Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.10.2013. Stājas spēkā 23.10.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 600

protokols Nr. 25, 65. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Pils ielā 5 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.362 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu, un izskatot 2013.gada 2.oktobra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-81/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5.

2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju (zemes vienības īpašniekiem) par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar pielikumu. Ja līgums norādītajā termiņā netiek noslēgts, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.600

(protokols Nr.25, 65.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2013.gada ___________

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izpilddirektora p.i. Guntas Smalkās personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 īstenotāji D.R. (personas kods ***), J.P. (personas kods ***) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „UCTAM Baltics” (reģ.Nr.40103284718) (turpmāk –Īstenotāji), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada ___ mēneša lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma īstenošanas kārtību.

1.2. Īstenotājs atbilstoši detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

1.3. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.3.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.3.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.3.3. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.3.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2.PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotāji apņemas:

2.1.1. Veikt detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, kurā tiek norādīti realizējamā detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita, kā arī paredzamie rezultāti.

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem.

2.1.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas.

2.1.5. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pils ielā 5 īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par šo līgumu un tā neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. Sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.2.2. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.3. Ja Īstenotāji neievēro pielīgtos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.4.punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā kā pielikumu.

3.4. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par šīs Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts četros eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs - Domei, trīs - Īstenotājiem.

4.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome Īstenotāji:
Reģ.Nr.:90000056357 D.R.
Adrese: Jomas iela 1/5, (personas kods ***)
Jūrmala, LV-1015 Adrese: ***
Tālr.:67093816
e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

Tālr.:***
_______________________ ________________________
(G.Smalkā) (D.R.)
J.P. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(personas kods ***) „UCTAM Baltics”
Adrese: *** (reģ.Nr.40103284718)
________________________ Adrese:Elizabetesiela 63-1,
/J.P./ Rīga, LV-1050
Tālr.:67085756,
_________________________
( paraksts )

Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF