Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 569

protokols Nr. 17, 62. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11
daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.F.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 24.janvāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidots zemesgabals Aizputes ielā 11 1044 m2 platībā 16 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 18.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Aizputes ielā 11 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Zemesgabala Aizputes ielā 11 daļu garāžas ēku īpašnieki privatizējuši, daļu garāžas ēku īpašnieki nomā, par zemesgabala daļu garāžas ēkas īpašniece A.F. nav noslēgusi zemesgabala 1/16 domājamās daļas nomas līgumu.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 25.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku liters Nr.4 nostiprinātas A.F.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 20.decembra rīkojumu Nr.707-r „Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 domājamās daļas nomu” tika noslēgts zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 domājamās daļas nomas līgums ar A.F. līdz 2007.gada 5.maijam.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001. gada 7. novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.343 „Par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo apbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A.F. par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11, kadastra apzīmējums 1300 004 7412, kopējā platība 1044 m2, (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) 1/16 domājamās daļas 65,25 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 004 uzturēšanai.

2. Noteikt, ka A.F. veic maksājumus par zemes faktisko izmantošanu:

2.1. Zemes nomas maksu par laika periodu no 2007.gada 5.maija līdz 2007.gada 31.decembrim - 5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības, kas 2007.gadā zemesgabalam 1044 m2 platībā ir Ls 12528.

2.2. Zemes nomas maksu par laika periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam - 5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības, kas 2008.gadā zemesgabalam 1044 m2 platībā ir Ls 67651.

2.3. Zemes nomas maksu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim - 1,5% apmērā gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām, kas zemesgabalam 1044 m2 platībā ir Ls 78049.

2.4. No 2010.gada 1.janvāra zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF