Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 732

protokols Nr. 31, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz LR likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Lēmuma 10.pielikumā (informatīvi – pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”):

Ar 2014.gada 1.martu izslēgt 13.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

13.

Mazgāšanas operators

1.00

224

224

1.2. Lēmuma 13.pielikumā (informatīvi – sākumskola „Ābelīte”):

Izslēgt 2.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

2.

Speciālās izglītības skolotājs

4

345

1380

1.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

1.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

10

345

3450

turpmāk izteikt šādā redakcijā

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

1.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

14

345

4830

491

6874

1.3. Lēmuma 21.pielikumā (informatīvi – Jūrmalas Mākslas skola):

18.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

18.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.50

345

863

491

1228

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

18.

Interešu izglītības skolotājs (pirmsskolas audzēkņiem)

2.50

345

863

491

1228

1.4. Lēmuma 23.pielikumā (informatīvi – Jūrmalas Mežmalas skola):

1.4.1. Izslēgts 18.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

18.

Bibliotekārs

1

310

310

442

442

1.4.2. 4.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

4.

Sētnieks

1.00

224

224

320

320

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

4.

Sētnieks

2.00

225

450

320

640

1.5. Lēmuma 31.pielikumā (informatīvi – Labklājības pārvalde)

1.5.1. Izslēgt 6.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

6.

Sociālo dzīvojamo platību uzskaites speciālists

0.5

467

234

665

333

1.5.2. 15.amata vienību un 20.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

15.

Sociālo dzīvojamo platību uzskaites speciālists

0.5

467

234

665

333

20.

Kasieris

1

403

403

574

574

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

6.

Sabiedrības veselības organizators

1

678

678

965

965

20.

Klientu apkalpošanas speciālists

1

403

403

574

574

2. Apstiprināt Lēmuma pielikumus jaunā redakcijā izsakot amatalgas euro.

3. Uzdot iestāžu vadītājiem veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 2.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 - 35 XLS

Pielikums Nr.36 XLS

Pielikums Nr.37 XLS

Pielikums Nr.38 XLS

Pielikums Nr.39 XLS

Pielikums Nr.40 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF