Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 547

protokols Nr. 17, 38. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Pērļu ielā 21, Jūrmalā un Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 20.septembra iesniegumu Nr.25 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Pērļu ielā 21, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 4211) un zemes īpašuma Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 4212) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Pērļu ielā 21, Jūrmalā īpašnieces A.J. iesniegumu un zemes īpašuma Pērļu ielā 21, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 4211) un zemes īpašuma Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 4212) kopīpašnieku 2012.gada 9.jūlija vienošanos par zemes vienību robežu maiņu, saglabājot esošās zemesgabalu platības un izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.475 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Pērļu ielā 21, Jūrmalā un Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Pērļu ielā 21, Jūrmalā un Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Pērļu ielā 21, Jūrmalā ar kopējo platību 1743m2 un zemes vienības Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā ar kopējo platību 1232m2 robežu pārkārtošanu nemainot esošo zemes vienību platības.

Noteikt, ka zemes vienības Pērļu ielā 21, Jūrmalā platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 1743m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Pērļu ielā 21, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Pērļu ielā 21, Jūrmalā - zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

2.3. Uzdot zemes vienības Pērļu ielā 21, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Noteikt, ka zemes vienības Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 1232m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā 1.1., un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 30m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija.

3.3. Uzdot zemes vienības Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF