Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 219.lēmumu

2011.gada 15.decembrīNr. 565

protokols Nr. 24, 28. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.361 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu” tika pieņemts zināšanai ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem un nolemts sagatavot teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

Tā kā 2011.gada 1.decembrī spēkā stājās Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likums, atbilstoši tā Pārejas noteikumu 8.punktam, vietējai pašvaldībai jānosaka normatīvie akti, saskaņā ar kuriem tiks pabeigta izstrādes procesā esoša plānojuma izstrāde. Ņemot vērā to, ka jauni Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes un sabiedriskās apspriešanas kārtību vēl nav pieņemti, plānojuma izstrāde pabeidzama saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kuri atbilstoši Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 11.punktam ir spēkā līdz attiecīgu jaunu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktam ir sagatavota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pilnveidotā redakcija un papildināts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.1 punktu un 45.punktu, un saskaņā ar 2011.gada 13.decembra apvienotās komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-63/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka teritorijas plānojuma izstrāde jāpabeidz saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju (saskaņā ar pielikumu) un nosūtīt to Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.

3. Nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma pirmo redakciju, iespēju iepazīties ar tā galīgo redakciju Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


I. Paskaidrojuma raksts

SATURA RĀDĪTĀJS [.pdf / 0.05 MB ]

IEVADS [.pdf / 0.4 MB]

1. JŪRMALA – VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS UN PLĀNOŠANAS KONTEKSTS [.pdf / 2 MB ]

1.1. kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Vēsturiskais apdzīvojums saistībā ar iedzīvotāju nodarbošanos līdz 20.gs. sākumam. (1.daļas 6.lpp.)

1.2. kartoshēma [.jpg / 0.7 MB] Kaimiņu pašvaldību un Jūrmalas pilsētas robežteritorijas. (1.daļas 20.lpp.)

1.3. kartoshēma [.jpg / 1.4 MB] Jūrmalas pilsētas un kaimiņu pašvaldību kopīgo interešu teritorijas. (1.daļas 21.lpp.)

1.4. kartoshēma [.jpg / 2 MB] Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995. -2007. gadam ar grozījumiem līdz 2009. gadam. Teritorijas zonējums. (1.daļas 25.lpp.)

1.5. kartoshēma [.jpg / 0.9 MB] Jūrmalas telpiskās attīstības perspektīva. (1.daļas 27.lpp.)

1.6. kartoshēma [.jpg / 2 MB] Teritorijas pašreizējā izmantošana. (1.daļas 36.lpp.)

2. DABAS VIDE [.pdf / 2.8 MB]

2.1. kartoshēma [.jpg / 2.1 MB] Esošo un perspektīvo peldvietu izvietojums Jūrmalā. (2.daļas 12.lpp.)

2.2. kartoshēma [.jpg / 1.4 MB] Applūstošās teritorijas. (2.daļas 14.lpp.)

2.3. kartoshēma [.jpg / 1.9 MB] Bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas teritorijas un objekti. (2.daļas 23.lpp.)

3. DZĪVOJAMĀ VIDE [.pdf / 0.78 MB]

3.1. kartoshēma [.jpg / 1.5 MB] Pastāvīgo iedzīvotāju skaita sadalījums pilsētas daļās. (3.daļas 9.lpp.)

3.2. kartoshēma [.jpg / 1.7 MB] Mājokļu izvietojums Jūrmalas pilsētā atbilstoši NILM. (3.daļas 12.lpp.)

3.3. kartoshēma [.jpg / 2.5 MB] Izglītības iestāžu izvietojums Jūrmalā. (3.daļas 16.lpp.)

3.4. kartoshēma [.jpg / 2.5 MB] Sociālo objektu izvietojums Jūrmalā. (3.daļas 19.lpp.)

3.5. kartoshēma [.jpg / 0.4 MB] Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāns 2009. – 2012. gadam. (3.daļas 20.lpp.)

4. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE [.pdf / 1.2 MB]

4.1. kartoshēma [.jpg / 1.6 MB] Kūrorta un tūrisma piedāvājuma prioritārās pilsētas daļas. (4.daļas 10.lpp.)

4.2. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Kūrortu infrastruktūra un resursi Jūrmalā. (4.daļas 11.lpp.)

4.3. kartoshēma [.jpg / 1.4 MB] Ziemeļeiropas kūrortpilsētu piedāvājums. (4.daļas 12.lpp.)

4.4. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Ūdensmalu pieejamība. (4.daļas 14.lpp.)

4.5. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Pakalpojumu centri. (4.daļas 18.lpp.)

4.6. kartoshēma [.jpg / 3.2 MB] Ēdināšanas uzņēmumu izvietojums Jūrmalā. (4.daļas 11.lpp.)

4.7. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Tirdzniecības vietu izvietojums Jūrmalā. (4.daļas 22.lpp.)

4.8. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Nekustamo īpašumu sadalījums pēc piederības. (4.daļas 26.lpp.)

4.9. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Jauno projektu izvietojums Jūrmalā, 2009. gads. (4.daļas 29.lpp.)

5. VIDES STĀVOKLIS [.pdf / 4.8 MB]

5.1. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas. (5.daļas 11.lpp.)

5.2. kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Riska teritorijas un objekti. (5.daļas 13.lpp.)

5.3. kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Urbumi un to aizsargjoslas. (5.daļas 19.lpp.)

5.4. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Dalītās atkritumu vākšanas punktu izvietojums. (5.daļas 25.lpp.)

6. INŽENIERINFRASTRUKTŪRA [.pdf / 0.5 MB]

6.1. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Ūdensapgādes shēma. (6.daļas 8.lpp.)

6.2. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Kanalizācijas shēma. (6.daļas 10.lpp.)

6.3. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Virszemes ūdeņu noteces, meliorācijas un lietus kanalizācijas shēma. (6.daļas 12.lpp.)

6.4. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Siltumapgādes shēma. (6.daļas 15.lpp.)

6.5. kartoshēma [.jpg / 2.1 MB] Elektroapgādes shēma. (6.daļas 17.lpp.)

6.6. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Gāzes apgādes shēma. (6.daļas 19.lpp.)

6.7. kartoshēma [.jpg / 1.5 MB] Telekomunikāciju shēma. (6.daļas 21.lpp.)

7. TRANSPORTS [.pdf / 2 MB]

7.1. kartoshēma [.jpg / 0.9 MB] Pieslēgumi valsts autocelu tīklam. (7.daļas 6.lpp.)

7.2. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Ielu klasifikācija. (7.daļas 11.lpp.)

7.3. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Autonovietņu izvietojums un iedalījums pēc izmantošanas nolūka. (7.daļas 21.lpp.)

7.4. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība. (7.daļas 25.lpp.)

7.5. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Dzelzceļa šķērsojumi. (7.daļas 28.lpp.)

7.6. kartoshēma [.jpg / 1.9 MB] Upju trasporta infrastruktūra. (7.daļas 30.lpp.)

7.7. kartoshēma [.jpg / 2.1 MB] Velotransports. (7.daļas 34.lpp.)

7.8. kartoshēma [.jpg / 2.1 MB] Transporta negadījumi. (7.daļas 35.lpp.)

7.9. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Plānotā transporta shēma. (7.daļas 36.lpp.)

8. KULTŪRAS MANTOJUMS [.pdf / 0.4 MB]

8.1. kartoshēma [.jpg / 2.7 MB] Kultūras pieminekļi. (8.daļas 11.lpp.)

9. JŪRMALAS PILSĒTAINAVA [.pdf / 2.3 MB]

10. JŪRMALAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1995. – 2007. (2009.) APBŪVES NOTEIKUMU IZVĒRTĒJUMS [.pdf / 0.8 MB]

11. AIZSARGJOSLAS [.pdf / 0.5 MB]

11.1. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Ģeodēzisko tīkla punktu izvietojums Jūrmalas pilsētā.

12. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DAĻĀS [.pdf / 0.7 MB ]

12.1.kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Pilsētas daļas plānojumā.

II. Saistošā grafiskā daļa

1. Teritorijas plānotā atļautā izmantošana [.pdf / 3.4 MB]

2. Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības [.pdf / 1.4 MB]

3. Maksimālais apbūves blīvums [.pdf / 1.4 MB]

4. Būvju augstumu ierobežojumi [.pdf / 1.4 MB]

5. Apgrūtinājumi [.pdf / 12.6 MB]

6. Sarkano līniju plāns [.pdf / 4 MB]

7. Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas [.pdf / 2.1 MB]

8. Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēmas [.pdf / 1.9 MB]

9. Detalizētas plānošanas teritorijas [.pdf / 2.1 MB]

10. Spēkā esošie detālplānojumi [.pdf / 1.3 MB]

11. Īpašā režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai [.pdf / 1.2 MB]

12. Esošo un plānoto inženieraizsardzības būvju izvietojums [.pdf / 3.4 MB]

III.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi [ .pdf / 1.8 MB ]

7.pielikums. Jūrmalas apbūves izvērtējums [.zip / 12 MB ]

IV. Pārskats par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem izstrādi

1.daļa. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde.

1.pielikums. Institūciju nosacījumi.

2.pielikums. Sabiedriskās apspriešanas atkārtotā pirmā posma (priekšlikumu iesniegšanas posma) sanāksmju protokoli. [.pdf / 0.5 MB]

3.pielikums. Darba grupu protokoli. [.pdf / 1.5 MB]

2.daļa. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana [.pdf / 3.2 MB]

1.pielikums. Institūciju atzinumi.

2.pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli un diskusiju materiāli.

3.pielikums. Darba grupu protokoli. [.pdf / 0.5 MB]

V. Priekšlikumi kultūras pieminekļu individuālajām aizsargjoslām. [.zip / 11.3 MB]

Aizsargjoslu pamatojums.

1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Priedaines vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr.6088) [.pdf / 0.8 MB]

2. Vietējās pilsētbūvniecības piemineklis Stirnu rags (valsts aizsardzības nr. 6090) [.pdf / 0.5 MB]

3. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi Dubultu - Majoru - Dzintaru - Bulduru - Lielupes vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr. 6083), Vecbulduru zvejniekciems un vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr. 6093) un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi Dzintaru - Bulduru vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības nr. 6084), Majoru - Dzintaru vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības nr. 6087) [.pdf / 3.9 MB]

4. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Vaivaru - Asaru - Mellužu - Pumpuru - Jaundubultu vasarnīcu rajons (valsts aizsrdzības nr. 6092) un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Vaivaru - Asaru - Mellužu vasarnīcu kvartāli (valsts azsardzības nr. 6091) [.pdf / 2.4 MB]

5. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Slokas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības nr. 6089) [.pdf / 0.7 MB]

6. Vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Kauguru zvejniekciems (valsts aizsardzības nr.6086) [.pdf / 0.6 MB]

7. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Ķemeru kūrorts (valsts aizsardzības nr. 6085) [.pdf / 1 MB]

Topogrāfiskā karte [.jpg / 2.1 MB]