Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Dzintra Hirša, Zigurds Starks, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis (nepiedalās no plkst. 1027 līdz plkst.1032), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1205 līdz sēdes beigām), Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst. 1115 līdz plkst.1120), Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Iveta Blaua, Māris Dzenītis

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Veronika Ramāne, Gunta Jubele, Egons Liepiņš, Māris Demme, Igors Strokins, Līga Baumgarte, Evija Majore, Andra Ozola, Egīls Blūms, Vizma Klāsone, Inta Reingolce, Laila Kravale, Ilga Jofe, Anita Auziņa, Aida Barkoviča, Ludmila Vahabova, Marita Šteimane, Natālija Zarāne, Maiboroda, Anna Deičmane, Agita Bērzupe, Irēna Drupa, Ruanete Meža

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu

· Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” atzīšanu par spēku zaudējušu

· Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

Z.Starks tā, kā šie jautājumi ir saistīti ar finansējumu, izsaka priekšlikumu tos novirzīt izskatīšanai Finanšu komitejā.

G.Truksnis izsakās, ka jautājums par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs un jautājums par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” ir aktuāls jau no 1.septembra, savukārt jautājumu par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu ir nepieciešams izskatīt tāpēc, lai to varētu iesniegt Kredītpadomē, kuras nākamā sēde notiks septembra pašā sākumā.

Z.Starks uzskata, ka jautājums par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu nav saistāms ar Kredītpadomes sēdi.

G.Truksnis paskaidro, ka šo lēmumu ir svarīgi iesniegt Kredītpadomei, jo gadījumā, ja netiek piešķirts plānotais kredīts, ar šo lēmumu pašvaldība nosaka kā prioritāti 2013.gada pašvaldības budžetā Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukciju/restaurāciju.

Z.Starks izsaka priekšlikumu par katra papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 4 (J.Visockis , A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks ) , „atturas” – 1 (I.Blaua)), jautājums sēdes darba kārtībā netika iekļauts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par savstarpēji saistītiem jautājumiem par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs un par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” atzīšanu par spēku zaudējušu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav)),  jautājumi tika iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums tika iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par kavējuma naudas dzēšanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija ieteikumos Nr.1 „Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās”

4.

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs

5.

Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” atzīšanu par spēku zaudējušu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikums

9.

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par pašvaldības darbinieku (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par pašvaldības darbinieku (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

14.

Par Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 27.maija lēmuma Nr.233 „Par pirmsskolas iestādes „Sniegbaltīte” likvidāciju” 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu

15.

Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”

16.

Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna”

17.

Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”

18.

Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

19.

Par darbinieku pusdienu maksu Jūrmalas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

20.

Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

21.

Par darbinieku ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

22.

Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”

23.

Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”

24.

Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”

25.

Par maksas apstiprināšanu pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darbinieku ēdināšanai

26.

Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

27.

Par zemes vienības Kāpu ielā 103, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes vienību apvienošanu Sēravotu ielā 9, Jūrmalā un Rucavas ielā 6, Jūrmalā

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu”

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Avotu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Ernesta ielā 6A, Jūrmalā un Ernesta ielā 8, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Viktorijas ielā 47, Jūrmalā un Turaidas ielā 44, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1

35.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 4

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.575 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16”

37.

Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres un dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem

38.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā iegūšanu pašvaldības īpašumā

39.

Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un Bulduri 4506 turpmāku izmantošanu

40.

Par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DZINTARA PROJEKTI”

41.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 90, Jūrmalā nomas līguma pagarināšanu ar SIA „AKME BŪVE”

42.

Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.G.

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.404 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss””

44.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002 pirkumu

1. Par kavējuma naudas dzēšanu (lēmums Nr.458)

Ziņotājs:

I.Brača

E.Liepiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kavējuma naudas dzēšanu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam. Pēc papildinājumu sagatavošanas ir iesniegti vēl 2 iesniegumi par finansējuma piešķiršanu – no Airēšanas federācijas 350-380Ls apmērā un par finansiālu atbalstu festivālam „Life Fest”, kas notika 30.06.2012. Dzintaru koncertzālē Ls 3000 apmērā.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu ar visiem nosauktajiem papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem  („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

Iziet J.Visockis

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija ieteikumos Nr.1 „Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās” (ieteikumi Nr.2 )

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par ieteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis izgājis), nolēma pieņemt ieteikumus par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija ieteikumos Nr.1 „Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās”.

Ienāk J.Visockis

4. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs

(saistošie noteikumi Nr.33)

5. Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” atzīšanu par spēku zaudējušu (instrukcija Nr.4)

Ziņotājs:

I.Drupa ziņo, ka ir nepieciešams svītrot saistošo noteikumu projekta 6.1.1.apakšpunktu.

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  saistošo noteikumu projektu ar redakcionālām izmaiņām un instrukcijas projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs ar redakcionālām izmaiņām.

2. Instrukciju par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” atzīšanu par spēku zaudējušu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.459)

Ziņotājs:

L.Baumgarte ziņo, ka ir sagatavots un  deputātiem izsniegts pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379 pielikuma 1.4.punktam „Pašvaldības iestāžu, aģentūru un struktūrvienību amatu saraksts, kuri ir pakļauti dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), veicot darba (amata) pienākumus”.

I.Strokins

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar pielikumu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” ar pielikumu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.460)

Ziņotājs:

L.Baumgarte ziņo, ka ir nepieciešams lēmuma projektu papildināt ar 2.punktu šādā redakcijā:

„Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri”.

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka šo lēmumprojektu vajadzētu skatīt kopā ar visu pašvaldības iestāžu darbinieku atalgojuma izmaiņām.

I.Ančāns aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

A.Tampe izsaka priekšlikumu nebalsot par sagatavoto lēmumprojektu un, izskatīt to kopā ar visu pašvaldības darbinieku  atalgojuma izmaiņām.

G.Truksnis izsakās, ka atalgojuma izmaiņas visiem  pašvaldības iestāžu darbiniekiem tiks skatītas apstiprinot nākamā gada pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu un nākama gada pašvaldības budžetu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis)), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks , J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, papildinot ar 2.punktu.

Iziet M.Vorobjova

8. Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikums (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

V.Ramāne

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka tādai padomei noteikti jābūt un aicina arī deputātus atbalstīt šī nolikuma projektu, ar novēlējumu Sabiedrisko attiecību nodaļai, kas koordinē Padomes darbu, organizēt tādu jautājumu izskatīšanu, kas tiešām interesētu sabiedriskās organizācijas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi)), nolēma pieņemt Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikumu.

Ienāk M.Vorobjova

9. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma  projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka ir nepieciešams nolikuma projekta 9.8.1., 9.8.3. un 9.8.5.punktā vārdu „nodrošināt” aizstāt ar vārdu „sekmēt”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” ar redakcionālām izmaiņām.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par pašvaldības darbinieku (darba vietu) saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.462)

Ziņotājs:

A.Ozola

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par pašvaldības darbinieku (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par pašvaldības darbinieku (darba vietu) saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.463)

Ziņotājs:

E.Blūms

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par pašvaldības darbinieku (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”.

14. Par Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 27.maija lēmuma Nr.233 „Par pirmsskolas iestādes „Sniegbaltīte” likvidāciju” 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.464)

Ziņotājs:

V.Klāsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 27.maija lēmuma Nr.233 „Par pirmsskolas iestādes „Sniegbaltīte” likvidāciju” 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu.

15. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” (lēmums Nr.465)

Ziņotājs:

V.Klāsone

16. Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna” (lēmums Nr.466)

Ziņotājs:

I.Reingolce

17. Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” (lēmums Nr.467)

Ziņotājs:

L.Kravale

18. Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte” (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

I.Jofe

19. Par darbinieku pusdienu maksu Jūrmalas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa” (lēmums Nr.469)

Ziņotājs:

A.Auziņa

20. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” (lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

A.Berkoviča

21. Par darbinieku ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

L.Vahabova

22. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara” (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

A.Šteimane

23. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

N.Zarāne

24. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

M.Maiboroda

25. Par maksas apstiprināšanu pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darbinieku ēdināšanai (lēmums Nr.475)

Ziņotājs:

VA.Bērzupe

26. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”.

1. Par  bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna”.

3. Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”.

4. Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”.

5. Par darbinieku pusdienu maksu Jūrmalas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”.

6. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”.

7. Par darbinieku ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”.

8. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”.

9. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.

10. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”.

11. Par maksas apstiprināšanu pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darbinieku ēdināšanai.

12. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”.

Pārtraukums 11.35-12.05

27. Par zemes vienības Kāpu ielā 103, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua), M.Dzenītis un A.Tampe nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Kāpu ielā 103, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

28. Par zemes vienību apvienošanu Sēravotu ielā 9, Jūrmalā un Rucavas ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.478)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis un A.Tampe nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību apvienošanu Sēravotu ielā 9, Jūrmalā un Rucavas ielā 6, Jūrmalā.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396„Par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu” (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis nebalso, M.Dzenītis un A.Tampe nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu

par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 „Par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu”.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Avotu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis un A.Tampe nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu

par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Avotu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Ernesta ielā 6A, Jūrmalā un Ernesta ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis un A.Tampe nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Ernesta ielā 6A, Jūrmalā un Ernesta ielā 8, Jūrmalā.

Ienāk M.Dzenītis

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Viktorijas ielā 47, Jūrmalā un Turaidas ielā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Viktorijas ielā 47, Jūrmalā un Turaidas ielā 44, Jūrmalā.

33. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 (lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka, tā kā jaunajā teritorijas plānojumā šis kvartāls ir paredzēts kā kūrorta teritorija, tad ir saprotama šī zemesgabala īpašnieku steiga izstrādāt detālplānojuma pēc vēl spēkā esošā teritorijas plāna, lai, iespējams, to apbūvētu ar dzīvojamām mājām. Tāpēc aicina visus deputātus šobrīd neatbalstīt šī detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lai vēlāk jau to izstrādātu atbilstoši jaunajam teritorijas plānojumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka)) „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas” – 3 (Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14.

34. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (E.Krūmiņš, J.Visockis, I.Ančāns), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 9 (M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), A.Tampe nav atgriezies), lēmumprojekts tika noraidīts.

35. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 4

(lēmums Nr.484)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 4.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.575 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16” (lēmums Nr.485)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.575 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16”.

37. Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres un dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem (lēmums Nr.486)

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka nepieciešams lēmumprojekta 2.pielikuma 4.1.5.apakšpunktā termiņu „trīs dienu laikā” precizēt uz „vienas nedēļas laikā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu lēmumprojekta 2.pielikuma 4.1.5.apakšpunktā („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres un dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem ar precizējumu.

38. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā iegūšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.487)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā iegūšanu pašvaldības īpašumā.

39. Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un Bulduri 4506 turpmāku izmantošanu (lēmums Nr.488)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, Dz.Hirša), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un Bulduri 4506 turpmāku izmantošanu.

40. Par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DZINTARA PROJEKTI” (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka šobrīd neredz nepieciešamību iznomāt šo zemesgabalu SIA „DZINTARA PROJEKTI”, bet izvērtēt to tad, kad SIA „DZINTARA PROJEKTI” būs realizējuši un attīstījuši savu ieceri blakus esošajā zemesgabalā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 6 (V.Maksimovs, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis), A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DZINTARA PROJEKTI”.

41. Par zemesgabala Cīruļu ielā 90, Jūrmalā nomas līguma pagarināšanu ar SIA „AKME BŪVE” (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Cīruļu ielā 90, Jūrmalā nomas līguma pagarināšanu ar SIA „AKME BŪVE”.

42. Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.G. (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.G.

43. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.404 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss”” (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.404 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss””.

44. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002 pirkumu (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002 pirkumu.

Sēde slēgta 12.50

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 13.septembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 5.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF