Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 18.augusta 35.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 13.marta 10.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 39.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 14.janvāra 1.nolikumu

2009.gada 29.oktobrīNr.26

Protokols Nr.25, 4.punkts

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (turpmāk tekstā – Centrs) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību.Izmaiņas ar Domes 2010.gada 14.janvāra 1.lēmumu

2. Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Jaunatnes likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, kā arī Centra nolikums, kuru apstiprina Dibinātājs. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu

3. Centram ir sava simbolika- logo ar Centra nosaukumu, zīmogs ar Jūrmalas mazā ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas. Centrs saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. Saīsinājums „Jūrmalas BJIC”.

4. Centrs ir juridiska persona, kurai var būt patstāvīga bilance, konti bankā.

5. Centra juridiskā adrese: Zemgales ielā 4, Jūrmalā, LV2008.

6. Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu

6. 1Centram ir apakšstruktūra – Jaunatnes iniciatīvu centrs. Papildināts ar domes 2013.gada 28.novembra 39.nolikumu

II. Centra darbības mērķis un galvenie uzdevumi

7. Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un talantu izkopšana, atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām un pašvaldības jauniešu iniciatīvu, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu

8. Centra darbības pamatvirziens ir izglītošana un audzināšana.

9. Centra galvenie uzdevumi:

9.1. izstrādāt un īstenot interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības un metodiskā darba programmas;

9.2. organizēt bērnu un jauniešu (izglītojamo) interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei; veidot jauniešu klubus, nodrošināt apstākļus to darbības uzsākšanai un pieejamībai;

9.3. izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas pirmskolas vecuma bērnu attīstībai, sagatavošanai skolai un integrēšanai sabiedrībā;

9.4. izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām attīstībai un integrēšanai sabiedrībā;

9.5. nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras pasākumos;

9.6. sniegt priekšstatu par atsevišķām tehnisko specialitāšu profesijām, rast iespēju tās apgūt, kā arī nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanas iespējas atbilstoši izvēlētajai programmai;

9.7. sagatavot izglītojamos transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanai, saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsniegto mācību karti Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu

9.8. īstenot darbu ar jaunatni Jūrmalas pilsētā, sadarboties ar jauniešu nevalstiskām organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu domi:

9.8.1. sekmēt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;

9.8.2. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;

9.8.3. sekmēt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

9.8.4. sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;

9.8.5. sekmēt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;

9.8.6. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;

9.8.7. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;

9.8.8. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;

9.8.9. sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.

Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu

9.9. sadarboties ar Valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām, bērnu un jauniešu interešu centriem valstī un ārvalstīs;

9.10. iesaistīt Centra darbībā bērnus un jauniešus no sociālā riska grupām, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā;

9.11. veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Jūrmalā, organizēt videotēkas darbu;

9.12. organizēt starptautiskos, valsts, novada, pilsētas, rajona un iestādes interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības pasākumus;

9.13. izstrādāt un īstenot pedagogu tālākizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

9.14. plānot un nodrošināt atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī nepieciešamos resursus interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības darbībai, izstrādāt un īstenot izglītības projektus papildus finansējuma saņemšanai.

III Īstenojamās interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības programmas

10. Mācību un audzināšanas darba reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Centrs pamatojoties uz bērnu un jauniešu, un viņu vecāku interesēm un pieprasījumu, pastāvīgi izstrādā interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības programmas, kuras apstiprina Centra direktors, saskaņojot ar Jūrmalas izglītības pārvaldi (turpmāk – Pārvaldi).

11. Centrs īsteno šādas interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības programmas:

11.1. kultūrizglītības programmu;

11.2. tehniskās jaunrades programmu;

11.3. Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu

11.4. lietišķās un vizuālās mākslas programmu;

11.5. sporta izglītības programmu;

11.6. vides izglītības programmu;

11.7. brīvā laika istabas programmu;

11.8. auto apmācības programmu;

11.9. citas.

12. Centrs īsteno metodiskā darba programmu.

13. Centrs ir tiesīgs izsniegt savu apliecību par attiecīgu zināšanu un iemaņu apguvi.

14. Centrs var īstenot citas izglītības programmas, veicot to licencēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV Darbības organizācija

15. Centrs, pamatojoties uz izglītojamo un vecāku interesēm, sabiedrības sociālo pieprasījumu un pilsētas īpatnībām, patstāvīgi izstrādā Centra darbības struktūru, darba plānu un darbinieku sarakstu noteiktā kārtībā algu fonda robežās.

16. Centra pamatdarbības forma ir pulciņu un grupu nodarbības saskaņā ar Centra direktora apstiprinātām interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības programmām, nodarbību sarakstu un darba plānu. Centrs īsteno un var piedalīties vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu

17. Izglītojamo uzņemšana Centrā notiek, pamatojoties uz izglītojamo vai viņu vecāku iesniegumu, tehnisko sporta veidu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) programmās - ar ārsta atļauju. Izglītojamo uzņemšana notiek visu mācību gadu.

18. Interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības programmu īstenošanas galvenā forma ir nodarbība, kura ilgst 40 minūtes, starpbrīdis 5 minūtes, ko ieskaita nodarbību laikā. Nodarbību slodzes sadalījuma pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts nodarbību saraksts.

19. Nodarbību saraksts tiek apstiprināts semestrim, ņemot vērā pedagogu un izglītojamo intereses un iespējas. Izmaiņas tajā var veikt direktors, informējot pedagogus un izglītojamos.

20. Centrs darbu var organizēt 7 (septiņas) dienas nedēļā. Centrs var organizēt darbu visu kalendāro gadu. Brīvdienās un brīvlaikā Centrs organizē darbu ar jaunu vai mainīgu izglītojamo sastāvu, pēc atsevišķa nodarbību saraksta.

21. Centrs var organizēt nodarbības arī citās Jūrmalas izglītības iestādēs vai organizācijās.

22. Transporta līdzekļu vadītāju apmācības tiek licencētas atbilstoši LR MK noteikumiem un CSDD apstiprinātajām programmām. Izglītojamie, kuri pilnībā apguvuši ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) programmu dažādu kategoriju transporta līdzekļu vadītāju apmācībā, izsniedz MK noteiktā kārtībā apstiprinātu izglītības dokumentu.

23. Pedagogs patstāvīgi nosaka nodarbību formas un metodes, un ir pilnībā atbildīgs par sava darba rezultātiem. Pedagogi var organizēt arī individuālo darbu, ja tas iekļauts programmā.

24. Centra mērķauditorija ir:

24.1. bērni un jaunieši līdz 25 gadiem;

24.2. pieaugušie bez vecuma ierobežojumiem.

25. Pulciņa skolotāja darba slodzi nosaka pamatojoties uz pedagoga izstrādātās programmas realizēšanai nepieciešamo stundu skaitu un nokomplektēto grupu skaitu, veicot tarifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Darba kārtību Centrā nosaka iekšējās kārtības noteikumi.

27. Iestādes amata vienību sarakstu apstiprina Centra direktors, saskaņojot to ar Dibinātāju.

28. Centram ir tiesības ārpus valsts finansējuma piedāvāt atsevišķas vai kompleksas maksas izglītības programmas.

V Centra vadība

29. Centru vada direktors, kuru ieceļ un atbrīvo no amata Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk tekstā- IZM). Darba līgumu ar Centra direktoru slēdz Dibinātājs.

30. Direktora kompetence noteikta Izglītības likumā, citos normatīvajos aktos, Centra Nolikumā un darba līgumā.

31. Direktors ir Centra finanšu līdzekļu rīkotājs un atbild par finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu.

32. Direktora pienākumi un tiesības:

32.1. nodrošināt normatīvo aktu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, Pārvaldes rīkojumu un Centra nolikumā noteikto uzdevumu izpildi;

32.2. nodrošināt interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības un metodiskā darba programmu īstenošanu;

32.3. nodrošināt Centra iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un izpildi;

32.4. parakstīt attiecīgos dokumentus, izdod rīkojumus, vadīt Centra darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi, apstiprināt tos, nodrošināt un kontrolēt to izpildi;

32.5. dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem, slēdzot ar viņiem darba līgumu, noteikt darbinieku pienākumus un kontrolēt viņu darba kvalitāti;

32.6. apstiprināt pedagoģisko darbinieku tarifikāciju un darbinieku amatu sarakstu iedalītā algu fonda ietvaros, saskaņojot ar Pārvaldi;

32.7. noteikt darbinieku darba samaksas, ka arī materiālās stimulēšanas sistēmu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

32.8. vadīt Centra Pedagoģisko padomi un Centra padomi;

32.9. nodrošināt izglītojamo drošības pasākumus Centrā un tā organizētajos pasākumos;

32.10. nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošas darba vides izveidošanu;

32.11. nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;

32.12. organizēt un plānot Centra saimniecisko un finansiālo darbību;

32.13. nodrošināt Centra lietvedību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

32.14. nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām;

32.15. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām;

32.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Centru valsts un pašvaldības institūcijās, komercsabiedrībās un citās institūcijās, kā arī visa līmeņa tiesās;

32.17. direktors regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju;

32.18. direktors ir tiesīgs prasīt un saņemt konsultācijas un informāciju par interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības problēmām un socioloģiskajiem pētījumiem no IZM, tās pakļautībā un pārziņā esošajām iestādēm un pašvaldības;

32.19. direktors ir tiesīgs ierosināt interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības problēmas augstākstāvošajās izglītības pārvaldes iestādēs;

32.20. iesniegt Pārvaldē un Jūrmalas pilsētas domē priekšlikumus Centra darbības uzlabošanai;

32.21. direktors ir tiesīgs piedalīties pašvaldības sēdēs, kurās risina ar iestādes darbību saistītus jautājumus.

33. Centra direktoru, viņa prombūtnes laikā, aizvieto Pārvaldes vadītāja norīkota amatpersona.

VI Pedagoģiskā padome

34. Centrā darbojas pedagoģiskā padome, kura risina dažādus interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības jautājumus.

35. Pedagoģisko padomi vada Centra direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi.

36. Pedagoģiskās padomes uzdevumi:

36.1. Centra interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības programmu, nolikuma un pulciņu programmu apspriešana;

36.2. veidot vienotu pozīciju pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumos;

36.3. pedagogu radošās darbības stimulēšana, atbalsts un veicināšana, tālākizglītība;

36.4. rekomendācijas apbalvojumiem, iestādes sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, citām izglītības iestādēm un sabiedriskajām institūcijām;

36.5. izvērtēt interešu ( Svītrots ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu) izglītības programmu darba rezultātus, pedagogu darba rezultātus, izstrādāt priekšlikumus darba uzlabošanai;

36.6. apspriest citus ar Centra darbu saistītu jautājumus.

37. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā, to norisi protokolē un lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.

38. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, tie stājas spēkā pēc to apstiprināšanas ar Centra direktora rīkojumu.

VII Centra padome

39. Centra padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Centra struktūrvienībām un sabiedrību.

40. Centra padomi vada direktors, tajā ietilpst vietnieki, struktūrvienību vadītāji, metodiķis, vecāku pārstāvji, citu organizāciju pārstāvji.

41. Centra padomes uzdevumi:

41.1. pārraudzīt Centra darbības procesa organizāciju un tā rezultātus, ziedoto līdzekļu izlietojumu, maksas pakalpojumu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem;

41.2. izstrādāt priekšlikumus Centra attīstības plānam un plāna izvirzīto mērķu sasniegšanai;

41.3. piedalīties Centra darba pamatjomu vispārīgā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus;

41.4. veicināt saimnieciski finansiālo nostiprināšanos, veicināt finansējuma piesaisti, lemt par šo līdzekļu izlietojumu;

41.5. izstrādāt priekšlikumus iekšējo normatīvo aktu grozījumiem.

42. Centra padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Centra pedagoģiskajās sēdēs.

VIII Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

43. Centra pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Darba likumā, Centra darba kārtības noteikumos, pedagogu amata aprakstos un darba līgumos.

44. Centra darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Centra darba kārtības noteikumos, Darba likumā, darbinieku amata aprakstos un darba līgumos.

IX Izglītojamo tiesības un pienākumi

45. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Centra iekšējās kārtības noteikumos un citos normatīvajos aktos.

46. Izglītojamajiem ir tiesības:

46.1. izvēlēties sev atbilstošu un interesējošu nodarbību veidu un iesaistīties vairākās programmās;

46.2. sniegt priekšlikumus pulciņu darbības pilnveidei un veidot pašpārvaldes;

46.3. pārstāvēt Centru dažādos pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm;

46.4. saņemt bezmaksas apmācību valsts vai pašvaldību apmaksāto programmā paredzēto stundu apjomā;

46.5. saņemt konsultācijas citu programmu apguvē.

46.6. ierosināt un īstenot jauniešu pasākumus, projektus un programmas Centrā. Papildināts ar domes 2012.gada 30.augusta 17.nolikumu

47. Izglītojamo pienākumi:

47.1. uzvesties un rīkoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām, ar cieņu izturēties pret pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem.

47.2. uzturēt kārtību Centra telpās, rūpēties par inventāra saglabāšanu, saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.

47.3. ievērot Centra nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, kustības drošības noteikumus.

48. Programmās, kurās noteikta dalības maksa, izglītojamajiem ir pienākums regulāri veikt maksājumus.

X Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana

49. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra direktors.

50. Centra direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Centra darbinieku faktisko rīcību.

51. Centra direktora izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Dibinātāja nolikumā noteiktajā kārtībā.

XI Finansēšanas avoti un kārtība

52. Centra finansēšanas avoti ir:

52.1. valsts budžeta līdzekļi;

52.2. pašvaldības budžeta līdzekļi - nodrošina Centra uzturēšanas izmaksas, kā arī tehnisko darbinieku un administrācijas darba algas;

52.3. papildus finanšu līdzekļi.

53. Papildus finanšu līdzekļus Centrs var saņemt:

53.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

53.2. sniedzot maksas pakalpojumus, saskaņā ar Jūrmalas domes lēmumu un Centra direktora apstiprināto kārtību;

53.3. vecāku maksas;

53.4. ieņēmumi citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

53.5. projektu finansēšanas konkursos iegūtie līdzekļi;

53.6. papildu finansu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Centra direktors, konsultējoties ar Centra padomi.

53.7. līdzekļi, kas iegūti piedaloties izsludinātajos iepirkumu konkursos atbilstoši Centra darbības mērķiem. Papildināts ar domes 2014.gada 13.marta 10.nolikumu

54. Piemaksas pie darba algas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta sadala Centra direktora apstiprināta prēmiju un piemaksu sadales komisija saskaņā ar nolikumu, kuru izdod Centra direktors.

55. Centra direktoram darba algas piemaksas apjomu par darba kvalitāti nosaka Pārvalde pēc spēkā esošās likumdošanas.

56. Centra struktūrvienību maksas pakalpojumu, ziedojumu finansējumu izmanto struktūrvienības un centra darba organizācijai un attīstībai.

XII Centra saimnieciskā darbība

57. Centra direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par Centram nepieciešamo darbu veikšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

58. Centrs var veikt saimniecisko darbību, ja tā nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un uzlabo izglītojamo un darbinieku darba apstākļus.

59. No centra saimnieciskās darbības iegūtie līdzekļi, kā arī citi ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru.

60. Kontroli pār Centra finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs vai tā pilnvarotās institūcijas.

XIII Centra reorganizācijas un likvidācijas kārtība

61. Centru reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes Ministriju likumā noteiktajā kārtībā.

XIV Centra nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība

62. Grozījumus Centra nolikumā veic pēc Dibinātāja, Centra direktora, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma vai Pārvaldes norādījumiem.

63. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.

XV Citi noteikumi

64. Centra lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

65. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Centrs noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Pārvaldei.

XVI Pārējas noteikumi

66. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra nolikumu Nr.28 „Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 7.marta lēmuma Nr.138 „Par ārpusskolas iestāžu nosaukumu maiņu” 3.pielikumu.

67. Noteikt, ka šī Nolikuma 4. un 31.punkts stājas spēkā ar 2010.g. 5.februāri.Izmaiņas ar Domes 2010.gada 14.janvāra 1.lēmumu

Priekšsēdētājs

R.Munkevics