Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 25.jūlija 410.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 193.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 126.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 653.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 318.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 23.septembra 650.lēmumu

2010.gada 27.maijā Nr.409

protokols Nr.14, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra 7 cilvēku sastāvā. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 653. lēmumu

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra sekojošā sastāvā: Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 650. lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 126. lēmumu

  2.1. Vilmārs Freimanis        - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.; Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 126.lēmumu

  2.2. Inga Brača                     - Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas vadītāja p.i.;

  2.3. Gunta Smalkā               - Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja p.i.; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 193.lēmumu

  2.4. Astra Priede                  - Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītāja p.i.

  2.5. Marija Vorobjova        - Jūrmalas pilsētas domes deputāte; Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 653. lēmumu

  2.6. Sandra Vilsone; Grozīts ar domes 2011.gada 21.jūlija 318. lēmumu

  2.7. Kaspars Doškins Grozīts ar domes 2011.gada 21.jūlija 318. lēmumu

 3. Pilnvarot 2.punktā izveidoto komisiju pabeigt uzsāktās iepirkumu procedūras atbilstoši kompetencei.

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks