Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 29.05.2012. Stājas spēkā 30.05.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 5.aprīlīNr. 14

protokols Nr. 6, 19. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta jaundzimušo aprūpei (turpmāk – pabalsts) apmēru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai.

3. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā, ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 51.saistošajiem noteikumiem

4. Personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt pabalstu.

II. Pabalsta apmērs

5. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

5.1. 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

5.2. 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

5.3. 72 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 51.saistošajiem noteikumiem

5.4. 72 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 51.saistošajiem noteikumiem

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde). Labklājības pārvalde izmaksā pabalstu no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem (pabalsti iedzīvotājiem).

7. Labklājības pārvalde pabalstu piešķir un izmaksā:

7.1. vienam no bērna vecākiem;

7.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, un ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

8. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētā persona (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), iesniedz Labklājības pārvaldē vai Dzimtsarakstu nodaļā, vai Dzīvokļu nodaļā iesniegumu pabalsta saņemšanai. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 51.saistošajiem noteikumiem

9. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentiem, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā un tam nav pievienots tulkojums latviešu valodā), nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

10. Labklājības pārvalde pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūst nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.

11.  Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu ieskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

12. Pamatojoties uz Bāriņtiesas vai Labklājības pārvaldes sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu pabalstu var piešķirt mantiskā veidā, ja pabalsta pieprasītājs bērnu faktiski nekopj un neaudzina.

13.  Pabalstu nepiešķir, ja:

13.1. jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;

13.2. Labklājības pārvalde konstatē, ka vecāki, adoptētāji vai aizbildnis pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmuši citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

14. Labklājības pārvaldes lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

15. Bērna, kurš ir piedzimis 2019.gadā, vecākam, aizbildnim vai adoptētājam, kura deklarētā dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir vairāk kā 6 mēneši pirms bērna piedzimšanas, ir tiesības pieprasīt pabalstu jaundzimušo aprūpei 500 EUR apmērā. Ja pabalsts par 2019.gadā dzimušu bērnu ir saņemts pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, tad pabalsta saņēmējam ir tiesības iesniegt iesniegumu pabalsta pārrēķināšanai, lai varētu saņemt starpību starp 500 EUR un iepriekš izmaksāta pabalsta summu. Attiecībā uz pabalsta aprēķināšanu par 2018.gadā dzimušu bērnu, piemērojama šo saistošo noteikumu redakcija, kas bija spēkā uz bērna piedzimšanas brīdi. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

15.1 Svītrots ar domes 2019.gada 24.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

15.2 Svītrots ar domes 2019.gada 24.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

16. Svītrots ar domes 2019.gada 24.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

17. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” ir noteikumu projekts par pašvaldības pabalstu Jūrmalas pilsētā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm jaundzimušā bērna uzturēšanai.

Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes izstrādātais Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” paredz palielināt pašvaldības palīdzību ģimenēm, kurās ir jaundzimušais, piešķirot vienreizēju pabalstu. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm jaundzimušā bērna aprūpei. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods un ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un jaundzimušā pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā. Pabalsta apmērs ir 200 Ls .

Projekta nepieciešamības pamatojums

Palielinoties demogrāfiskai krīzei valstī, ir nepieciešams plānot dažādus pasākumus dzimstības paaugstināšanai. Viens no veidiem, ka paaugstināt dzimstības rādītājus, ir palielināt materiālo atbalstu ģimenēm. Lai palielinātu dzimstības rādītājus Jūrmalas pilsētā un sniegtu lielāku materiālo atbalstu ģimenēm ar jaundzimušo bērnu, ir nepieciešams palielināt pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei. Latvijā notiek salīdzinoši strauja jaundzimušo bērnu skaita samazināšanās, t.i. 2009.gadā dzimuši 21677 bērni, 2010.gadā – 19219 bērni, 2009.gadā dzimuši 18586 bērni. Arī Jūrmalas pilsētā vērojama tendence samazināties to vecāku skaitam, kuri saņēmuši pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei: 2009.gadā Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei piešķirts par 556 bērniem, 2010.gadā par 492 bērniem, bet 2011.gadā par 466 bērniem. Šobrīd pabalsta apmērs ir 100 Ls par katru jaundzimušo bērnu, bet, palielinot pabalsta lielumu un piešķirot to 200 Ls apmērā, tiktu paaugstināta jauno ģimeņu sociālās drošības sajūta.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2011.gadā pašvaldības pabalstam jaundzimušo aprūpei Jūrmalas pilsētas pašvaldība izlietojusi 46000 Ls.

2012.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti 94200 Ls. Ja pabalsta apmērs ir 200 Ls, tad to varētu piešķirt par 471 jaundzimušo bērnu.

Pabalsta piešķiršanas administrēšanai papildus līdzekļi pašvaldības budžetā nav nepieciešami.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens” un pašvaldības mājas lapā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis