Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 566

protokols Nr. 19, 48. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340
“Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam
apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2020.gada 22.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-25/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1 Noteikt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.”

1.2. Papildināt ar 2.1punktu šādā redakcijā:

“2.1 Katru gadu sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai uzraudzības ziņojumu par Plānā noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu, un priekšlikumus Plāna aktualizēšanai.”

1.3. Izteikt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam Rīcības virzienu uzdevumus jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam Uzraudzības ziņojumu periodam no 2013.gada līdz 2019.gadam (2.pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF