Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 5.augustāNr.567

protokols Nr.21, 2. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655
„Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.530 „Par Valda Vītoliņa atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amata” un 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.531 „Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”, 2.1.punktu izsakot šādā redakcijā:

    „2.1. V.Freimanis – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks