Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 248

protokols Nr. 7, 29. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Rojas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora 2012.gada 23.aprīlī iesniegto iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Rojas ielā 4, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 3825) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Rojas ielā 4, Jūrmalā kopīpašnieka V.S. pilnvarotās personas A.S. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 4.novembra lēmumu Nr.486 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Rojas ielā 4, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Rojas ielā 4, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Rojas ielā 4, Jūrmalā ar kopējo platību 2413m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1207m2 platībā un piešķirot adresi Rojas iela 2. Noteikt, ka zemes vienības Rojas ielā 4, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1206m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Rojas ielā 4, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Rojas ielā 4, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.3. zemes vienības daļa 3m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemes vienības daļa 265m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas dziļāk par 2m (12010102);

2.2.5. zemes vienības daļa 430m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.6. zemes vienības daļa 47m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601).

2.3. Uzdot zemes vienības Rojas ielā 4, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Rojas ielā 2, Jūrmalā ar kopējo platību 1207m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Rojas ielā 2, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Rojas ielā 2, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. zemes vienības daļa 6m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.4. zemes vienības daļa 103m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.5. zemes vienības daļa 142m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

3.2.6. zemes vienības daļa 31m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.7. zemes vienības daļa 218m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas dziļāk par 2m (12010102);

3.2.8. zemes vienības daļa 208m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.9. zemes vienības daļa 31m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601).

3.3. Mainīt adresi saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3825 002 no Rojas iela 4, Jūrmalā uz adresi Rojas iela 2, Jūrmala.

3.4. Mainīt adresi vasarnīcas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3825 007 no Rojas ielā 4, korpuss 1, Jūrmala uz adresi Rojas iela 2, Jūrmala.

3.5. Uzdot zemes vienības Rojas ielā 2, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF