Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 63

protokols Nr. 30, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 98 000, t.sk.:

1.1. palielināt Pašvaldības budžeta procentu ieņēmumus par noguldījumiem depozītā par Ls 15000 (klasifikācijas kods 8.6.1.2.),

1.2. palielināt Pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu par Ls 8000 (klasifikācijas kods 9.5.1.3.),

1.3. palielināt Pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā par Ls 75000 (klasifikācijas kods 9.5.1.6.).

2. Samazināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par Ls 116505, t.sk.:

2.1. asignējumus no kredītprocentu samaksai paredzētajiem izdevumiem par Ls 50000 (klasifikācijas kods 01.720.4311),

2.2. Jūrmalas pilsētas domei braukšanas maksas atlaižu un zaudējumu kompensēšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos par Ls 66505 (klasifikācijas kods 04.510.3300), attiecīgi precizējot 10.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

3. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā 2010.gadā piešķirt Ls 214505, t.sk.:

3.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 147308, t.sk.:

3.1.1. savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par bērniem, kuri deklarēti Jūrmalā, bet mācās citās pašvaldībās, izglītošanu Ls 55000 (klasifikācijas kods 01.830.7210),

3.1.2. programmas „Vides aizsardzība” mērķim „Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana” Ls 60000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

3.1.3. programmas „Atpūta, kultūra un reliģija” mērķim „Jaunu pārģērbšanās kabīņu izgatavošana 2011.gada vasaras sezonai” Ls 20000 (klasifikācijas kods 08.110.5239), attiecīgi papildinot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

3.1.4. programmas „Vides aizsardzība” mērķim „Atkritumu kaudžu un pielūžņojumu izvešana” Ls 3000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

3.1.5. Latvijas Pašvaldību savienības biedru naudas samaksai par 4.ceturksni Ls 6175 (klasifikācijas kods 01.110.2279),

3.1.6. gleznu izgatavošanai reprezentācijas vajadzībām Ls 200 (klasifikācijas kods 01.110.1150),

3.1.7. programmas „Atpūta, kultūra un reliģija” mērķim „Bibliotēku remonts” Ls 2050 (klasifikācijas kods 08.210.2241), attiecīgi papildinot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

3.1.8. programmas „Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi” apakšprogrammas „Citi” mērķim „Finansējums 2 treneru likmēm biedrībai „Edmunda Vasiļjeva hokeja skola”” Ls 883, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.120.1119 Ls 712;

08.120.1210 Ls 171,

attiecīgi papildinot 15.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

3.2. Labklājības pārvaldei programmas „Pabalsti iedzīvotājiem” mērķim „Pabalsts garantētā minimālā ienākuma GMI līmeņa nodrošināšanai” Ls 17 472 (klasifikācijas kods 10.700.6260), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

3.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 2463, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2242 Ls 1463;

03.110.2322 Ls 1000,

3.4. Jūrmalas sporta skolai interešu izglītības apmācības nodrošināšanai hokejā Ls 1708, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 893;

09.510.1210 Ls 215;

09.510.2279 Ls 600,

3.5. Vaivaru pamatskolai dabaszinātņu, mājturības un tehnoloģiju kabinetu ierīkošanai, radiatoru nomaiņai pirmsskolas izglītības grupās Ls 2167, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2351 Ls 797;

09.210.2352 Ls 100;

09.210.2370 Ls 300;

09.210.5239 Ls 970,

3.6. Jūrmalas Kultūras centram pasākumam „18.novembra svinību rīkošanai Ķemeros” Ls 250 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi papildinot 21.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

3.7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšanai Ķemeros Ls 620, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2363 Ls 310;

10.700.1147 Ls 149;

10.700.1210 Ls 36;

10.700.2223 Ls 37;

10.700.2222 Ls 13;

10.700.2362 Ls 37;

10.700.2322 Ls 25;

10.700.2352 Ls 13,

3.8. Pirmsskolas izglītības iestādei „Mārīte” atlaišanas pabalsta un atvaļinājuma kompensācijas samaksai Ls 305, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls 100;

09.100.1221 Ls 205,

3.9. Jūrmalas pilsētas muzejam elektroenerģijas izdevumu samaksai par Aspazijas mājas teritorijas apgaismošanu Ls 900 (klasifikācijas kods 08.220.2223),

3.10. pašvaldības pamatbudžeta domes rezerves fondam Ls 18564 (klasifikācijas kods 01.890.2275),

3.11. izglītības iestādēm speciālo pirmsskolas izglītības grupu un 5., 6.-gadīgo audzēkņu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības samaksas nodrošināšanai Ls 17582 saskaņā ar 1.pielikumu,

3.12. Pašvaldības iestādei „Lielupes ostas pārvalde” darbinieku amatalgu un pakalpojumu samaksai Ls 5166, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.520.1119 Ls 4621;

04.520.2239 Ls 545.

4. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļā, t.sk.:

4.1. samazināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 96541, t.sk.:

4.1.1. uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 33419 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.),

4.1.2. kapitālo izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 16910 (klasifikācijas kods 18.8.1.2.),

4.1.3. uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai par Ls 1520 (klasifikācijas kods 18.8.2.1.),

4.1.4. kapitālo izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai par Ls 900 (klasifikācijas kods 18.8.2.2.),

4.1.5. ieņēmumus no pārējiem pašvaldību budžetā saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 43792 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.),

4.2. palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 96541, t.sk.:

4.2.1. ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 43792 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.),

4.2.2. ieņēmumus no citu Eiropas savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas par Ls 52749 (klasifikācijas kods 21.1.9.1.).

5. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs 2010.gadam saskaņā ar 2., 3. un 4.pielikumu, attiecīgi precizējot 5., 7., 8., 11., 12., 15., 16., 17. un 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

6. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no Valsts budžeta transfertiem no pārējām mērķdotācijām par Ls 2640 (klasifikācijas kods 18.6.2.9.) bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2640 (klasifikācijas kods 08.210.2213) novirzot Jūrmalas centrālajai bibliotēkai bezmaksas interneta nodrošināšanai.

7. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 15542, t.sk.:

7.1. no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 12552 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.),

7.2. no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 2990 (klasifikācijas kods 18.8.1.2.).

8. No ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā Ls 15542 novirzīt Slokas pamatskolai projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 3400;

09.210.1210 Ls 820;

09.210.2231 Ls 45;

09.210.2311 Ls 387;

09.210.2312 Ls 200;

09.210.2322 Ls 90;

09.210.2352 Ls 210;

09.210.2355 Ls 200;

09.210.2370 Ls 1200;

09.210.6242 Ls 6000.

09.210.5238 Ls 1560;

09.210.5239 Ls 600.

9. Samazināt 2010.gadā asignējumus no Valsts budžeta transfertiem pedagogu atlīdzības samaksai Jūrmalas mākslas skolai par Ls 2471, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 2134;

09.510.1210 Ls 337,

ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1762 novirzīt Valsts budžeta transfertos Jūrmalas Valsts ģimnāzijai atlīdzības samaksai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 1420;

09.210.1210 Ls 342.

10. Samazināt 2010.gadā asignējumus no Valsts budžeta transfertiem pedagogu atlīdzības samaksai pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis” par Ls 655, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls 128;

09.100.1210 Ls 527,

ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 655 novirzīt 5., 6.-gadīgo audzēkņu apmācību nodrošināšanai saskaņā ar 1.pielikumu.

11. Palielināt 2010.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no pārējām dotācijām (klasifikācijas kods 18.6.1.9.) - dotācijas pasažieru pārvadājumiem par Ls 67866, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 67866 (klasifikācijas kods 04.510.3300) novirzot Jūrmalas pilsētas domei programmai „Sabiedriskā transporta organizēšanas izdevumi” mērķim „Braukšanas maksas atlaides un zaudējumu kompensēšana Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”, attiecīgi precizējot 10.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

12. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāja tāmēs saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu, attiecīgi precizējot 3. un 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/444, Nr.1.1-14/457 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 620 apmērā, t.sk.:

13.1. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai Ls 141 (klasifikācijas kods 03.110.2239) starptautiskās ECAD konferences informatīvo materiālu izvietošanai laikrakstā „Jūrmalas nedēļas ziņas”;

13.2. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 224 (klasifikācijas kods 08.220.2121) vēstures speciālistes I.Sarmas komandējumu dienas naudas izdevumu segšanai uz Vācijas pilsētām Heringsdorfu (no 2010.gada 25. līdz 27.septembrim) un Bādhomburgu (no 2010.gada 7. līdz 10.oktobrim);

13.3. Jūrmalas Kultūras centram Ls 255 (klasifikācijas kods 08.620.2279) programmas „Kultūras pasākumi” mērķim „Fotoizstādes „Oda manai pilsētai” renovēšanai, uzstādīšanai un eksponēšanai Pēterburgā, attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7.

14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/460 veiktās izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes tāmēs, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

15. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2010.gada 7.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/475 „Par Valsts budžeta līdzekļu transfertu pedagogu atlīdzībai apstiprināšanu 2010.gada budžetā” saskaņā ar 6.pielikumu.

16. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

16.1. samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei mērķim „Zemes noma no īpašnieka” par Ls 8109 (klasifikācijas kods 06.600.2263), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

16.2. novirzīt no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem Ls 8109, t.sk.:

16.2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 7509, t.sk.:

16.2.1.1. mērķim „Juridiskie pakalpojumi” Ls 3509 (klasifikācijas kods 01.330.2276), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

16.2.1.2. programmas „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” mērķim „Ēku nojaukšana” Tukuma ielā 20 Ls 4000 (klasifikācijas kods 06.600.2241), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”,

16.2.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” kartupeļu mizojamās mašīnas iegādei Ls 600 (klasifikācijas kods 09.100.5239).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLS

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOC

Pielikums Nr.4 DOC

Pielikums Nr.6 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF