Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 30.maijāNr. 340

protokols Nr. 12, 12. punkts

Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas valstspilsētai
2013.-2022.gadam apstiprināšanu
Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu

Lai nodrošinātu vienotu veselības veicināšanas pasākumu attīstību Jūrmalas pašvaldībā, iesaistot visus pašvaldības sektorus, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas valstspilsētai 2013.-2022.gadam” saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu

1.1 Noteikt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas valstspilsētai 2013.-2022.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei, kā atbildīgajai iestādei par veselības veicināšanas pasākumu attīstību pašvaldībā, 2015.gadā veikt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas valstspilsētai 2013.-2022.gadam novērtēšanu un pārskatīšanu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot grozījumus. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu

2.1 Katru gadu sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai uzraudzības ziņojumu par Plānā noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu, un priekšlikumus Plāna aktualizēšanai. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 566.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF Ir grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 439.lēmumu