Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 545

protokols Nr. 17, 36. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Alkšņu ielā 4, Jūrmalā un Alkšņu ielā 6, Jūrmalā

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 28.septembra iesniegumu Nr.29 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Alkšņu ielā 4, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 1221) un zemes īpašuma Alkšņu ielā 6, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 1222) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Alkšņu ielā 4, Jūrmalā un zemes vienības Alkšņu ielā 6, Jūrmalā īpašnieku G.B., G.B. un Z.D. pilnvarotās personas I.R. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 11.jūnija lēmumu Nr.460 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Alkšņu ielā 4, Jūrmalā, Alkšņu ielā 6, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Alkšņu ielā 4, Jūrmalā un zemes vienības Alkšņu ielā 6, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Alkšņu ielā 6, Jūrmalā ar kopējo platību 1275m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 165m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Alkšņu ielā 4, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Alkšņu ielā 6, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1110m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Alkšņu ielā 6, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Alkšņu ielā 6, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas 1.1. ierakstā, un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 107m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

2.3. Uzdot zemes vienības Alkšņu ielā 6, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Alkšņu ielā 4, Jūrmalā ar kopējo platību 742m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Alkšņu ielā 6, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 165m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Alkšņu ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 907m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Alkšņu ielā 4, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Alkšņu ielā 4, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 127m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

3.3. Uzdot zemes vienības Alkšņu ielā 4, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF