ls 843 (klasifikācijas kods 09.210.2121);

19.5.             Jūrmalas teātrim rokmūzikas festivāla – konkursa „Tu esi pamanīts” organizēšanai Ls 3000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.240.2244                            Ls 1600;

08.240.1150                            Ls 750;

08.240.2390                            Ls 200;

08.240.2264              Ls 450

19.6.             Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai piemaksu noteikšanai, saskaņā ar 2002.gada 31.jūlija lēmumu Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli” Ls 2693 un piemaksu noteikšanai, sakarā ar darbinieku uzliktajiem naudas sodiem, kas iekasēti par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem Ls 1158, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1149                            Ls 2170;

03.110.1210                            Ls 523;

03.110.1149                            Ls 933;

03.110.1210                            Ls 225;

19.7.             Jūrmalas teātrim jaunu apsardzes detektoru un ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanai Ls 300 (klasifikācijas kods 08.240.2244).

20. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/266, 1.1-14/280, 1.1-14/315, 1.1-14/323 1.1-14/336, 1.1-14/354 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

20.1.             Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

pamatbudžeta tāmē:

04.510.5250                            Ls -1416 (aktivitāte „Ielu asfalta seguma remonti”);

03.200.5250                            Ls -1169 (aktivitāte „Glābšanas staciju kārtējais remonts”);

04.510.5250                            Ls 1416 (aktivitāte „Tiltu remonti”);

03.200.5239                            Ls 1169 (aktivitāte „Karogu mastu iegāde Dzintaru pludmalei);

09.100.5250                            Ls -1583 (aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts” P.i.i. „Mārīte”);

09.100.5250                            Ls 1573 (aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts” P.i.i. „Lācītis” ēku tehniskā stāvokļa apsekošanai);

08.620.2239                            Ls -2300 (aktivitātei „Grupu „Menuets”, „Autobuss debesīs” koncerts Dzintaru koncertzālē reklāmas izdevumi”);

08.620.2231                            Ls -8865 (aktivitātei „Starptautiskie opermūzikas svētki”);

08.620.2279              Ls 2300 (aktivitātei grupu „Grupu „Menuets”, „Autobuss debesīs” koncerts Dzintaru koncertzālē”);

08.620.2279              Ls 8865 (aktivitātei „Starptautiskie opermūzikas svētki”);

08.620.2261              Ls -36200 (aktivitātei „Domes līdzfinansējums Dzintaru koncertzāles pasākumiem”;

08.620.2231              Ls -5000 (aktivitātei „Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšanas koncerta organizēšana”);

08.620.2231              Ls -3300 (aktivitātei „Tradicionālie svētki Jūrmalā” „Baleta zvaigznes Jūrmalā”);

08.620.2279              Ls 36200 (aktivitātei „Domes līdzfinansējums Dzintaru koncertzāles pasākumiem”);

08.620.2279              Ls 5000 (aktivitātei „Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšanas koncerta organizēšana”);

08.620.2279              Ls 3300 (aktivitātei „Tradicionālie svētki Jūrmalā” „Baleta zvaigznes Jūrmalā”);

01.110.5238              Ls -4000;

01.110.5239              Ls 4000;

05.100.2244              Ls -485 (aktivitātei „Vētras seku likvidēšana Jūrmalas pilsētas pludmales teritorijā”);

05.100.2244              Ls 485 (aktivitātei „Sakopšanas darbi pilsētas organizētos kultūras pasākumos”);

08.620.2232              Ls -16000 (aktivitātei „Tradicionālie svētki Jūrmalā” „Jomas ielas svētki”);

08.620.2279              Ls 16000 (aktivitātei „Tradicionālie svētki Jūrmalā” „Jomas ielas svētki”);

03.110.2279              Ls -70;

03.110.2269              Ls 70;

20.2. speciālā budžeta privatizācijas fonda tāmē:

08.110.5250                            Ls -3979 ( aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts” Mellužu estrādes rekonstrukcijas projektēšana);

08.110.5250              Ls 3979 ( aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts” Mellužu estrādes kapitālais un kārtējais remonts);

20.3.       Jūrmalas vakara vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

pamatbudžeta tāmē

09.210.1210              Ls -452;

09.210.1221              Ls 452;

mērķdotācijas tāmē

09.210.1119                            Ls -1000;

09.210.1221                            Ls 1000;

20.4.       Jaundubultu vidusskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2221                            Ls -2720;

09.210.2312                            Ls 2720;

09.210.2275                            Ls -90;

09.210.2112              Ls 90.

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs

 

R.Munkevics


 

1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju budžeta tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

Budžets

finansētas

(Budžeta veids)

institūcijas

 

nosaukums

 

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas dome

 

 

 

 

 

 

 

08.110.2390

38704

Aktivitāte „Pludmales labiekārtošana, tai skaitā: rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes un koka laipas” – piešķirtais kods neatbilst pakalpojuma veidam (11.pielikums)

08.110.5239

28409

Aktivitātei „Bērnu rotaļu laukumu iegāde un uzstādīšana” (11.pielikums)

 

 

 

 

08.110.5239

2478

Aktivitātei „Solu izgatavošana un uzstādīšana pludmalē pie piloniem, nosedzot lielo pilonu pamatus” (11.pielikums)

 

 

 

 

08.110.5239

7817

Aktivitātei „koka laipu izgatavošana un uzstādīšana pludmalē un kāpu zonā” (11.pielikums)

 

08.620.2279

500

Aktivitāte „Līdzfinansējums kultūras projektu īstenošanai” – līdzekļu sadalījums (18.pielikums)

08.620.1150

500

Aktivitāte „Līdzfinansējums kultūras projektu īstenošanai” – līdzekļu sadalījums (18.pielikums)

 

03.110.5239

21404

Līdzekļu pārdale no iepriekš neklasificētiem pārējiem pamatlīdzekļiem

01.110.1149

3810

Vienreizējais pabalsts deputātam Ls 2160 (lēm.Nr.133); prēmijas Sociālās palīdzības komisijas locekļiem Ls 1650 (Rīk.Nr. 1.1-14/6)

 

 

 

 

01.110.1210

4134

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

 

 

 

01.110.1221

3290

Pabalsts deputātam Ls 2160 (lēm.Nr.133); pabalsti un kompensācijas tūrisma un ārējo sakaru nodaļā Ls 1130 (lēm.Nr.419)

 

 

 

 

01.110.1119

7910

Saskaņā ar lēmumu Nr. 419 – grozījumi darbinieku skaita sarakstā - amatalgas

 

 

 

 

01.110.1148

2260

Saskaņā ar lēmumu Nr. 419 – grozījumi darbinieku skaita sarakstā – prēmijas un naudas balvas

 

08.300.2231

2000

Pozīcija „Semināri”, aktivitāte „Semināru organizēšana žurnālistiem par Jūrmalas specifiku” – līdzekļu ekonomija (17.pielikums)

08.300.2231

1250

Pozīcija „Citi pakalpojumi”, aktivitāte „Preses  konferenču rīkošana pēc domes sēdēm” (17.pielikums)

 

08.300.2213

1100

Pozīcija „Mājas lapas www.jurmala.lv pilnveidošana” (17.pielikums)

08.300.2235

3650

Pozīcija „Semināri”, aktivitāte „sabiedrisko attiecību veidošana” (17.pielikums)

 

08.300.2279

1800

Pozīcija „Mājas lapas www.jurmala.lv pilnveidošana” (17.pielikums)

08.300.2390

1058

Pozīcija „Citi pakalpojumi”, aktivitāte „Pārējo preču iegāde” (17.pielikums)

 

08.300.2279

1058

Pozīcija „Citi pakalpojumi”, aktivitāte „Sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumi” (17.pielikums)

 

 

 

 

01.320.2390

499

Aktivitāte „Poligrāfiskie izdevumi” – līdzekļu ekonomija (7.pielikums)

01.320.2279

528

Aktivitāte „Statistikas iepirkšana” (7.pielikums)

 

01.320.2279

29

Aktivitāte „Izdevumi izglītības pasākumiem” – līdzekļu ekonomija (7.pielikums)

 

 

 

 

01.110.5240

300000

Ēkas Dubultu prospektā 1 lit.2 būvniecība (6.pielikums)

06.600.2241

6550

Ēku nojaukšana (6.pielikums)

 

03.110.5240

50000

Videonovērošanas sistēma (6.pielikums)

04.510.5250

450840

Ielu asfalta seguma remonti (6.pielikums)

 

04.510.5250

25000

Turaidas un Aizkraukles ielas rekonstrukcija (6.pielikums)

04.510.5250

3900

Raiņa ielas projektēšana (6.pielikums)

 

04.520.5250

54000

Lielupes krasta stiprinājumi (6.pielikums)

 

 

 

 

04.510.5250

32290

Tērbatas ielas projektēšana (6.pielikums)

 

 

 

 

08.230.2275

2211

Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (6.pielikums)

08.240.5250

2211

Jūrmalas teātra remonts Muižas ielā 7 (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi apkures remontam

 

09.100.5250

695

P.i.i. „Mārīte” (6.pielikums)

09.100.5250

695

P.i.i. „Namiņš” (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi noteku elektroapsildes ierīkošanai

 

03.200.5240

8900

Jaunķemeru glābšanas stacijas projektēšana (6.pielikums)

09.210.5250

7082

Kauguru vidusskola (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam

 

10.910.5250

30000

Labklājības pārvaldes telpu remonts (6.pielikums)

09.210.5250

5557

Mežmalas vidusskola (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam

 

 

 

 

09.210.5250

4497

Jūrmalas 1.ģimnāzija (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam

 

 

 

 

09.210.5250

1298

Slokas pamatskola (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi jumta remontam

 

 

 

 

09.210.5250

1264

Vaivaru pamatskola (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam

 

 

 

 

09.210.5250

5401

Pumpuru vidusskola (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam

 

 

 

 

09.210.5250

5403

Lielupes vidusskola (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam

 

 

 

 

09.210.5250

1591

Sākumskola „Ābelīte” (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam  

 

 

 

 

09.210.5250

2871

Sākumskola „Atvase” (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam 

 

 

 

 

09.210.5250

3936

Sākumskola „Zvaniņš” (6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi tualešu remontam

 

08.620.2390

400

Aktivitāte „Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizēto jaungada pasākumu materiāli” (18.pielikums)

08.620.2390

400

Aktivitāte „Prezentācijas izdevumi” (18.pielikums)

 

08.620.2390

300

Aktivitāte „Tautisko deju kolektīvu konkursa (Osvalda Štrausa piemiņai) balvas” (18.pielikums)

08.620.2279

300

Aktivitāte „Tipogrāfijas izdevumi” (18.pielikums)

 

08.620.2264

110

Konkursa „Sakoptākā sēta Ķemeros” transporta izdevumi (18.pielikums)

08.620.2390

110

Konkursa „Sakoptākā sēta Ķemeros” balvas (18.pielikums)

 

01.110.2311

43

Līdzekļu ekonomija kancelejas preču un materiālu izdevumos

01.110.5239

43

Ledusskapja iegāde dzimtsarakstu nodaļai

 

01.320.2232

7620

Ekonomikas un attīstības plānošanas darbi (7.pielikums)

08.120.2231

3200

Sporta spēļu organizēšanai

 

 

 

 

08.120.2231

1000

Ēdināšanas izdevumu segšanai

 

 

 

 

08.120.2261

3020

Telpu īre

 

 

 

 

08.120.2262

400

Transporta izdevumi

 

08.230.2275

1300

Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (6.pielikums)

08.230.5250

1300

Bulduru kultūras nama remonts (6.pielikums)

 

09.210.5250

29910

Sporta laukumu remonts pie skolām un bērnudārziem (6.pielikums)

09.210.5250

29910

Jaundubultu vidusskola (6.pielikums)

 

06.600.2519

5000

Kancelejas nodevas, valsts nodevas, ierakstot objektus Zemesgrāmatā – līdzekļu ekonomija

06.600.2232

5000

Juridiskie pakalpojumi

 

08.110.5240

198690

Slokas sporta kompleksa tālāka attīstība (6.pielikums)

09.210.5240

198690

Majoru pamatskolas rekonstrukcijas 3.kārta (sporta laukums, ledus laukuma izbūve) (6.pielikums)

 

09.210.5240

80000

Sporta halles būvniecība pie Lielupes vidusskolas ( 6.pielikums)

09.210.5250

80000

Sporta laukuma remonts pie skolām un bērnudārziem (6.pielikums)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

 

 

 

 

 

 

 

03.110.1119

5000

Darba algas ekonomija 2007.gadā, saskaņā ar ziņojumu

03.110.1149

5000

Prēmijas JPP darbiniekiem par 2007.gada 1.pusgadu

Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

 

 

 

 

 

 

 

10.200.2322

170

Samazināti izdevumi degvielai

10.200.2224

170

Cenu pieaugums atkritumu izvešanai

 

10.200.1210

288

Samazināti izdevumi VSAOI

10.200.2112

288

Cenu pieaugums mēnešbiļetēm no Ls 48 uz Ls 72

Labklājības pārvalde

 

 

 

 

 

 

 

10.400.6260

2725

Aktivitāte „Pabalsts garantētā minimālā ienākuma GMI līmeņa nodrošināšanai” - GMI pabalsta ekonomija uz 01.07.07. ģimenēm ar bērniem (21.pielikums)

10.910.1148

8100

Prēmijas darbiniekiem 50% apmērā no darba algas par I pusgadā paveikto liela apjoma darbu apkures sezonas laikā, kā arī apkalpojot pensionārus, izgatavojot un izdalot braukšanas kartītes braukšanai ar atvieglojumiem

 

10.700.6260

7488

Aktivitāte „Pabalsts garantētā minimālā ienākuma GMI līmeņa nodrošināšanai” - GMI pabalsta ekonomija uz 01.07.07. pārējām ģimenēm (21.pielikums)

10.910.1210

2113

VSAOI

 

10.600.6251

1026

Aktivitāte „Apkures pabalsts apkures sezonai” – sakarā ar silto laiku ziemā, netiek apgūts pilnībā (21.pielikums)

10.910.2352

140

Cenu pieauguma rezultātā saimniecības precēm nepieciešami lielāki izdevumi

 

 

 

 

10.910.2121

396

Komandējumu izdevumu segšanai

 

 

 

 

10.910.2355

140

Nepieciešami papildus izdevumi toneru iegādei, jo iedzīvotāju iztikas līdzekļu deklarācijas tiek drukātas uz vietas pārvaldē nevis pasūtītas tipogrāfijā

 

 

 

 

10.910.2261

350

Saskaņā ar noslēgto līgumu par garāžas īri pārvaldes automašīnai, nepieciešami papildus līdzekļi nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai garāžas īres vietai

 

10.600.6251

2950

Aktivitāte „Apkures pabalsts apkures sezonai” - ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, liela daļa iedzīvotāju apkures pabalstu lūdz novembra vidū vai decembrī, kā arī no janvāra līdz aprīlim. Līdz ar to līdzekļu novirzīšana projektam „Dzīvesprieks” neietekmēs nepieciešamo apkures pabalsta segšanu iedzīvotājiem līdz 2007.gada beigām (21.pielikums)

10.400.6237

2950

A.Štrauhmanes projekta „Dzīvesprieks” atbalstīšanai (21.pielikums)

 

 

 

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

 

 

 

 

 

 

09.810.2329

5975

Precizēti naudas līdzekļi par dzeramā ūdens iegādi. Cenu aptauja par dzeramā „VENDEN” ūdens iegādi noslēdzās š.g. 12.aprīlī, radās naudas līdzekļu ekonomija

09.510.2370

215

DVD „Dabas grāmata” 13gab. un DVD „Dullais Didzis”13gab. Iegādei (Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrs)

 

 

 

 

09.510.2311

20

Biroja preču iegādei (Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrs)

 

 

 

 

09.100.5239

3500

P.i.i. „Saulīte” elektrisko katlu nomaiņai

 

 

 

 

09.100.2241

2240

P.i.i. „Mārīte” apkures sistēmas caurules plīsuma seku likvidēšanai

 

04.211.2322

338

Līdzekļu ekonomija, jo nebija juridiski noformēti dokumenti, līdz ar to līdzekļi degvielai sākti izlietot tikai no aprīļa mēneša (Sākumskola „Ābelīte”)

04.211.2312

338

Lai tiktu ievēroti MK noteikumi Nr. 82, nepieciešams iegādāties 8 gab. ugunsdzēsēju šļūtenes un ugunsdzēšamos aparātus bibliotēkā un datorkabinetā (Sākumskola „Ābelīte”)

 

09.510.6291

250

Precizēti līdzekļi stipendiju līdzekļos (sākumskola „Atvase”)

09.210.1223

250

Sākumskolas „Atvase” pedagoģei Zaigai Jefremovai daļēja mācību maksas kompensācija par LU Sociālā pedagoga II līmeņa studijām (Līgums NL Nr.  06/614/223)

 

09.810.2112

183

Precizēti līdzekļi pārējiem iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izdevumiem

09.810.2121

183

Dienas naudas izmaksai Izglītības pārvaldes galvenajai grāmatvedei seminārā „Vadības grāmatvedība” Barselonā

 

09.100.2244

400

Līdzekļu ekonomija no telpu dezinfekcijas un dezinsekcijas

09.100.5239

400

Līdzekļi nepieciešami saldētavas iegādei p.i.i. „Lācītis”  (esošās saldētavas bojājumi nav novēršami, jo trūkst rezerves daļas)

 

09.810.2329

9525

Precizēti naudas līdzekļi par dzeramā ūdens iegādi. Cenu aptauja par dzeramā „VENDEN” ūdens iegādi noslēdzās š.g. 12.aprīlī, radās naudas līdzekļu ekonomija

09.810.1148

7159

Par sekmīgu un radošu pieeju darbam 2007.gada 1.pusgadā – prēmijas IP darbiniekiem 50% apmērā no amatalgas

 

 

 

 

09.810.1210

1726

VSAOI (24,09%)

 

 

 

 

09.520.1148

508

Par sekmīgu un radošu pieeju darbam 2007.gada 1.pusgadā – prēmijas IP darbiniekiem 50% apmērā no amatalgas

 

 

 

 

09.520.1210

132

VSAOI (24,09%)

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.1210

600

Līdzekļu ekonomija darba devēja VSAOI

09.210.1221

600

Slimības lapu apmaksām

 

09.210.2275

760

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem nepieciešami kanalizācijas tīkla remontam un ārvalstu komandējuma dienas naudas apmaksai

09.210.2121

198

Darbinieka ārvalstu komandējuma dienas naudas apmaksai

 

 

 

 

09.210.2244

562

Kanalizācijas tīkla remontam Lēdurgas ielas 27 pagalmā

Jūrmalas Alternatīvā skola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.1119

300

Līdzekļu pārdale no algu fonda uz slimības naudu izmaksām

09.210.1221

300

Slimības naudu izmaksas

 

09.210.2370

252

Līdzekļu pārdale no mācību līdzekļiem un materiāliem uz mazvērtīgo inventāru un ūdens analīzēm

09.210.2279

15

Līdzekļi nepieciešami ūdens analīzēm

 

09.210.2410

700

Līdzekļu pārdale no mācību grāmatām uz bibliotēku grāmatām

09.210.2312

807

Skolēnu solu iegādei

 

09.210.5239

570

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļiem uz mazvērtīgo inventāru

09.210.2420

700

Valsts budžetā ir piešķirti pietiekami līdzekļi mācību grāmatām, tāpēc daļa līdzekļu tiek pārkārtota no mācību grāmatām uz bibliotēku grāmatām

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2262

100

Līdzekļu ekonomija – transporta noma

09.210.2121

198

Dienas nauda ārvalstu komandējumam

 

09.210.2352

98

Līdzekļu ekonomija – saimniecības preces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.1119

300

Līdzekļu ekonomija – pārējo darbinieku mēneša amatalga

09.210.1221

300

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

 

09.210.2221

1300

Līdzekļu ekonomija – izdevumi par apkuri

09.210.2222

1300

Nepietiekami budžeta līdzekļi ūdens un kanalizācijas rēķinu apmaksai

 

09.210.2275

100

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

09.210.2239

65

Sludinājumu ievietošanai laikrakstā „Izglītība un kultūra”

 

 

 

 

09.210.2341

35

Zāles, ķimikālijas un laboratorijas preces

Vaivaru pamatskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2244

102

Līdzekļu ekonomija telpu uzturēšanai

09.210.2513

102

Līdzekļi nepieciešami nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai

 

09.210.2122

198

Līdzekļu pārdale no pārējiem komandējumu izdevumiem

09.210.2121

198

Līdzekļi nepieciešami komandējuma dienas naudas apmaksai

 

09.210.2222

150

Līdzekļu ekonomija izdevumos par ūdeni un kanalizāciju

09.210.2223

150

Nepieciešami papildus līdzekļi maksai par elektroenerģiju

Bulduru kultūras nams

 

 

 

 

 

 

 

08.230.2229

50

Līdzekļu ekonomija pārējos komunālajos pakalpojumos

08.230.2224

50

Palielināta samaksa par atkritumu izvešanu

 

08.230.2353

100

Līdzekļu ekonomija elektroiekārtu remonta un uzturēšanas materiāliem

08.230.2355

100

Nepieciešami lielāki izdevumi datortehnikas uzturēšanai

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

 

 

 

 

 

 

 

03.312.2353

150

Līdzekļu ekonomija elektroiekārtu remonta un uzturēšanas materiāliem

03.312.2390

150

Sakarā ar kapitālā remonta pabeigšanu Dubultu pr.1 lit.1 tiks rīkots prezentācijas pasākums ar pašvaldības sadarbības iestādēm

 

03.312.2222

50

Līdzekļu ekonomija izdevumos par ūdeni un kanalizāciju

03.312.2352

50

Sakarā ar pārcelšanos uz citām telpām, līdzekļi nepieciešami jaunu atslēgu izgatavošanai (3 telpas, 1 ārdurvis, 1 tualetes telpa)

 

03.312.2221

350

Līdzekļu ekonomija izdevumiem par apkuri

03.312.2212

100

Sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām, nepieciešami papildus līdzekļi telekomunikāciju pieslēgšanai

 

 

 

 

03.312.2214

250

Tā kā ir piešķirtā finansējuma pārsniegums mobilo telefonu sarunām un sakarā ar to, ka pārsvarā visiem klientiem ir mobilie telefoni, kā arī, lai ietaupītu ierakstīto vēstuļu daudzumu, nepieciešami papildus līdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

Majoru kultūras nams

 

 

 

 

 

 

 

08.230.5239

1535

Tā kā zāles remonts pārcelts uz nākamo gadu un skatuves aizkari netiks iegādāti, tad tiek veikta līdzekļu pārdale

08.230.5238

1535

Novecojošās datortehnikas nomaiņa – 3 jaunu datoru komplektu iegādei

Jūrmalas peldēšanas skola

 

 

 

 

 

 

 

09.510.2222

200

Līdzekļu ekonomija izdevumos par ūdeni un kanalizāciju

09.510.2121

200

Dienas naudas apmaksai ārvalstu komandējumā

 

09.510.1119

1500

Līdzekļu ekonomija darba algas fondā

09.510.1221

500

Slimības naudas izmaksām

 

 

 

 

09.510.1147

1000

Piemaksu izmaksām darbinieku aizvietošanas gadījumā

Jūrmalas sākumskola „Atvase’

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2112

203

Līdzekļu ekonomija pārējiem dienesta braucienu un komandējumu izdevumiem

09.210.2121

198

Dienas nauda komandējumam uz Barselonu, sakarā ar apmācības semināru „Vadības grāmatvedība”

 

 

 

 

09.210.2122

5

Līdzekļi veselības apdrošināšanai

 


 

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Majoru pamatskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.5239

750

Līdzekļu pārdale – Unibild Steel Binding XU-138 dokumentu noformēšanas sistēmas iegāde atceļas, jo šobrīd līdzekļi vairāk nepieciešami inventāra iegādei

09.210.2390

300

Ziedu, suvenīru, balvu, krūmu un stādu iegādei

 

 

 

 

09.210.2361

300

Līdzekļi nepieciešami inventāra iegādei 5-6 gadīgo izglītības programmas īstenošanai – matrači (10gb.) un spilveni (10gb.)

 

 

 

 

09.210.2312

150

Lietvedības kabinetam – krēslu un galdu iegādei

Vaivaru pamatskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2363

1350

Sakarā ar projekta izmaiņām, līdzekļu pārdale ēdināšanas izdevumos

09.210.2212

200

Nepieciešami līdzekļi vietējā telefona izdevumos sakarā ar projektu faktiskajām izmaksām

 

 

 

 

09.210.2223

300

Nepieciešami līdzekļi maksai par elektroenerģiju sakarā ar projektu faktiskajām izmaksām

 

 

 

 

09.210.2224

150

Nepieciešami līdzekļi maksai par atkritumu izvešanu sakarā ar projektu faktiskajām izmaksām

 

 

 

 

09.210.2352

300

Nepieciešami līdzekļi saimniecības materiāliem sakarā ar projektu faktiskajām izmaksām

 

 

 

 

09.210.2269

400

Nepieciešami līdzekļi pārejai nomai sakarā ar projektu faktiskajām izmaksām

Bulduru kultūras nams

 

 

 

 

 

 

 

08.230.2239

96

Līdzekļu ekonomija, jo nav izdevīgi iegādāties mēnešbiļetes

08.230.2112

96

Transporta izdevumu segšanai, kas saistīti ar darba pienākumu veikšanu

 


 

3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju mērķdotācijas tāmē

                                                                                                                                                          (Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Mērķdotācijas

(Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.1119

800

Līdzekļu pārdale – pārējo darbinieku mēneša amatalga

09.210.1221

800

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

Jūrmalas peldēšanas skola

 

 

 

 

 

 

 

09.510.1221

150

Līdzekļu ekonomija pabalstu un kompensāciju izdevumos

09.510.1119

623

Atvaļinājuma naudu izmaksām

 

09.510.1210

467

VSAOI – līdzekļu ekonomija

 

 

 

 

09.510.1149

6

Līdzekļu ekonomija pārējās piemaksās

 

 

 

 


 

4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

Izmaiņas pašvaldības budžetā 2007.gadā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredītrīkotājs / Objekta nosaukums

Privatizācijas fonda apstiprinātais plāns uz 01.07.2007 (Ls)

Izpilde uz 23.07.07 (Ls)

Līguma summa (Ls)

Izmaiņas finansēšanas avotos

VFK / EKK

Piezīmes

 

Privatizācijas fonds

Autoceļu fonds  (Saist.not 12.,13. punkti)

Pašvaldības pamatbudžets    (Saist.not. 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11. punkti)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

KOPĀ:

2 930 020

36 485

130 308

-2 096 756

152 714

40 162

 

 

 

PI "Lielupes ostas pārvalde"

60 000

0

0

-55 000

0

0

 

 

 

Aizsargbarjeras - viļņlauža celtniecība pie Lielupes

60 000

0

0

-55 000

 

 

04.520.5240

 

 

Jūrmalas pilsētas dome

2 870 020

36 485

130 308

-2 041 756

152 714

40 162

 

 

 

Jauna autotilta pār Lielupi būvniecība

50 000

0

0

-50 000

 

 

04.510.5240

IV ceturksnis; nepieciešamības gadījumā risināt finansējumu

 

Kļavu ielas projektēšana posmā no pludmales līdz Dubultu prospektam

15 000

488

488

-14 500

14 500

 

04.510.5250

 

 

Skatu torņa celtniecība Raga kāpā

108 000

0

90 266

-108 000

 

 

04.730.5240

Risināt finansējumu pēc Vides komitejas atzinuma saņemšanas

 

Pašvaldības īpašuma pārvaldes izdevumi

211 573

1 039

 

-180 000

 

 

 

 

 

131 415

-550

 

-109 739

 

 

06.600.1149

 

 

31 658

 

 

-26 437

 

 

06.600.1210

 

 

14 500

1 040

 

-11 976

 

 

06.600.2239

 

 

29 500

549

 

-27 348

 

 

06.600.2279

 

 

4 500

 

 

-4 500

 

 

06.600.2390

 

 

Robežzīme

111 200

0

0

-111 200

 

 

06.600.5234

IV ceturksnis; nepieciešamības gadījumā risināt finansējumu

 

Jaunas slimnīcas Slokā projektēšana

20 000

0

0

-20 000

 

 

07.311.5240

 

 

Skeitparka attīstība

96 000

3 672

 

-92 328

 

 

08.110.5239

2008.gada budžets

 

Bērnu rotaļu laukumu un iekšpagalma labiekārtojuma projekta izstrāde, Kauguros

10 000

4 838

 

-5 162

 

5 162

08.110.5239

 

 

Pludmales sporta centra Dubultos projektēšana

35 000

0

0

-35 000

 

 

08.110.5240

Nav pabeigts detālplānojums

 

Ķemeru parka - paviljona rotondas restaurācija

30 000

3 161

17 053

-12 947

 

 

08.110.5250

Oktobra sākums - projekts; 2008.gada budžets

 

Mellužu estrāde

50 000

4 673

4 673

-45 327

 

 

08.110.5250

PIV izskatīt attīstības iespējas; 2008.gada budžets

 

Motormuzeja tehniskā projekta izstrāde

25 000

0

0

-25 000

 

 

08.220.5240

Īpašumu jautājumu risināšana; 2008.gada budžets

 

Dzintaru koncertzāles administratīvās ēkas projektēšana

30 000

0

0

-30 000

 

 

08.240.5240

Notiek darbs pie sadarbības līguma

 

Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles renovācija

80 000

67

67

-79 933

 

 

08.240.5250

Sarunu procedūra, tiks precizēts finansējuma avots

 

Ķemeru p.i.i. projektēšana un celtniecība

800 000

39

0

-799 960

 

8 800

09.100.5240

projektēšana

 

"Rūķītis" projektēšana

30 000

0

0

-30 000

 

 

09.100.5240

Uzsākts detālplānojums

 

Slokas pamatskola

49 800

7 102

7 102

-42 698

 

 

09.210.5250

Projektēšanas finansēšana nodrošināta; 2008.gada budžets

 

Pumpuru vidusskola

49 569

10 659

10 659

-38 910

 

 

09.210.5250

Projektēšanas finansēšana nodrošināta; 2008.gada budžets

 

Sabiedriskais komplekss Pilss ielā 1

132 878

0

0

-56 577

 

 

09.510.5240

Avanss projektēšanai nodrošināts; 2008.gada budžets

 

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana

810 000

747

 

-138 214

138 214

 

08.110.5250

 

 

Ķemeru sākumskola

126 000

0

 

-126 000

 

26 200

09.210.5240

Avanss projektēšanai nodrošināts; 2008.gada budžets

 

 


5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

Izdevumu samazinājums pašvaldības pamatbudžetā 2007.gadā (Ls)

 

 

 

 

Kredītrīkotājs / Objekta nosaukums

Pašvaldības pamatbudžets

VFK / EKK

Piezīmes

1

2

3

4

Jūrmalas pilsētas dome

-765 000

 

 

Nedzīvojamo ēku iegāde

-350 000

04.920.5212

Vārnu krogs

Jaunas kapsētas projektēšana

-50 000

06.600.5240

Uzsākts detālplānojums

Skeitparka attīstība

-50 000

08.110.5239

2008.gada budžets

P.i.i. "Katrīna" projektēšana

-100 000

09.100.5240

Projektēšanas izdevumi nodrošināti

Grupu dzīvokļu, cilvēkiem ar garīga rakstura problēmām, projektēšana

-55 000

10.120.5250

Nav valsts līdzfinansējums

Procentu maksājumi Valsts Kasei

-160 000

01.720.4320

Daļa kredīti pieprasīti gada otrā pusē

 

 


6.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

EKK

Rādītāju nosaukumi

Pašvaldības budžets 2007.g. SAN un SVAN nodaļās kopā (latos)

tajā skaitā pa nodaļām:

Vienas dienas uzturēšanās izmaksas 2007.g. (latos)

SAN

SVAN

SAN

SVAN

Apstiprinātais 2007.gada budžets

Izmaiņas

Precizētais 2007.gada budžets

Apstiprinātais 2007.gada budžets

Izmaiņas

Precizētais 2007.gada  budžets

Apstiprinātais 2007.gada budžets

Izmaiņas

Precizētais 2007.gada  budžets

Apstiprinātais 2007.gada budžets

Izmaiņas

Precizētais 2007.gada  budžets                 

Apstiprinātais 2007.gada budžets

Izmaiņas

Precizētais 2007.gada  budžets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodaļas gultasdienu skaits gadā

 

 

 

9125

 

9125

7300

 

7300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZDEVUMI KOPĀ, t.sk.:

91284

18000

109284

52382

10746

63128

38902

7254

46156

5.740

1.178

6.918

5.329

0.994

6.323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

Atalgojums kopā

59755

14506

74261

34980

8660

43640

24775

5846

30621

3.833

0.949

4.782

3.394

0.801

4.195

1110

Algas

54876

14506

69382

32765

8660

41425

22111

5846

27957

3.591

0.949

4.540

3.029

0.801

3.830

1119

Pārējo darbinieku darba samaksa

54876

14506

69382

32765

8660

41425

22111

5846

27957

3.591

0.949

4.540

3.029

0.801

3.830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

Piemaksas

4879

 

4879

2215

 

2215

2664

 

2664

0.243

 

0.243

0.365

 

0.365

1141

Piemaksa par nakts darbu

2434

 

2434

1159

 

1159

1275

 

1275

0.127

 

0.127

0.175

 

0.175

1145

Piemaksa par darbu paaugst.intensitātes apstākļoss

1531

 

1531

599

 

599

932

 

932

0.066

 

0.066

0.128

 

0.128

1149

Piemaksas pārējās

914

 

914

457

 

457

457

 

457

0.050

 

0.050

0.063

 

0.063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

14395

3494

17889

8427

2086

10513

5968

1408

7376

0.923

0.229

1.152

0.818

0.193

1.010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200

Pakalpojumi

3633

 

3633

1933

 

1933

1700

 

1700

0.212

 

0.212

0.233

 

0.233

2212

Telefona abon. maksa, vietējo un tālsarunu apmaksa

373

 

373

173

 

173

200

 

200

0.019

 

0.019

0.027

 

0.027

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

449

 

449

449

 

449

0

 

0

0.049

 

0.049

0.000

 

0.000

2223

Maksa par elektroenerģiju

2811

 

2811

1311

 

1311

1500

 

1500

0.144

 

0.144

0.205

 

0.205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300

Krājumi, materiālu, energores., preces, biroja preces un inventārs

13451

 

13451

7042

 

7042

6409

 

6409

0.772

 

0.772

0.878

 

0.878

2341

Zāles, ķimikālijas un laboratorijas preces

1725

 

1725

593

 

593

1132

 

1132

0.065

 

0.065

0.155

 

0.155

2352

Saimniecības materiāli

571

 

571

351

 

351

220

 

220

0.038

 

0.038

0.030

 

0.030

2363

Ēdināšanas izdevumi

8859

 

8859

5002

 

5002

3857

 

3857

0.548

 

0.548

0.528

 

0.528

2368

Personīgās higiēnas preces

2296

 

2296

1096

 

1096

1200

 

1200

0.120

 

0.120

0.164

 

0.164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

50

 

50

0

 

0

50

 

50

0.000

 

0.000

0.007

 

0.007

2519

Pārējie nodokļi un nodevas - UDRVN

50

 

50

0

 

0

50

 

50

0.000

 

0.000

0.007

 

0.007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Sociālās aprūpes nodaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

Sociālās un veselības aprūpes nodaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

Finansējums naudas balvu izmaksai pašvaldības budžeta iestāžu darbiniekiem 2007.gadā

 

 

 

 

 

Pašvaldības budžeta iestāde

2007.gads

Darbinieku skaits

Plānotā summa (Ls)

Klasifikācijas kods

Plānotā summa uz vienu darbinieku (Ls)

KOPĀ:

2 013

181 170

 

90

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

62

5 580

03.110.1148

90

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvalde, t.sk.:

630

56 700

 

 

 

328

29 520

09.100.1148

90

 

195

17 550

09.210.1148

90

 

65

5 850

09.510.1148

90

 

2

180

09.520.1148

90

 

40

3 600

09.810.1148

90

Jūrmalas alternatīvā skola

59

5 310

09.210.1148

90

Jūrmalas sākumskola „Taurenītis”

58

5 220

09.210.1148

90

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skola

4

360

09.510.1148

90

Jūrmalas mūzikas vidusskola

69

6 210

09.510.1148

90

Slokas pamatskola

52

4 680

09.210.1148

90

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola

51

4 590

09.210.1148

90

Jūrmalas Kauguru vidusskola

114

10 260

09.210.1148

90

Vaivaru pamatskola

39

3 510

09.210.1148

90

Pumpuru vidusskola

75

6 750

09.210.1148

90

Jūrmalas mākslas skola

39

3 510

09.510.1148

90

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

67

6 030

09.210.1148

90

Jūrmalas 1.ģimnāzija

64

5 760

09.210.1148

90

Jūrmalas vakara vidusskola

27

2 430

09.210.1148

90

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

87

7 830

09.210.1148

90

Majoru pamatskola

53

4 770

09.210.1148

90

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs

12

1 080

09.510.1148

90

Jūrmalas peldēšanas skola

34

3 060

09.510.1148

90

Jūrmalas sākumskola „Atvase”

34

3 060

09.210.1148

90

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

11

990

03.312.1148

90

Labklājības pārvalde

30

2 700

10.910.1148

90

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

141

12 690

10.200.1148

90

Jūrmalas pilsētas PI „Sprīdītis”

49

4 410

10.700.1148

90

Jūrmalas pilsētas muzejs

35

3 150

08.220.1148

90

Jūrmalas teātris

10

900

08.240.1148

90

Jūrmalas bibliotēku apvienība

46

4 140

08.210.1148

90

Majoru kultūras nams

21

1 890

08.230.1148

90

Bulduru kultūras nams

12

1 080

08.230.1148

90

Kauguru kultūras nams

28

2 520

08.230.1148

90

 


8.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju speciālā budžeta tāmēs

                                                                                                                                                          (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Speciālais budžets

(Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas dome

(VFK.FKK)

 

 

(VFK.FKK)

 

 

 

04.510.5240

Autoceļu fonds

2647

Autostāvvietu izbūve (3.pielikums, 6.pielikums)

06.300.5240

Autoceļu fonds

2647

Vienības prospekta lietus ūdens  kanalizācijas izbūve prospekta rekonstrukcijas ietvaros (3.pielikums, 6.pielikums)

 

08.110.5250

Privatizācijas fonds

14000

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana (5.pielikums, 6.pielikums)

09.210.5250

Privatizācijas fonds

2500

Sporta laukumu remonts pie skolām un bērnudārziem (5.pielikums, 6.pielikums)

 

 

 

 

09.210.5239

Privatizācijas fonds

11500

Aprīkojuma iegāde Jūrmalas 1.ģimnāzijas sporta laukumam (5.pielikums, 6.pielikums)

 

 


9.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.34

(protokols Nr.17, 6.punkts)

 

Papildus piešķirtie līdzekļi 2007.gadā

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredītrīkotājs

Mērķis

Ls

Klasifikācijas kods

Kauguru kultūras nams

Gaismas sistēmas ierīkošanai

2500

08.230.5239

Kauguru vidusskola

Skolas apgaismojuma remontam

21000

09.210.5250

 

 

 

 

KOPĀ

 

23500

 

 


Lejupielāde: DOC un PDF

>

 

 

 

KOPĀ

 

23500

 

 


Lejupielāde: DOC un PDF