Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 546

protokols Nr. 17, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Lienes ielā 36, Jūrmalā Lienes ielā 38, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 27.septembrī iesniegto iesniegumu Nr.28 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Lienes ielā 36, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 5801) un zemes īpašuma Lienes ielā 38, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 5803) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Lienes ielā 36, Jūrmalā kopīpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jomas Apartamenti” pilnvarotās personas A.J. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu – zemes vienību robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām Lienes ielā 36, Jūrmalā un Lienes ielā 38, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 23.jūlija lēmumu Nr.491 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Lienes ielā 36, Jūrmalā, Lienes ielā 38, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Lienes ielā 36, Jūrmalā un zemes vienības Lienes ielā 38, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Lienes ielā 36, Jūrmalā ar kopējo platību 1634m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 284m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lienes ielā 38, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Lienes ielā 36, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1350m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Lienes ielā 36, Jūrmalā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

2.2. Zemes vienībai Lienes ielā 36, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

2.2.3. zemes vienības daļa 27m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemes vienības daļa 172m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.5. zemes vienības daļa 69m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.6. zemes vienības daļa 37m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.7. zemes vienības daļa 10m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

2.2.8. zemes vienības daļa 71m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

2.2.9. zemesgabala daļa 213m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.10.zemes vienības daļa 216m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.11.zemes vienības daļa 9m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap gāzes regulēšanas staciju (120804).

2.3. Piešķirt adresi viesnīcas (viesu nama) jaunbūvei Lienes iela 36, Jūrmala, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.4. Uzdot zemes vienības Lienes ielā 36, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Lienes ielā 38, Jūrmalā ar kopējo platību 4598m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Lienes ielā 36, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 284m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lienes ielā 38, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 4882m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Lienes ielā 38, Jūrmalā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

3.2. Zemes vienībai Lienes ielā 38, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1.,2.4.,2.5., un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

3.2.3. zemes vienības daļa 192m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.4. zemes vienības daļa 40m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.5. zemes vienības daļa 87m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.6. zemes vienības daļa 192m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.7. zemes vienības daļa 269m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

3.2.8. zemesgabala daļa 350m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.9. zemes vienības daļa 329m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.10.zemes vienības daļa atrodas aizsargjoslas teritorijā gar dzelzceļu pilsētās (12030401).

3.3. Piešķirt adresi viesu mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5803 001 Lienes iela 38, Jūrmala.

3.4. Piešķirt adresi viesu mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5803 005 Lienes iela 38, korpuss 1, Jūrmala.

3.5. Uzdot zemes vienības Lienes ielā 38, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF