Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 219

protokols Nr. 6, 42. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040
„Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam
darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”
un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.565
„Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.711 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” tika mainīts teritorijas plānojuma izstrādes termiņš, un tā ietvaros darbs pie teritorijas plānojuma netika pabeigts.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pilnveidotā redakcija kā galīgā redakcija. Iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma pirmo redakciju, tika nodrošināta iespēja iepazīties ar tā galīgo redakciju Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā.

Izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus un iedzīvotāju atsauksmes, konstatēts, ka nepieciešamas izmaiņas teritorijas plānojumā, kas ir saistītas ar teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un tās aprobežojumiem, tāpēc nepieciešams atcelt lēmumu par galīgās redakcijas apstiprināšanu un pēc jaunas redakcijas sagatavošanas nodrošināt tās sabiedrisko apspriešanu.

Tā kā 2011.gada 1.decembrī spēkā stājās Latvijas Republikas likums Teritorijas attīstības plānošanas likums, atbilstoši tā Pārejas noteikumu 8.punktam, vietējai pašvaldībai jānosaka normatīvie akti, saskaņā ar kuriem tiks pabeigta izstrādes procesā esoša plānojuma izstrāde. Ņemot vērā to, ka jauni Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes un sabiedriskās apspriešanas kārtību vēl nav pieņemti, plānojuma izstrāde pabeidzama saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kuri atbilstoši Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 11.punktam ir spēkā līdz attiecīgu jaunu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 46.punktu un saskaņā ar 2012.gada 4.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” 2.punkta 2.2.apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2.2. Iesniegt apstiprināšanai domē līguma darbu laika grafiku ar konkursa uzvarētāju, nosakot, ka Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana jāveic līdz 2012.gada 31.augustam”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

3. Noteikt, ka teritorijas plānojuma izstrāde jāpabeidz saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF