Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 4.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 521.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 410.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 20.februāra 53.lēmumu

2013.gada 25.jūlijāNr. 410

protokols Nr. 18, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1 Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra 7 cilvēku sastāvā. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 53.lēmumu

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra šādā sastāvā:

2.1. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 410.lēmumu

2.2. Arturs Grants - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieka p.i.; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 410.lēmumu

2.3. Ināra Kundziņa - Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede;

2.4. Astra Priede – Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja iepirkumu organizēšanas speciāliste; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 53.lēmumu

2.5. Jānis Skuja - Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja vadītājs; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 53.lēmumu

2.6. Māris Demme - Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas vadītājs; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 53.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 521.lēmumu

2.7. Zanda Sapronova - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītājas p.i. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 53.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 521.lēmumu

2.8. Papildināts ar domes 2014.gada 20.februāra 53.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 410.lēmumu

3. Pilnvarot lēmuma 2.punktā izveidoto komisiju pabeigt uzsāktās iepirkumu procedūras atbilstoši kompetencei.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF