Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. pašvaldības budžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1., 2. un 14.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 7., 15. un 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. precizēt pašvaldības konsolidētā budžeta atlikumus 2013.gadam saskaņā ar 4., 5., 6. un 7.pielikumu;

1.3. novirzīt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžetā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 637 020, t.sk.:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 256 390, t.sk.,:

1.3.1.1. atmaksas veikšanai valsts budžetā Ls 11 (klasifikācijas kods 01.820.7245) par neizlietoto valsts budžeta finansējumu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2012.gadā;

1.3.1.2. programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība” aktivitātei „Ēku nojaukšana” Ls 26 900 (klasifikācijas kods 06.600.2241), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.3. programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība” aktivitātei „Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta” Ls 12 000 (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.4. programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās izglītības jomā” aktivitāšu īstenošanai Ls 20 986, saskaņā ar 3.pielikumu, attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.5. programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” aktivitātei „Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem” Ls 25 000 (klasifikācijas kods 08.300.2239), attiecīgi precizējot 15.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.6. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Airēšanas klubs „Majori”” finansiālam atbalstam Ls 4 392 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.7. mēbeļu, kopētāju un apskaņošanas iekārtas iegādei Ls 16 561, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.5239 Ls 2 700;

06.600.5238 Ls 1 955;

06.600.5232 Ls 11 906;

1.3.1.8. Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Parku, skvēru, atpūtas vietu un apstādījumu kopšana” Ls 20 100, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

05.100.2244 Ls 12 800;

05.100.5239 Ls  7 300,

attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.9. programmas „Ceļu infrastruktūras remonti ” aktivitātei „Žoga remonts pie Omnibusa ielas auto stāvlaukuma” Ls 3 500 (klasifikācijas kods 04.510.2241), attiecīgi precizējot 3.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.10. programmas „Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija” aktivitātei „Domes administratīvo ēku remonts” Ls 6 500 (klasifikācijas kods 01.110.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.11. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana” Ls 110 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.12. programmas „Atpūtu un sportu veicinoši pasākumi” aktivitātei „Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana” Ls 5 000 (klasifikācijas kods 08.100.5239), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.13. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Latvijas čempionāts boksā” līdzfinansējumam Ls 3 800, (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.1.14. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Dalība senioru čempionātā tenisā” G.N. un I.P. finansiālam atbalstam Ls 1 640, (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2. Jūrmalas Kultūras centram Ls 85 609, t.sk.:

1.3.2.1. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki” Ls 50 873, t.sk., pa klasifikācijas kodiem, attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”,

08.620.2361 Ls 49 825;

08.620.2312 Ls 848;

08.620.2249 Ls 200;

1.3.2.2. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs” Bērnu deju kolektīva „Juventa” dalībai starptautiskajā festivālā Prāgā „Rudens zvaigžņu lietus” Ls 2435, (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”,

1.3.2.3. atlīdzības nodrošināšanai Ls 12 301, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1119 Ls 9 516;

08.230.1147 Ls  238;

08.230.1210 Ls 2 388;

08.230.1221 Ls  159;

1.3.2.4. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Starptautisks sadraudzības – kultūrizglītības jaunrades projekts „Muzikāli teatralizēts uzvedums „Saules ielejas simfonija”” līdzfinansējumam Ls 20 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.3. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai atlīdzības nodrošināšanai Ls 46 505, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1119 Ls 34 476;

03.110.1210 Ls 9 028;

03.110.1142 Ls 1 421;

03.110.1145 Ls  862;

03.110.1221 Ls  718.

1.3.4. Labklājības pārvaldei programmas „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” aktivitātei „Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” pakalpojuma sniegšanu par decembri Ls 4 743 (klasifikācijas kods 10.120.6419), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.5. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” pamatkapitāla palielināšanai– 30 elektriski regulējamo gultu iegāde Ls 33 130 (klasifikācijas kods F55010000);

1.3.6. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai periodikas iegādei Ls 6 932 (klasifikācijas kods 08.210.2400);

1.3.7. P.i.i. ”Saulīte” zemes nomas maksai Ls 5 311 (klasifikācijas kods 09.100.2263);

1.3.8. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai ceļa un viesnīcu izdevumiem, lai piedalītos teātra viesizrādēs Beļģijā Ls 4 481, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 112;

09.210.2122 Ls 257;

09.210.2279 Ls 4112;

1.3.9. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” atalgojumam un uzturēšanas izdevumiem Dienas centram personām ar garīga rakstura traucējumiem

Ls 24 516, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.700.1119 Ls 10 716;

10.700.1210 Ls 2 581;

10.700.2312 Ls 352;

10.700.5239 Ls  2 660;

10.200.1119 Ls  6 324;

10.200.1147 Ls 158;

10.200.1221 Ls 132;

10.200.1210 Ls  1 593;

1.3.10. PI „Lielupes ostas pārvalde” Ls 27 630 (klasifikācijas kods 04.520.3261), t.sk., navigācijas zīmju uzstādīšanas vietu projektēšanai un uzstādīšanai, ostas attīstības programmas projekta stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanai un publiskajai apspriešanai un juridiskajiem pakalpojumiem;

1.3.11. SIA „Jūrmalas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai – bērnu ehokardigrāfa iegādei Ls 65 000 (klasifikācijas kods F55010000);

1.3.12. Jūrmalas sporta centram uzturēšanas izdevumiem Ls 25 230, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2262 Ls 6 200;

09.510.2121 Ls  700;

09.510.2279 Ls 5 650;

09.510.2361 Ls 3 000;

09.510.2370 Ls  675;

09.510.2269 Ls 1 225;

09.510.2341 Ls  80;

09.510.2261 Ls  500;

09.510.2312 Ls 2 000;

09.510.5239 Ls 3 000;

09.510.5238 Ls 400;

09.510.5232 Ls 1 800;

1.3.13. Jūrmalas sākumskolai „Atvase” interneta uzlabošanai Ls 543 (klasifikācijas kods 09.210.2212);

1.3.14. pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 50 000 (klasifikācijas kods 01.890.2275);

1.3.15. PI „Sprīdītis” ārstēšanas izdevumiem Ls 1 000 (klasifikācijas kods 10.700.2369).

2. Samazināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei aktivitātei „Ceļu seguma remonti (t.sk., bedrīšu remonts)” par 1 605 (klasifikācijas kods 04.510.2246), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem aktivitātei „Ceļu zīmju ekspluatācija” Ls 1 605 (klasifikācijas kods 04.510.2246, attiecīgi precizējot 3. un 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

3. Palielināt 2013.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) par Ls 7 719 (klasifikācijas kods 18.6.2.0.), novirzot to uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.

4. Palielināt 2013.gadā pašvaldības ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim par Ls 19 755 (klasifikācijas kods 18.6.2.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 19 755 pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, t.sk.:

4.1. Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls -2 188, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls -1 766;

09.510.1210 Ls - 422;

4.2. Jūrmalas mākslas skolai Ls 614, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 384;

09.510.1149 Ls 110;

09.510.1210 Ls 120;

4.3. Jūrmalas sporta skolai Ls 12 961, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 9 523;

09.510.1149 Ls 922;

09.510.1210 Ls 2 516;

4.4. Jūrmalas sporta centram Ls 8 368, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 6 270;

09.510.1149 Ls 473;

09.510.1210 Ls 1 625.

5. Samazināt 2013.gadā pašvaldību ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 28 800 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībai” īstenošanai par Ls 28 800 (klasifikācijas kods 04.120.6242).

6. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1.punktu:

6.1. apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/456, Nr.1.1-14/463, Nr.1.1-14/477, Nr.1.1-14/478, Nr.1.1-14/506 un Nr.1.1-14/511 par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus Ls 13 401 apjomā, t.sk.:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas domei priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 1796 Eiropas sociālā fonda projekta programmai „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” (Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/059/080), tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1119 Ls 1 447;

04.900.1210 Ls 349.

6.1.2. Privatizējamajai SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 2 451 (klasifikācijas kods 06.600.3261) pašvaldības īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 6 ēkas konservācijai;

6.1.3. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei Ls 695 (klasifikācijas kods 08.400.3263) projekta „Dāvāsim prieku” īstenošanai;

6.1.4. Jūrmalas Kultūras centram Ls 4 937 aktivitātes „Ziemassvētki Kauguros” īstenošanai, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 1 355;

08.620.1210 Ls 145;

08.620.2264 Ls 2 227;

08.620.2279 Ls 726;

08.620.2361 Ls 182;

08.620.2390 Ls 302.

6.1.5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” apkures katla avārijas remontdarbu apmaksai Ls 855 (klasifikācijas kods 10.700.2243);

6.1.6. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2 667 (klasifikācijas kods 01.110.6422) naudas balvu izmaksai Jūrmalas gada cilvēka titula 2 pretendentiem;

6.2. apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/434, Nr.1.1-14/450, Nr.1.1-14/458, Nr.1.1-14/467, Nr.1.1-14/476, Nr.1.1-14/487, Nr.1.1-14/499, Nr.1.1-14/508 un Nr.1.1-4/514 veiktos budžeta grozījumus 2012. gadā, t.sk.”:

6.2.1. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk.:

08.100.2390

Ls -433

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Jūrmalas čempionāts 50 km soļošanā” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

08.100.2279

Ls 433

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Gada balva sportā 2012” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

08.100.2390

Ls -300

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „UŠU-KUNGFU atklātais pilsētas kauss” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

08.100.2231

Ls 840

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Gada balva sportā 2012” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

08.100.2261

Ls -200

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „UŠU-KUNGFU atklātais pilsētas kauss” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

08.100.2390

Ls -170

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Vieglatlētikas sacensību seriāls Slokas stadionā 4 posmos” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

08.100.2279

Ls -170

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Vieglatlētikas sacensību seriāls Slokas stadionā 4 posmos” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

09.510.2279

Ls -180

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā”; aktivitāte „Latvijas Izglītības Forums” (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

09.510.2322

Ls 180

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā”; aktivitāte „Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalība Lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski praktiskajā konferencē Daugavpilī „Praktiskās darbības aspekti jaunāko zinātnisko atziņu ieviešanai izglītības procesā” (9.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

06.600.2244

Ls -968

Programma „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi”; aktivitāte „Brāļu kapi” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

06.600.5250

Ls 968

Programma „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi”; aktivitāte „Brāļu kapi” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

6.2.2. Sākumskolai „Taurenītis” pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119

Ls -150;

09.210.1228

Ls 150.

6.2.3. Jūrmalas pilsētas speciālajai internātpamatskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221

Ls -150;

09.210.1228

Ls 150.

6.2.4. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

07.620.2275

Ls -2 400

Programma „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte „Veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības attīstības plāns” (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

07.620.1150

Ls 2 400

Programma „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte „Veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības attīstības plāns” (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

6.2.5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1146 Ls -150;

09.100.1228 Ls 150;

6.2.6. Jūrmalas pilsētas domei Eiropas sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēma izveide” (Vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA /VIAA/011) tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.600.2111  Ls - 300;

09.600.2112  Ls -2 449;

09.600.2322  Ls - 181;

09.600.1150  Ls 2 360;

09.600.1210  Ls 570.

6.2.7. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2442 Ls -5;

08.210.2242 Ls 5;

6.2.8. grozījumus pamatbudžeta, maksas pakalpojumu un valsts budžeta transfertu tāmēs saskaņā ar 8., 9. un 10.pielikumu;

6.2.9. grozījumus pamatbudžeta, maksas pakalpojumu un valsts budžeta transfertu tāmēs saskaņā ar 11., 12. un 13.pielikumu;

6.2.10. grozījumus kredītrīkotāju tāmēs, t.sk.:

6.2.10.1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1146 Ls -150;

09.100.1228 Ls 150;

6.2.10.2. Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas valsts budžeta transfertu tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2234

Ls -242;

09.210.2396

Ls 22;

09.210.2235

Ls -111;

09.210.2390

Ls 228;

09.210.2247

Ls - 61;

09.210.2242

Ls 291;

09.210.2243

Ls - 40;

09.210.2341

Ls 232;

09.210.2353

Ls - 38;

09.210.2249

Ls 68;

09.210.2515

Ls -108;

09.210.2239

Ls 126;

09.210.2519

Ls -113;

09.210.2352

Ls 240;

09.210.2241

Ls -131;

09.210.2361

Ls 360;

09.210.2212

Ls -289;

09.210.2244

Ls 455;

09.210.2214

Ls - 64;

09.210.2351

Ls -825.

6.2.10.3. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.400.3263 Ls -695;

08.300.3263 Ls 695;

6.2.11. grozījumus Sākumskolas „Ābelīte” valsts budžeta transfertu tāmēs, t.sk.:

09.100.1221 Ls 144;

09.100.1119 Ls -144;

09.210.1221 Ls -144;

09.210.1119 Ls 144;

09.210.2396 Ls - 22;

09.210.2369 Ls 22;

6.2.12. Jūrmalas pilsētas speciālajai internātpamatskolai mērķdotācijas tāmē, t.sk.:

09.210.2212 Ls 247;

6.2.13. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk.:

06.600.1142 Ls -2 800;

04.900.1142 Ls 2 800;

06.600.2519 Ls - 310;

01.330.2519

Ls  310

Programma: Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība, aktivitāte: Nodevas un nodokļi (10.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4);

6.2.14. Jūrmalas Kultūras centram pamatbudžeta tāmē, t.sk.:

08.620.2390

Ls -185

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākums: Gada noslēguma pasākums „Gada cilvēks” (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4);

08.620.1150

Ls -744

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākums: Gada noslēguma pasākums „Gada cilvēks” (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4);

08.620.2264

Ls 475

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākums: Gada noslēguma pasākums „Gada cilvēks” (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4);

08.620.2279

Ls 454

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākums: Gada noslēguma pasākums „Gada cilvēks” (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4).

6.2.15. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk:

08.300.5234

Ls -11 602

Programma „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, aktivitāte „Sadarbībai ar nacionālo TV, radio, presi” (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4);

08.300.5234

Ls 3 700

Programma „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, aktivitāte „Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi” (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4);

08.300.5110

Ls 7 902

Programma „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, aktivitāte „Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi” (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4).

7. Apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/12, Nr.1.1-14/17 un Nr.1.1-14/20 2013. gadā no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus Ls 2 622 un veiktos budžeta grozījumus, t.sk.:

7.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1 882 (klasifikācijas kods 03.600.5250) programmas „Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” aktivitātei „Avārijas seku likvidēšanas darbi Vaivaru caurlaižu postenī”;

7.2. Jūrmalas Kultūras centram Ls 740 (klasifikācijas kods 08.620.1150) programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Pilsētas Ziemassvētku noformējuma konkursa noslēguma pasākums”,

7.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” pamatbudžeta tāmē, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls -150;

09.100.1228 Ls 150.

8. Samazināt 2013.gada pašvaldības pamatbudžeta asignējumu programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 2 100 (klasifikācijas kods 04.900.2275), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei projekta „SportCityNet” attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai Ls 2 100, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2121 Ls 512;

08.100.2122 Ls 1 588;

9. Palielināt 2012.gadā ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai par Ls 730 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta īstenošanas izdevumu segšanai Ls 730 (klasifikācijas kods 08.210.5233);

10. Samazināt 2013.gada pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 2 952 (klasifikācijas kods 04.900.2275), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas Alternatīvās skolas projekta Mūžzizglītības programmas Comenius apakšprogrammai „Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs” priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 2 952, paredzot, ka tie tiek atgūti 2013.gada laikā un novirzāmi uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

322 451

322 451

Jūrmalas pilsētas dome

315 055

315 055

LV84PARX0002484572001

08.300.5234

5 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Sadarbībai ar nacionālo TV, radio, presi (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļu pārdale

08.300.5110

7 783

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi gala maksājuma apmaksai saskaņā ar noslēgto līgumu par komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrādi

08.300.5234

1783

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Informācijas izvietošana vietējā laikrakstā, sadarbībā ar reģionālo TV, radio (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļu pārdale

08.300.2239

1 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi; aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļu pārdale

03.600.5250

3 817

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums; aktivitāte: Avārijas seku likvidēšana Vaivaru caurlaižu poetenī (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļu pārdale, jo ēku paredzēts nojaukt

03.600.2241

3 817

Programma: Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums; aktivitāte: Avārijas seku likvidēšana Vaivaru caurlaižu poetenī (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi ēkas nojaukšanai

08.100.2279

8 666

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte:Airēšanas klubs "Majori" (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Aktivitātes precizēšana

08.100.2279

8 666

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Biedrība "Latvijas Airēšanas federācija" (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Aktivitātes precizēšana

08.100.2279

1 920

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte:Airēšanas klubs "Majori" (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļu pārdale

08.100.2279

1 920

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Biedrība "Latvijas Airēšanas federācija" (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi vestu iegādei

01.320.2239

2 200

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plaņošanas darbiem (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļu pārdale

01.320.2279

2 200

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plaņošanas darbiem (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi tehniskās dokumentācijas kopēšanas pakalpojumu apmaksai

09.210.2275

281 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Visu izglītības iestāžu kapitālais remonts (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Finansējuma sadale pa objektiem

09.100.5250

35 500

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Bitīte" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kapitālais remonts, evakuācijas kāpņu remonts, ventilācijas izvadu pārbūve

09.100.5250

45 000

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Lācītis" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kapitālais remonts, jumta seguma nomaiņa un siltināšana

09.100.2241

5 000

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Madara" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - pirmskolas izglītības grupu kosmētiskais remonts

09.100.5250

10 000

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Madara" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kapitālais remonts

09.100.5250

10 000

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Mārīte" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kapitālais remonts

09.100.2241

10 000

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Podziņa" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - pirmsskolas izglītības grupu un pagraba kosmētiskais remonts

09.100.5250

32 500

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Saulīte" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kapitālais remonts, evakuācijas kāpņu izbūve

09.100.2241

10 000

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Zvaniņš" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - pirmskolas izglītības grupu kosmētiskais remonts

09.210.2241

10 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Sākumskola "Atvase" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - kāpņu telpu un ģērbtuves kosmētiskais remonts

09.210.2241

11 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jūrmalas Valsts ģimnāzija (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kosmētiskais remonts

09.210.2241

12 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Lielupes vidusskola (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kosmētiskais remonts

09.210.2241

19 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Majoru vidusskola (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kosmētiskais remonts un durvju nomaiņa

09.210.2241

8 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Slokas pamatskola (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - iekšējie un ārējie remontdarbi

09.210.5250

15 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Sākumskola "Taurenītis" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - sanitāro mezglu kapitālais remonts un ventilācijas izvadu pārbūve

09.210.2241

10 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Ķemeru vidusskola (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - fasādes krāsošana

09.210.5240

13 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Ķemeru vidusskola (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - velostāvvietas, auto stāvvietas un kanalizācijas pieslēguma izbūve

09.510.5250

25 000

Programma: Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Līdzekļi remontdarbu veikšanai - jumta seguma nomaiņa un lietus ūdens novadīšana Zemgales ielā 4

LV57PARX0002484572002

04.900.5238

1 168

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

04.900.2211

1 168

Iestādes uzturēšana

Līdzekļi Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksai saskaņā ar noslēgto līgumu

06.600.5239

6 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

06.600.5232

6 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļi Pilsētplānošanas nodaļas plauktu sistēmas iegādei

01.110.1221

600

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

01.110.1146

600

Iestādes uzturēšana

Līdzekļi piemaksu par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti izmaksām

LV23TREL9802008033000

04.900.1150

1 129

ESF projekts „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” (vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082/90)

Līdzekļu pārdale

04.900.2239

1 401

ESF projekts „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” (vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082/90)

Līdzekļi norēķiniem par metodiskā materiāla būvniecības projekta izstrādei sagatavošanu

04.900.1210

272

ESF projekts „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” (vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082/90)

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas sporta centrs

100

100

08.100.2512

100

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Ekonomiskās klasifikāgijas koda precizēšana

08.100.2515

100

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Līdzekļi dabas resursu nodokļa apmaksai

Jūrmalas sporta skola

1 823

1823

09.510.5239

1 260

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2261

1260

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi šķēpa mešanas manēžas īrei ziemas periodā un sporta zāles īrei U-19 basketbola komandu spēlēm atbilstoši FABA prasībām

09.510.1147

563

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu paredzētā finansējuma

09.510.1149

563

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi izmaksām (saskaņā ar 28.07.2009. MK noteik. Nr.836)

Jūrmalas mūzikas vidusskola

3 462

3 462

09.510.1119

3 462

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.1149

3 462

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi izmaksām (saskaņā ar 28.07.2009. MK noteik. Nr.836)

P.i.i. "Madara"

150

150

09.100.1119

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1228

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi pirmskolas izglītības pedagogam bēru pabalsta izmaksai (Pabalsta izmaksa tiks veikta par 2012.gadā mirušo (21.06.2010. MK not. Nr.565 36.pants)

P.i.i. "Lācītis"

150

150

09.100.1119

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1228

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi pirmskolas izglītības pedagogam bēru pabalsta izmaksai (Pamatojoties uz Izglītības likuma pārejas noteikumu 34.punktu 2013.gadā izglītības iestāžu pedagogiem bēru pabalstu izmaksas nav paredzētas)

Jūrmalas Alternatīvā skola

1 540

1 540

LV84TREL9813049002000

09.210.2121

1 093

ES Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs" projekts

Līdzekļu pārdale

09.210.2122

1 540

ES Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs" projekts

Līdzekļi komandējuma dienas naudas izmaksām

09.210.2262

447

ES Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs" projekts

Līdzekļu pārdale

Slokas pamatskola

150

150

09.210.1221

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi bēru pabalsta izmaksai (Pamatojoties uz Izglītības likuma pārejas noteikumu 34.punktu 2013.gadā izglītības iestāžu pedagogiem bēru pabalstu izmaksas nav paredzētas)

Labklājības pārvalde

20

20

10.910.2279

20

Iestādes uzturēšana

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

10.910.2520

20

Iestādes uzturēšana

Līdzekļi Lattelekom rēķina soda naudas maksājumu veikšanai

Pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

1

1

10.700.2279

1

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijā

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

10.700.2520

1

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijā

Līdzekļi Lattelekom rēķina soda naudas maksājumu veikšanai2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

100

100

Jūrmalas pilsētas dome

100

100

06.600.2311

100

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

06.600.2361

100

Iestādes uzturēšana

Līdzekļi Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka tērpa iegādei3 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Budžeta finansēta institūcija: Jūrmalas pilsētas dome

2013.gada budžeta projekta atšifrējums pa programmām

Struktūrvienība Izglītības nodaļa

Programma:

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Nr.

Pasākums/ aktivitāte/ projekts/ pakalpojuma nosaukums/ objekts

Ekonomiskās klasifikācijas kodi

2013.gada budžets

Piezīmes

KOPĀ (Ls):

20 986

1

Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumu cikls

1.8

Ziemassvētku pasākums pedagogiem

2 390

400

balvas, sveces, dekorēšana

2

Kultūrizglītība

2.2

Pilsētas mēroga pasākumi

2.2.2

Ekskursija Pilsētas Skolēnu bērnu tiesību aizsardzības komisijas dalībniekiem, 50 cilv. 2012. ( 2013. maijs)

2 390

50

balvas

2.2.5

Vecāku konference

2 264

150

aparatūras īre

1 150

218

autoratlīdzība moderatoriem

1 210

53

soc.nod.

2 311

30

kancel.izdevumi

2 390

100

pārējās preces (kafijas pauzei)

2.2.19

Skolēnu olimpiādes sacensības vieglatlētikā "Jūrmalas pavasaris 2013"

2 390

90

2 390

22

2.2.38

Jūrmalas skolēnu peldēšanas čempionāts

2 390

500

balvas

2.2.40

Talantīgo Jūrmalas skolēnu vasaras nometne - 3 dienas - 30 bērni

2 363

600

ēdināšana

2 279

500

ekskursija

2 370

200

mācību materiāli

2 390

200

balvas

1 150

1 500

lektoru algas

1 210

360

soc.nod.

2.2.42.

Skolēnu dziesmu un deju lielkoncerts

2 264

150

2.3

Radošā darba izstādes un skates

2.3.1

Bukleta izdošana - 1000 eks.latviešu valodā un 100 eksemplāri angļu valodā

2 390

2 400

2.3.2

Konkurss "Inovatīvākā skola Jūrmalā" - 3 nominācijas

2 390

2 000

3 balvas mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai

2.3.3

Atvērto durvju dienu pasākums profesionālās un profesionālās ievirzes sklām

2 390

300

balvas

2.3.4

Izstāde "Izglītība Jūrmalā"

2 390

200

3

Vides un veselības izglītība

3.3

Konkurss "Vides erudīts" 5.-6.kl., 17.04.13.

2 390

10

3.4

Vides pētnieku konkursss 8.klasēm, 25.09.13.

2 390

10

4

Tehniskās jaunrades un sporta pasākumi

Bērnu Jauniešu interešu centrs

4.5

Jūrmalas Bērnu un Jauniešu interešu centra balva skeitbordā un skrituļošanā

2 390

20

4.6

Jūrmalas fingerborda sacensības

2 390

10

5

Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības

5.2.

Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda"

2 262

70

5.9.

IX Latvijas zēnu koru salidojums Cēsīs

2 261

90

telpu īre

Mākslas skola

5.13

Republikas Mākslas skolu konkurss gleznošanā un kompozīcijā

2 322

90

degviela

Mūzikas vsk.

5.15

XIV Starptautiskais Akadēmiskās mūzikas konkurss " Jūrmala 2013",mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem. (Honorāros ietilpst simfoniskais orķestris(apmēram līdz 40 cilv.), orķestra diriģents - mēģinajumiem, noslēguma koncertam, starptautisk. žūrijas komisijai (līdz 7 cilv.). Balvu fonds - 4 vecuma grupām(8-22gadi), 1.,2.3. vietu ieguvēji, grand prix

1 150

4 000

6 422

1 000

5.16

Jauno dziedātāju konkurss skolas vecuma bērniem

2 390

65

2 231

45

5.18

Metodiskā reģiona pasākumi(JMVS ir zonas skolu centrs). Stīgu, pūšaminstrumentu, taustiņinstrumentu, kora metodiskās apvienības pasākumi

2 231

340

Futbola un peldēšanas skola

5.19

Starptautiskās peldēšanas sacensības "Medūzas kauss"

2 231

20

6

Konferences, semināri

6.1

Izglītības darbinieku augusta konference, ietverot izbraukuma semināru izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem

2 390

150

6.3

Semināri un kursi metodiskajām apvienībām

1 210

48

2 239

300

6.4

Semināri un kursi izglītības iestāžu tehniskajam personālam

1 150

300

1 210

121

2 235

200

6.9

Izglītības nodaļas darbinieku dalība konferencēs un semināros

2 279

200

2 235

200

6.11

Jūrmalas skolotāju metodiskā konference "Atbalsta sistēmas nodrošinājums katram izglītojamajam , atbilstoši viņa interesēm un vajadzībām

2 231

300

2 390

300

2 264

150

6.12

Dalība pedagogu profesionālajās asociācijās

2 279

500

6.13

Jūrmalas pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju un izglītības nodaļas speciālistu dalības lielo pilsētu pašvaldību asociācijas rīkotajā Zinātniski praktiskajā konferencē Liepājā

2 311

25

2 279

200

2 261

400

2 231

120

1 150

300

1 210

73

lektoru apmaksa

6.15

kursi interešu izglītības pedagogiem (min 21 stundu) - BJIC

1 150

210

6.16

kursi interešu izglītības pedagogiem (min 21 stundu) - BJIC

1 210

51

6.17

kursi interešu izglītības pedagogiem (min 21 stundu) - BJIC

2 390

45

6.18

Materiālu izstrāde un noformēsana datu bāzes pilnveidei mājas lapā. Lapas funkcionalitātes uzlabošana un papildināšana, iekaitot datu meklēšanu un grupēšanu

2 251

1 000

elektroniskā biļetena un citu metodisko materiālu elektroniskā sistematizācija4 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Maksas pakalpojumu kontu atlikumu precizējumi 2013.gadam

Iestāde

VFK

Atlikums gada sākumā "+" vai "-"

Ieņēmumi "+" vai "-" (Ls)

Izlietojums "+" vai "-"

Atlikums gada beigās vai klasifikācijas kods (VFK.EEK)

Kopā

55 856

4 042

59 898

Jūrmalas pilsētas dome

01.110.

16 037

16 037

atlikums gada beigās

03.600.

9 095

9 095

atlikums gada beigās

04.730.

2 502

2 502

atlikums gada beigās

06.600.

115

115

atlikums gada beigās

Pašvaldības policija

03.110.

701

701

atlikums gada beigās

Jūrmalas centrālā bibliotēka

08.210.

935

935

atlikums gada beigās

Jūrmalas sporta centrs

08.100.

3 549

1 000

08.100.2243

1 500

08.100.2244

500

08.100.2279

549

08.100.5232

09.510.

-907

907

09.510.21381

3 000

09.510.21399

3 000

09.510.2330

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.

1 135

1 135

atlikums gada beigās

Jūrmalas Kultūras centrs

08.230.

-796

-796

atlikums gada beigās

08.620.

34

34

08.620.2390 aktivitāte programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", "Jūrmalas teātra iestudējumi. Ziemassvētku izrāde"

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.

3 572

3 572

atlikums gada beigās

Jaundubultu vidusskola

09.210.

-135

135

09.210.21381

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.

44

44

atlikums gada beigās

Kauguru vidusskola

09.210.

3 016

3 016

atlikums gada beigās

Lielupes vidusskola

09.210.

1 503

1 503

atlikums gada beigās

Majoru vidusskola

09.210.

3 396

3 396

atlikums gada beigās

Mākslas skola

09.510.

1 543

1 543

atlikums gada beigās

Mežmalas vidusskola

09.210.

196

196

09.210.2243

Mūzikas vidusskola

09.510.

12 515

12 515

atlikums gada beigās

Pumpuru vidusskola

09.210.

1 038

1 038

atlikums gada beigās

Sākumskola "Atvase"

09.210.

2 361

2 361

atlikums gada beigās

Sākumskola "Taurenītis"

09.210.

3 015

3 015

atlikums gada beigās

Slokas pamatskola

09.210.

193

193

atlikums gada beigās

Vaivaru pamatskola

09.210.

-739

-739

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

09.100.

-743

-743

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

09.100.

-447

-447

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

09.100.

-368

-368

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

09.100.

-2 205

-2 205

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

09.100.

212

212

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

09.100.

-4 461

-4 461

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

09.100.

805

805

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

09.100.

65

65

atlikums gada beigās

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

09.100.

1 639

1 639

atlikums gada beigās

Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

09.100.

212

212

atlikums gada beigās

Sporta skola

09.510.

-689

-150

09.510.2212

-50

09.510.2219

-45

09.510.2269

-444

atlikums gada beigās

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

09.510.

110

110

atlikums gada beigās

Sākumskola "Ābelīte"

09.210.

-2 637

-2 637

atlikums gada beigās

Ķemeru vidusskola

09.210.

298

298

atlikums gada beigās

Speciālā internātpamatskola

09.210.

309

309

atlikums gada beigās

PA "Sociālās aprūpes centrs"

10.200.

-570

-570

atlikums gada beigās

Labklājības pārvalde

10.400.

100

100

atlikums gada beigās

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

10.700.

308

308

atlikums gada beigās5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Projektu līdzekļu kontu atlikumu precizējumi 2013.gadam

Iestāde

VFK

Projekta nosaukums

Atlikums gada sākumā "+" vai "-" (Ls)

Ieņēmumi "+" vai "-" (Ls)

Izlietojums (Ls)

Atlikums gada beigās vai klasifikācijas kods (VFK.EEK)

Pavisam kopā:

18 395

1 549

19 944

Kopā:

17 928

1 549

19 477

Jūrmalas pilsētas dome

04.900.

Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei

-2500

-389

04.900.1146

-94

04.900.1210

2017

04.900.21700

09.600.

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

-81

-81

atlikums gada beigās

04.120

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

14393

14393

atlikums gada beigās

04.510

Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve

1

1

atlikums gada beigās

09.210.

Jūrmalas pilsētas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

-508

-508

atlikums gada beigās

04.900

Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

723

199

04.900.2231

56

04.900.2239

-468

04.900.18630

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.

Comenius apakšprogramma, Comenius skolu daudzpusējā partnerība "Dream Do Decide"

110

110

atlikums gada beigās

Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola

09.210.

Comenius apakšprogramma, Comenius skolu divpusējā partnerība "Sky units us"

639

639

atlikums gada beigās

Labklājības pārvalde

10.400.

Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

3888

3888

atlikums gada beigās

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

10.200.

Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalā

1058

1058

atlikums gada beigās

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.

Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs

210

210

09.210.2122

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

09.210.

Skolu daudzpusējā partnerība

-5

-5

09.210.2322

Kopā:

467

467

Jūrmalas pilsētas dome

04.740.

Ilgtspējīgs pilsētas attīstības projekts

12

12

Atlikums gada beigās - ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

04.730.

Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos

455

455

Atlikums gada beigās - ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem6 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Precizētie atlikumi pamatbudžetā 2013.gadam un to izlietojums (Ls )

Iestāde

Atlikums gada sākumā "+" vai "-"

Ieņēmumi "+" vai "-"

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

Izlietojums

klasifikācijas kods

PAMATBUDŽETS KOPĀ

1 006 434

-13 425

993 009

Pamatkapitāla palielinājuma līdzekļi, t.sk.:

56 468

0

56 468

SIA "Jūrmalas siltums", t.sk.:

3 047

3 047

LV65PARX0002484572052

2 337

2 337

F55 01 00 0

LV12PARX0002484575043

710

710

F55 01 00 0

P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka"

1

1

F55 01 00 0

SIA "Jūrmalas attīstības projekti"

350

350

F55 01 00 0

P SIA "Kauguru veselības centrs"

10 000

10 000

F55 01 00 0

SIA "Jūrmalas ūdens"

43 069

43 069

F55 01 00 0

P SIA "Jūrmalas kapi"

1

1

F55 01 00 0

Mērķdotācijas, t.sk.:

146 453

-13 425

133 238

Mērķdotācija pašvaldības pedagogu darba samaksai

97 286

90 532

atlikums gada beigās

Kredītrīkotājs Jūrmalas sporta skola

303

09.510.1119

Kredītrīkotājs Jūrmalas speciālā p.i.i. "Podziņa", t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

6 451

4 190

09.100.1119

900

09.100.1147

108

09.100.1149

1 253

09.100.1210

Mērķdotācija iestādes uzturēšanai un pamatlīdzekļiem, t.sk.:

4 649

Kredītrīkotājs Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

21

09.210.2361

Kredītrīkotājs Jūrmalas speciālā p.i.i. "Podziņa", t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

4 628

975

09.100.1147

235

09.100.1210

25

09.100.2239

50

09.100.2259

45

09.100.2279

200

09.100.2311

60

09.100.2313

40

09.100.2341

200

09.100.2351

120

09.100.2361

1 200

09.100.5232

1 478

09.100.5239

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti

1 593

-1 593

Valsts budžeta līdzekļi pašvaldībām pamatizglītības ietādes skolēnu ēdināšanai, t.sk.:

25 631

-11 832

1 556

atlikums gada beigās

Kredītrījkotājs Majoru vidusskola

19

09.600.2363

Kredītrīkotājs Jūrmalas Alternatīvā skola

3

09.600.2363

Kredītrīkotājs sākumskola "Taurenītis"

902

09.600.2363

Kredītrīkotājs Slokas pamatskola

3 245

09.600.2363

Kredītrīkotājs Jaundubultu vidusskola

1 015

09.600.2363

Kredītrīkotājs Kauguru vidusskola

2 177

09.600.2363

Kredītrīkotājs Vaivaru pamatskola

286

09.600.2363

Kredītrīkotājs Lielupes vidusskola

1

09.600.2363

112

atlikums gada beigās

Kredītrīkotājs Mežmalas vidusskola

2 791

09.600.2363

Kredītrīkotājs sākumskola "Ābelīte"

1 768

09.600.2363

Kredītrīkotājs Pumpuru vidusskola

31

09.600.2363

Kredītrīkotājs Ķemeru vidusskola

215

09.600.2363

Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)

3 653

3 653

ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

Dotācija pasažieru pārvadājumiem, t.sk.:

13 641

Kredītrīkotājs Jūrmalas pilsētas dome

12 956

04.510.3310 (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Kredītrīkotājs Jūrmalas pilsētas dome

685

04.510.3320 (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50 )

Pašvaldības budžeta atlikumi no vispārējiem ieņēmumiem, t.sk.:

803 513

0

803 303

pašvaldības līdzekļu atlikums

733 272

733 062

ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

dabas resursu nodoklis

9 449

9 449

ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

1 588

1 588

ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

1 151

1 151

ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

apstādījumu atjaunošanas līdzekļi

58 053

58 053

ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem7.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Precizētie atlikumi speciālajā budžetā (ziedojumi un dāvinājumi) 2013.gadam un to izlietojums (Ls )

Iestāde

Atlikums gada sākumā "+" vai "-"

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

Izlietojums

klasifikācijas kods

1

Jūrmalas pilsētas muzejs

161

161

atlikums gada beigās

2

Sākumskola "Atvase"

323

323

atlikums gada beigās

3

Vaivaru pamatskola

43

43

atlikums gada beigās

4

Jūrmalas mūzikas vidusskola

904

904

09.510.5239

5

Jaundubultu vidusskola

775

775

09.210.2241

6

Jūrmalas sporta skola

210

210

atlikums gada beigās

7

Jūrmalas mākslas skola

347

347

atlikums gada beigās

8

PA "Sociālās aprūpes centrs"

30

30

atlikums gada beigās

9

Atīstības fonda līdzekļi, t.sk.:

30

10

Kredītrīkotājs pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

30

Ieņemumu klasifikācijas kods 21700, izdevumu klasifikācijas kods 10.700.2361

Ziedojumi un dāvinājumi kopā

2 823

2 8238.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/

aktivitāte

Paskaidrojums

4 640

4 640

Jūrmalas pilsētas dome

3 050

3 050

LV84PARX0002484572001

08.100.2390

100

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Gada balva sportā 2012 (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

08.100.2279

100

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Gada balva sportā 2012 (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Naudas līdzekļi nepieciešami mākslinieku apmaksai

LV84PARX0002484572002

04.510.5250

501

Aktivitāte: Autobusa kapitālais remonts

Līdzekļu atlikums pēc darbu pabeigšanas

04.510.2247

501

Aktivitāte: Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas

Naudas līdzekļi nepieciešami KASKO apdrošināšanas prēmijas 2.maksājuma apmaksai

LV57PARX0002484572002

01.110.2112

125

Aktivitāte: Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

Līdzekļu atlikums

01.110.2235

125

Aktivitāte: Kursi, semināri

Naudas līdzekļi nepieciešami semināra apmeklējumiem

01.110.2232

158

Aktivitāte: Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu finanšu revīzija

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas

06.600.2322

158

Aktivitāte: Maksa par degvielu

Naudas līdzekļi nepieciešami degvielas apmaksai par novembra mēnesi

04.730.2121

184

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Vizītes; dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija) (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2231

184

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Pārējie pakalpojumi; ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izraēlas žurnālistu grupu uzņemšana

04.730.2121

1 016

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Vizītes; vizītes uz esošām un potenciālajām sadraudzības pilsētām (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2231

1 016

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Pārējie pakalpojumi; ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izraēlas žurnālistu grupas uzņemšana, Baltijas Ceļojumu maratona uzvarētāju (Lietuva) uzņemšana Jūrmalā, Krievijas žurnālistu uzņemšana

04.730.2122

502

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Vizītes; vizītes uz esošām un potenciālajām sadraudzības pilsētām (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2231

502

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Pārējie pakalpojumi; ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izraēlas žurnālistu grupas uzņemšana, Baltijas Ceļojumu maratona uzvarētāju (Lietuva) uzņemšana Jūrmalā, Krievijas, Ukrainas žurnālistu uzņemšana

04.730.2121

50

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Live Riga; dalība tūrisma darbsemināros Live Riga (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2231

50

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Pārējie pakalpojumi; ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izraēlas žurnālistu grupas uzņemšana, Baltijas Ceļojumu maratona uzvarētāju (Lietuva) uzņemšana Jūrmalā, Krievijas, Ukrainas žurnālistu uzņemšana

09.100.5250

121

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Ārkārtas situācijas likvidēšanas darbi p.i.i. "Saulīte" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums pēc pārseguma rekonstrukcijas darbu pabeigšanas

09.100.5240

121

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Nepieciešami līdzekļi smilts maisījuma laboratoriskai pārbaudei, kas no Turaidas ielas 1 (Dzintaru koncertzāle) tiks transportēts uz Tukuma ielu 9 (Ķemeru bērnudārzs)

06.600.2244

70

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts; aktivitāte: Sēravota "Ķirzaciņa" norobežojošo barjeru atjaunošana (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums pēc barjeru atjaunošanas darbu pabeigšanas

04.510.2246

293

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts) (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Nepieciešami līdzekļi ceļu seguma avārijas remontdarbu apmaksai

04.510.2246

223

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana (t.sk. bedrīšu remonts) (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu atlikums

Sākumskola "Taurenītis"

134

134

09.210.5121

60

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5239

134

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi ir nepieciešami ugunsdrošības un apskaņošanas aparatūras UPS iegādei sporta namam

09.210.5238

74

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

300

300

09.210.1221

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1228

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami pabalsta piešķiršanai

Jūrmalas alternatīvā skola

1156

1156

09.210.2222

311

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par ūdeni un kanalizāciju

09.210.2223

311

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Nepietiek līdzekļu elektroenerģijai

09.210.2239

804

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no administratīvajiem izdevumiem

09.210.2221

804

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Nepietiek līdzekļu apkurei

09.210.2279

36

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no ūdens laboratorijas analīzēm

09.210.2223

36

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami rēķinu par e-klasi apmaksai

09.210.2311

5

Mūžizglītības programma Comenius apakšprogramma

Sakarā ar projekta norisi un turpmāko projekta realizāciju, nepieciešams pārlikt no kancelejas precēm uz komandējuma izdevumiem

09.210.2122

5

Mūžizglītības programma Comenius apakšprogramma

Komendējuma izdevumu atlīdzināšanai9 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 080

1 080

Majoru vidusskola

660

660

09.210.1210

660

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1145

87

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darba algas un nodokļu samaksai par 2012.gada novembri un decembri

09.210.1149

355

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

09.210.1221

218

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Jūrmalas Mākslas skola

420

420

09.510.1221

420

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.1119

420

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darba samaksai10 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

40

40

Sākumskola "Taurenītis"

40

40

09.210.2243

7

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2512

40

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi ir nepieciešami PVN maksājumam valsts budžetā, kas jāveic sakarā ar skolas izslēgšanu no VID ar PVN apliekamo personu reģistra līdz š.g. 20.decembrim

09.210.2355

6

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2312

27

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija11 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/

aktivitāte

Paskaidrojums

11 609

11 609

Jūrmalas pilsētas dome

1 840

1 840

LV57PARX0002484572002

06.600.2235

940

Aktivitāte: Semināru, kursu, kongresu un konferenču apmaksa

Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas

06.600.2322

940

Aktivitāte: Maksa par degvielu

Naudas līdzekļi nepieciešami degvielas apmaksai par novembra mēnesi

LV57PARX000248457202

06.600.2214

900

Aktivitāte: Mobilā telefona abonēšanas maksas, sarunu apmaksa

Līdzekļu atlikums pēc rēķina saņemšanas

06.600.2221

100

Aktivitāte: Maksa par apkuri

Naudas līdzekļi nepieciešami apkures apmaksai Lienes ielā 5 par novembra mēnesi, ņemot vērā tarifa pieaugumu

LV84PARX0002484572001

08.100.2221

800

Aktivitāte: Maksa par apkuri

Naudas līdzekļi nepieciešami apkures apmaksai Skolas ielā 5 par novembra mēnesi, ņemot vērā tarifa pieaugumu

Majoru vidusskola

150

150

09.210.1146

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi ir nepieciešami pabalsta izmaksai

Jūrmalas Alternatīvā skola

36

36

09.210.2223

36

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums

09.210.2219

36

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami rēķinu par e-klasi apmaksai

Jūrmalas Kultūras centrs

4322

4322

08.620.2390

36

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lāčplēša diena (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.2279

36

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Lāčplēša diena (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu palielinājums ugunskura uzstādīšanai

08.620.1150

122

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: LR proklamēšanas diena (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2264

742

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: LR proklamēšanas diena (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu palielinājums aparatūras nomai (skatuves nodrošinājums, gaismu aparatūra)

08.620.2279

291

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: LR proklamēšanas diena (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums viesmākslinieku apmaksai

08.620.2269

30

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: LR proklamēšanas diena (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu palielinājums BIOtualešu nomai

08.620.1150

469

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki) (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums viesmākslinieku autoratlīdzībai

08.620.2279

435

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki) (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu palielinājums viesmākslinieku apmaksai

08.620.1150

2120

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Atklāšanas un tematiskie pasākumi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums viesmākslinieku autoratlīdzībai

08.620.2264

582

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki) (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu palielinājums aprīkojuma nomai (gaismas, skaņas aparatūra)

08.620.2264

721

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Atklāšanas un tematiskie pasākumi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums tehniskā aprīkojuma nomai

08.620.2279

1950

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Atklāšanas un tematiskie pasākumi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu palielinājums viesmākslinieku priekšnesumu apmaksai

08.620.2390

153

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Atklāšanas un tematiskie pasākumi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.2264

547

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Gada noslēguma pasākums "Gada cilvēks" (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu palielinājums tehniskā aprīkojuma nomai (skaņas, gaismas, videoekrāns)

08.620.1150

200

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2279

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums viesnīcas apmaksai sakarā ar izdevumu pārrēķinu pēc valūtas kursa

08.620.2390

150

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Radošās darbnīcas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

Jūrmalas sociālās aprūpes centrs

1 645

1 645

10.200.2259

1250

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Precizēts klasifikācijas kods

10.200.2390

1250

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Precizēts klasifikācijas kods dāvanu karšu iegādei Ziemassvētku pasākumam Jūrmalas senioriem

10.200.2232

265

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu ekonomija no gada pārskata auditoru sniegto pakalpojumu izdevumiem sakarā ar lētāku iepirkumu

10.200.2352

165

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļi nepieciešami Ziemassvētku pasākuma rīkošanai Jūrmalas senioriem - galdautu iegādei

10.200.2390

100

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļi nepieciešami Ziemassvētku pasākuma rīkošanai Jūrmalas senioriem - dāvanu karšu iegādei pasniegšanai senioriem

10.200.2223

130

Programma: Objekts Dūņu ceļš 2

Līdzekļu ekonomija izdevumiem par elektrību

10.200.2362

130

Programma: Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļi nepieciešami Ziemassvētku pasākuma rīkošanai Jūrmalas senioriem - galda piederumu iegādei

Slokas pamatskola

2 319

2 319

09.210.1146

260

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1147

260

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami samaksai par papildus darbu

09.210.2222

250

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo atcelta abonēšanas maksa par ūdeni un kanalizāciju

09.210.2243

55

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami samaksai par klavieru skaņošanu

09.210.2223

1609

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2219

73

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami sistēmas E-klase apmaksai

09.210.2234

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2244

1774

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami ventilācijas sistēmas apkopei saskaņā ar līgumu

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami pabalsta izmaksai

09.210.2370

7

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

47

47

09.100.2214

25

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2212

47

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami telefonu sarunu apmaksai

09.100.2222

22

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ūdens patēriņa ekonomija

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

105

105

09.100.2221

105

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Siltumenerģijas ekonomija

09.100.2244

105

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami kanalizācijas tīklu tīrīšanai (SIA "Jūrmalas namsaimnieks") un zaru izvešanai (SIA "Jūrmalas ATU")

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

308

308

09.100.2221

308

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Siltumenerģijas ekonomija

09.100.2222

190

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami ūdens un kanalizācijas rēķina apmaksai

09.100.2224

74

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atkritumu izvešanas izdevumu segšanai

09.100.2234

44

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darbinieku obligātās veselības pārbaudes apmaksai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

125

125

09.100.1119

112

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1147

112

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami piemaksām par papildus darbu

09.100.2221

13

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Siltumenerģijas ekonomija

09.100.2212

13

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami telefonu sarunu apmaksai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

200

200

09.100.1146

200

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1221

200

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami slimības naudu apmaksai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

6

6

09.100.2214

6

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija mobilā telefona sarunu apmaksai

09.100.2212

5

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami telefona sarunu apmaksai

09.100.2224

1

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atkritumu izvešanas izdevumu segšanai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

356

356

09.100.2221

56

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par siltumenerģiju

09.100.2234

56

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami darbinieku obligātās veselības pārbaudes apmaksai

09.100.1146

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1228

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

150

150

09.210.1221

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1228

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai12 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/

aktivitāte

Paskaidrojums

1 619

1 619

Pumpuru vidusskola

1 126

1 126

09.210.1210

790

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1149

790

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Budžetā pietrūkst līdzekļi pedagogu piemaksām par kvalitātes pakāpi

09.210.1221

336

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1119

336

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu novirzīšana algu apmaksai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

100

100

09.100.1221

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1119

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atalgojuma izmaksas nodrošināšanai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

27

27

09.100.1221

27

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1119

27

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atalgojuma izmaksas nodrošināšanai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

100

100

09.100.1221

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1119

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atalgojuma izmaksas nodrošināšanai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

22

22

09.100.1221

22

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1119

22

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atalgojuma izmaksas nodrošināšanai

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

100

100

09.100.1221

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1119

100

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atalgojuma izmaksas nodrošināšanai

Sākumskola "Ābelīte"

144

144

09.100.1221

144

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.1119

144

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami atalgojuma izmaksas nodrošināšanai13 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

155

155

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

12

12

08.210.2235

12

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija - publisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku direktoru rudens konferencei (Salaspils novada bibliotēkā 07.11.2012) nav dalības maksas

08.210.2312

12

Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Līdzekļi nepieciešami monitoru iegādei

Jūrmalas pilsētas dome

143

143

LV81PARX0002484577002

01.110.2212

123

Aktivitāte: Telefona abonēšanas maksa, vietējo un tālsarunu apmaksa

Līdzekļu atlikums pēc rēķina saņemšanas

01.110.2223

130

Aktivitāte: Maksa par elektroenerģiju

Naudas līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas apmaksai par novembra mēnesi, ņemot vērā tarifa pieaugumu

01.110.2222

20

Aktivitāte: Maksa par ūdeni un pārējo enerģētisko materiālu

Līdzekļu atlikums pēc rēķina saņemšanas

01.110.2242

13

Aktivitāte: Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

Naudas līdzekļi nepieciešami autostāvvietu apmaksai darba vajadzībām


14 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

50

50

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

50

50

09.510.1119

50

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Ekonomiskā klasifikācijas koda precizēšana

09.510.1149

50

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi izmaksām (saskaņā ar 28.07.2009. MK noteik. Nr.836)


Lejupielāde: DOC un PDF