Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 30.maija 343.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 689.lēmumu

2010.gada 29.aprīlīNr.326

protokols Nr.10, 50. punkts

Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju
tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 3.punkta otro daļu, un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa nolikumu Nr.54 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Larisa Loskutova - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos, komisijas priekšsēdētāja; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 689.lēmumu

  1.2. Vita Zvejniece - Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.;

  1.3. Andris Bērziņš - Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas arhitekts;

  1.4. Anita Maija Naudiša - Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste;

  1.5. Aina Birina - Jūrmalas pilsētas būvvaldes pilsētplānošanas nodaļas būvinspektore;

  1.6. Ilze Vicepa - Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja.

 2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumu Nr.884 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics