Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 689

protokols Nr. 30, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.326
„Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr. 27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 3.punkta otro daļu, un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa nolikumu Nr.54 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmuma Nr.326 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu” 1.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„1.1. Larisa Loskutova - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos, komisijas priekšsēdētāja;”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija