Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2014.gada 2.decembra 34.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 13.novembra 32.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 24.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 7.augusta 23.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 18.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 12.jūnija 9.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 8.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 25.marta 6.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 27.decembrīNr. 77

protokols Nr. 31, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un likumu „Par pašvaldības budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.decembra apvienotās Izglītības jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas, Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas, Transporta un komunālo lietu komitejas, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas, Drošības un kārtības jautājumu komitejas, Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas un Finanšu komitejas (protokols Nr.1.1-90/2) atzinumu:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2014.gadam kopējos ieņēmumos un izdevumos 96 625 860 euro saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr. 01.1.1- 10.21.1., tajā skaitā:

Pamatbudžets Ziedojumi, dāvinājumi

Ieņēmumi 64 480 788 euro 25 153 euro

Izdevumi 91 454 243 euro 39 175 euro

Finansēšana 26 973 455 euro 14 022 euro

Atlikums g.s. 3 230 108 euro 14 022 euro

Atlikums g.b. 1 079 552 euro

Saņemtie aizņēmumi 28 875 789 euro

Aizņēmumu atmaksa 4 052 890 euro

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. -2016.gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

3. Apstiprināt 2014.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanās izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt 2014.gadā SIA „Dzintaru koncertzāle” lielās zāles viena pasākuma pašizmaksu saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt 2014.gadā budžeta finansēto programmu atšifrējumus saskaņā ar 6.-30.pielikumu.

6. Apstiprināt 2014.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 5 275 385 euro, t.sk.:

6.1. SIA „Jūrmalas ūdens” 5 036 342 euro, t.sk.,:

6.1.1. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas īstenošanai 3 049 098 euro;

6.1.2. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas īstenošanai 1 987 244 euro;

6.2. PSIA „Kauguru veselības centrs” 92 487 euro, t.sk.:

6.2.1. sāls istabas ierīkošanai 15 652 euro;

6.2.2. infrastruktūras attīstībai 76 835 euro;

6.3. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 146 556 euro liftu nomaiņai pansionāta un terapijas ēkās.

7. Noteikt, ka 2014.gadā profesionālās ievirzes izglītības un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

8. Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” mērķdotācijas apjoms Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir noteikts 2014.gada 8 mēnešiem, Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm mērķdotāciju atļauts izlietot tikai Budžeta nodaļas novadīto asignējumu apjomā.

9. Noteikt, ka 2014.gada pašvaldības budžeta pārpildes gadījumā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt:

9.1. Aktivitātei „Transporta invaliditātes kompensēšana” ar mērķi paaugstināt dzīves kvalitāti personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem 51 223 euro;

9.2. GMI pabalsta palielināšanai vientuļiem pensionāriem un invalīdiem 35 572 euro.

10. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvalde sadarbībā ar Labklājības pārvaldi līdz 2014.gada 1.jūlijam sniedz priekšlikumus par izmaiņām 2013.gada 30.maija Jūrmalas pilsētas domes nolikumā Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” ar mērķi noteikt atšķirīgu procentuālo likmi īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem segšanai no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk. izvērtējot īrnieku maksātspēju.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisBudžeta struktūra

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.77

„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. gada budžeta apstiprināšanu”

Pielikums

Skaidrojums

Faila nosaukums

Paskaidrojuma raksts pie 2014. gada pašvaldības budžeta

Saistošo noteikumu projekts „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. gada budžeta apstiprināšanu”

LEMUMPR.doc

1. pielikums

Ieņēmumi

Ien_Izd_2014_jauna.xls

2. pielikums

Izdevumi

Ien_Izd_2014_jauna.xls

3. pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. - 2016. gada Ceļu fonda izlietojuma programma

4. pielikums

Aprūpējamā vienas dienas uzturēšanās izmaksas (no pašvaldības budžeta) 2014.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

5. pielikums

Dzintaru koncertzāles lielās zāles viena pasākuma pašizmaksas 2014.gadam sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

6. pielikums

Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi

7. pielikums

Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība

8. pielikums

Pilsētas attīstības pasākumi

9. pielikums

Pilsētas attīstības pasākumi,

Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi, Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

10. pielikums

Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi, Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana,

Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā,

Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība

11. pielikums

Nekustamā īpašuma iegāde,

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana/Iestādes uzturēšana

12. pielikums

Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla pārvaldīšanu, nekustamā īpašuma iegādi

13. pielikums

Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija,

Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums,

Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts,

Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti,

Bibliotēku kapitālie un kārtējie remonti,

Muzeju un izstāžu kompleksu kapitālā un celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti,

Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti,

Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti,

Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,

Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti,

Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti,

Interešu un profesionālās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti,

Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija,

Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe

14. pielikums

Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi,

Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana),

Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi,

Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi,

Pirmskolas izglītības iestāžu labiekārtošanas pasākumi

Atsifrejumi_14.xls

15. pielikums

Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi

16. pielikums

Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi,

Pilsētas svētku noformējums,

Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,

Pilsētas attīstības pasākumi

17. pielikums

Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes

18. pielikums

Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi

19. pielikums

Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi,

20. pielikums

Sporta pasākumi

21. pielikums

Kultūras pasākumi

22. pielikums

Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā,

Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai,

Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā

23. pielikums

Specializēto medicīnisko pakalpojumu līdzfinansējums,

Atkarību profilakses programmu finansējums,

Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums

24.pielikums

Sabiedriskā kārtība,

Integrācijas projektu īstenošana,

Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā,

Atbalsts gados veciem cilvēkiem,

Atbalsts ģimenēm ar bērniem,

Mājokļa atbalsts,

Atbalsts sociāli atstumtām personām,

Sociālās aizsardzības pasākumi

25.pielikums

Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi

26.pielikums

Kultūras pasākumi

27.pielikums

Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2014.gada sezonā

28.pielikums

Projekts „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”

29.pielikums

Sporta pasākumi

30.pielikums

Finansējums pa sporta veidiem

Jūrmalas pašvaldības 2014. gada budžeta apraksts un informācija pie tā

Tāmes Nr.

Funkcijas nosaukums

Piezīme

01.1.1. – 01.1.9.

01 Vispārējie valdības dienesti

Faila nosaukums „01”

03.1.1. – 03.4.1.

03 Sabiedriskā kārtība un drošība

Faila nosaukums „03”

04.1.1. – 04.3.3.

04 Ekonomiskā darbība

Faila nosaukums „04”

05.1.1. – 05.2.4.

05 Vides aizsardzība

Faila nosaukums „05”

06.1.1. – 06.4.1.

06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Faila nosaukums „06”

07.1.1. – 07.3.1.

07 Veselība

Faila nosaukums „07”

08.1.1. – 08.7.1.

08 Atpūta, kultūra un reliģija

Faila nosaukums „08”

09.1.1. – 09.34.3.

09 Izglītība

Faila nosaukums „09”

10.1.1. – 10.21.1.

10 Sociālā aizsardzība

Faila nosaukums „10”

Pašvaldības 2014. gada budžeta projekta ieņēmumu tabulā (1. pielikums) ir atspoguļoti pašvaldības kopējie ieņēmumi, t.sk. prognozējamie atlikumi uz 2014. gada sākumu.

2. pielikumā ir pašvaldības budžeta izdevumu daļas kopsavilkums, kurā redzamas no budžeta finansētas institūcijas, tām piešķirto asignējumu kopapjoms sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām un finansējuma avotiem.

Katrai no budžeta finansētajai institūcijai asignējumu kopapjoms veidojas no tāmēm, kuru numuri ir norādīti tabulas priekšpēdējā ailē.

Jūrmalas pilsētas domei piešķirto asignējumu apjoma atšifrējums pa programmām un mērķiem, grupējot tos pēc funkcionālajām kategorijām, ir dots 3., 6. - 22., 28. pielikumā.

Labklājības pārvaldei apstiprināto izdevumu atšifrējums sociālo programmu īstenošanai un veselību veicinošajiem pasākumiem ir sniegts 23. un 24. pielikumā.

25.pielikumā ir atspoguļots Jūrmalas Kultūras centra rīkoto pasākumu atšifrējums.

Jūrmalas pilsētas muzeja un tā filiāļu organizēto pasākumu atšifrējums sniegts 26.pielikumā.

27. pielikumā redzami atbalstāmie pasākumi SIA „Dzintaru koncertzāle” 2014. gada sezonā.

Jūrmalas Sporta centra organizēto sporta pasākumu atšifrējums sniegts 29.pielikums.

Jūrmalas Sporta skolas organizēto sporta pasākumu atšifrējums sniegts 30.pielikums.

Pielikumos ir norādīta gan funkcionālā kategorija, gan ekonomiskās klasifikācijas kodi, līdz ar to šos izdevumus iespējams atrast attiecīgā kredītrīkotāja tāmēs.

Tāmju numerācija veidota pēc šāda algoritma: pielikums JPGZiņojums par Jūrmalas pašvaldības 2014.gada budžetu

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2014.gada Jūrmalas pilsētas budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti, kuras ietekmē arī ārējie faktori, iepriekš noteiktos mērķu sasniegšanā.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, MK noteikumu projektu „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ar 2014.gada 1.janvāri Latvija pievienojas eirozonai, līdz ar to 2014.gada pašvaldības budžeta projekts ir sastādīts un sabalansēts kā naudas vienību izmantojot eiro, bet informatīviem mērķiem izdevumu apjoms ir norādīts latos. Līdzīgi kā visā valstī, arī pašvaldības 2014.gada budžeta sastādīšana divās valūtās prasīja papildus administratīvo slodzi un pašvaldības darbinieku stipri intensīvāku darbu šī budžeta sagatavošanas procesā. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.oktobra rīkojumam Nr.1.1-14/421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta projektu 2014.gadam”, veicot budžeta izdevumu pozīciju pārrēķinu no latiem uz eiro, ieņēmumi katrā pozīcijā līdz pilniem eiro tika apaļoti uz leju, izdevumi katrā pozīcijā līdz pilniem eiro tika apaļoti uz augšu, apaļošana tika veikta budžeta atšifrējumos katras programmās ietvaros, savukārt pārrēķina rezultātā radusies starpība tika segta no plānotajiem kases apgrozības līdzekļiem 2014.gada beigās.

Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem.

2014.gada valsts budžets veidots, balstoties uz prognozi, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās palielināsies par 4.2%, inflācijas līmenis pieaugs par 2.3%, bezdarba līmenis samazināsies līdz 10.6%.

Valsts noteiktā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir atkarīga no iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to ir svarīgi, lai izpildītos valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kurā tiek plānoti un izlietoti tikai saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, pārējie finanšu līdzekļi ir uzskatāmi par pamatbudžeta līdzekļiem.

Sastādot 2014.gada budžetu tika strādāts pie tā, lai Jūrmalas iedzīvotājiem saglabātu esošos pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un sociālos pabalstus, t.sk.:

· nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu skolēniem, studentiem un pensijas vecuma cilvēkiem;

· nodrošināt bezmaksas ēdināšanu skolēniem, kas apmeklē pašvaldības izglītības iestādes;

· nodrošināt ar finanšu resursiem labāko sociālā atbalsta sistēmu valstī;

· nodrošināt, ka netiek samazinātas Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pašvaldības iedzīvotājiem.

Paralēli tika vērtētas iespējas uzsākt jaunas iniciatīvas, kas būtu balstītas uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014. – 2020.gadam, ar mērķi turpināt tālāko Jūrmalas kā ārstniecības kūrorta attīstību, kā arī risināt Jūrmalas iedzīvotāju visbiežāk norādītās vēlmes. Rezultātā 2014.gadā ir iekļauts finansējums vairākām jaunām iniciatīvām, no kurām svarīgākās:

· ceļu un ielu asfalta seguma intensīvāka atjaunošana;

· nacionālās bagātības Ķemeru sanatorijas kompleksa iegāde un tā saglabāšana;

· bezmaksas ēdināšana pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes.

Konsolidētā budžeta ieņēmumi

Jūrmalas pašvaldības 2014.gada budžetā tiek prognozēti konsolidētā budžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem 64 505 941 euro apjomā jeb ar 12.6% pieaugumu pret 2013.gada budžeta ieņēmumu daļas gaidāmo izpildi, līdz ar to pašvaldības prognozēto ieņēmumu palielinājums 2014.gadā sastāda 7 250 498 euro. Tikai sākot ar 2013.gada budžetu jau sākotnēji tika prognozēts neliels ieņēmumu palielinājums pret iepriekšējā gada budžetu (krīzes gados Jūrmalas pašvaldības budžeta ieņēmumi būtiski samazinājās) un pozitīvi ir vērtējams, ka 2014.gada budžetā pieauguma tendence saglabājas.

Galvenie 2014.gada pašvaldības budžeta palielinājuma cēloņi ir:

· ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 508 680 euro;

· ieņēmumi no ES fondiem, valsts budžeta un citas ārvalstu palīdzības projektu īstenošanai 2 687 631 euro;

· ieņēmumi no privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Jūrmalas namsaimnieks” atsavināšanas, izmantojot privatizācijas metodi, 2 959 461 euro apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā – 57.7%, 2013.gadā tā īpatsvars bija 59.6%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga.

2013. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tika samazināta no 25% līdz 24%, un ar 2013. gada 1. jūliju atvieglojumi par apgādājamajām personām tika paaugstināta no 99,60 euro uz 113,83 euro. Šī pasākuma rezultātā 2013.gada pašvaldības budžetā ir vērojama ievērojami mazāka pārpilde kā 2012.gadā.

Lai samazinātu darbaspēka nodokļu slogu un sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī zemāk atalgotajām iedzīvotāju kategorijām, ar 2014. gada 1. janvāri valsts ir noteikusi šādas izmaiņas:

· nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu tiks paaugstināts no 113,83 euro līdz 165 euro;

· neapliekamais minimums tiks paaugstināts no 64,03 euro līdz 75 euro;

· minimālās mēneša darba algas paaugstināšana no 284,57 euro līdz 320 euro.

Līdz ar to, ja 2015. un 2016.gadā tiks samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme par 1% ik gadus, pie nosacījuma, ka netiek pārdalīts par labu pašvaldībām procentuālais sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu, ir sagaidāms, ka pašvaldību budžeta ieņēmumi ievērojami samazināsies.

Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu projektam „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā”, 2014.gada pašvaldības budžetā ir plānoti ieņēmumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 37 225 356 euro apmērā, pieaugums pret 2013.gada gaidāmo izpildi sastāda 4.2%, bet pret sākotnējo plānu 10.6%. Pieauguma tempi šajā ieņēmumu veidā ir samazinājušies, jo 2013.gada plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis pret 2012.gada plānoto iedzīvotāju ienākuma nodokli sastādīja 14.2%. Jāatzīmē, ka 2013.gadā nav mainīts procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 80% un 20% (2011.gadā tas bija 82% un 18%), līdz ar to pašvaldības ne tikai valsts veikto iepriekšējo gadu konsolidācijas rezultātā ir zaudējušas daļu ienākumu, bet arī ekonomikas izaugsmes laikā netiek ievērots taisnīgs Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales princips.

Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 19.pants nosaka, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 20%, II ceturksnī - 24 III ceturksnī – 27%, IV ceturksnī – 29%.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2013.gadā prognozēti 7 536 619 euro apmērā, kas ir par 5.0% jeb 398 873 euro mazāk nekā 2013.gada budžeta ieņēmumi. Samazinājums pamatā ir saistīts ar ieņēmumu samazinājumu no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm.

Pašvaldības ir saglabājusi arī 2014.gadā īstenoto Nekustamā īpašuma nodokļa politiku valsts noteikto principu ietvaros, kas būtiski samazina Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, kuri deklarējuši šeit dzīvesvietu, maksājumus:

· Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājums iedzīvotājiem, kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalā, ir noteikts 30% apmērā no aprēķinātā pilnā nodokļa;

· Ir spēkā palikuši Nekustamā īpašuma nodokļa papildus atvieglojumi, kas ilggadēji ir piemēroti, t.sk:

o Zemes un ēku īpašniekiem un īpašnieku mantiniekiem, kuriem nekustamais īpašums ir piederējis līdz 1940.gadam;

o Valsts un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļiem, ja to īpašnieki uztur savus īpašumus pienācīgā kārtībā;

o Uzņēmējiem, kuru darbība saistīta ar kūrorta nozari;

o Uzņēmējiem par nekustamo īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība un tie nodarbina vismaz 5 jūrmalas iedzīvotājus;

o Maznodrošinātiem un trūcīgiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī I un II grupas invalīdiem;

o Politiski represētām personām;

o Ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;

o Ārzemniekiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un kuri ir deklarējuši pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā.

Būtisku pašvaldības budžeta daļu veido maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem, kā arī ES fondu līdzekļi.

Valsts, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 3.pantu, Jūrmalas pašvaldībai mērķdotācijas pašvaldības pedagogu atlīdzības izmaksām ir apstiprinājusi 2014.gada 8 mēnešiem, kas sastāda 4 018 921 , kas ir par 75 918 euro vairāk nekā 2013.gada 8 mēnešos (pret 2012.gada attiecīgo laika periodu pieaugums sastādīja 402 728 euro). Lai nodrošinātu pedagogu atlīdzības izmaksas septembra un oktobra mēnesī atbilstoši normatīvajiem aktiem, Jūrmalas pašvaldības 2014.gada budžetā apropriācija ir noteikta saimnieciskajam gadam, līdz ar to oktobrī būs nepieciešami pašvaldības budžeta grozījumi atbilstoši valsts noteiktajam mērķdotāciju apjomam atlikušajiem saimnieciskā gada mēnešiem.

Pašvaldība dotāciju un mērķdotāciju veidā 2014.gadā no valsts budžeta saņems:

· Bērnu ēdināšanas izdevumu 1.un 2.klasei segšanai 183 482 euro (2013.gadā bija 171 785 euro 1. un 2.klašu izglītojamo ēdināšanai);

· Pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 42 686 euro jeb 4 268 euro uz 1 iemītnieku (10 iemītnieki);

· Bērnunama iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajā bērnunamā ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 8 567 euro uz 1 bērnu (1 bērns);

· Dotāciju izdevumu kompensācijai regulārajiem pasažieru pārvadājumiem Ls 113 830 euro;

· Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam ir plānota 1 326 894 euro, kas ir par 300 998 euro lielāka nekā gaidāmā ieņēmumu izpilde 2013.gadā.

Bez tam 2014.gada budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem, citas ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta projektu īstenošanai saņems 3 372 226 euro. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P-128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve” īstenošanai paredzētais finansējums 2 849 639 euro apmērā.

Bez tam 2014.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Jūrmalas namsaimnieks” atsavināšanas, izmantojot privatizācijas metodi, 2 959 461 euro apmērā.

Speciālais budžets sastāv no ieņēmumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem, kurus izlietot atļauts tikai atbilstoši ziedoto un dāvināto līdzekļu mērķim.

Pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm. Risks pastāv, ja ārējo ekonomisko faktoru ietekmē, sāksies ekonomiskā lejupslīde.

Konsolidētā budžeta izdevumi

Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām un atmaksājamām kredītsaistībām 2014.gadā sastāda 91 493 416 euro. Kopējais izdevumu daļas palielinājums pret 2013.gada gaidāmo izpildi 63 568 792 euro ir 27 924 626 euro jeb 43.9%.

Izdevumu pieauguma finansēšanas avoti ir plānotais pašvaldības budžeta atlikums uz gada sākumu 3 244 130 euro un plānotie aizņēmumi 28 875 789 euro, t.sk. projektiem, kuru īstenošana uzsākta 2013.gadā, paredzētais aizņēmumu apjoms sastāda 13 123 850 euro, ES fondu projektu līdzfinansēšanas nodrošināšanai 7 259 812 euro, jauno projektu uzsākšanai 8 492 127 euro. 2014.gadā, līdzīgi kā 2013.gadā, plānotos aizņēmumus ir atļauts iekļaut pašvaldības budžetā pirms Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas.

Pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumi nodrošina iespēju saglabāt 2013.gadā uzsākto darbinieku atlīdzības palielinājumu un sociālo garantiju nodrošināšanu, t.sk. :

· mēnešalgas palielinājums no 449 euro uz 491 euro par likmi pirmsskolas pedagogiem, palielinājums attiecas arī uz tiem pedagogiem, kurus finansē no valsts budžeta, sedzot izmaksas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 398.40 euro par likmi, pašvaldība segs 93 euro;

· mēnešalgas palielinājums profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem no 398.40 euro uz 442 euro, palielinājums attiecas arī uz tiem pedagogiem, kurus finansē no valsts budžeta, sedzot izmaksas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 398.40 euro par likmi, pašvaldība segs 43 398.40 euro;

· piemaksu par pedagogu kvalitātes pakāpēm izmaksa pedagogiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta;

· veselības apdrošināšanas izdevumu segšana, t.sk. darbiniekiem, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta;

· atvaļinājuma pabalsta izmaksa līdz 50% no mēnešalgas, t.sk. darbiniekiem, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta;

· darbinieku aizvietošanas apmaksa līdz 30% no mēnešalgas.

2014.gadā nav ievērtētas izmaksas prēmijām un naudas balvām, kā arī piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

Lai gan atbilstoši valsts noteiktajām makroekonomiskajām tendencēm nav plānots būtisks energoresursu cenu kāpums, tomēr riska mazināšanas nolūkos 2014.gada budžetā ir iestrādāts maksas par elektrību pieaugums 5% apmērā.

2014.gadā pašvaldībā tiks īstenoti 20 projekti ar ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, kopējām izmaksām sastādot 9 993 015 euro, t.sk.(tabulā uzrādīti tikai no jauna uzsāktie projekti vai kas tiks turpināti 2013.gadā):

N.p.k.

Projekta nosaukums/ Nozare

Projekta īstenotājs

2013.gada gaidāmā izpilde (euro)

2014.gada plānotie izdevumi (euro)

Pavisam kopā

646 796

9 993 015

04 Ekonomiskā darbība kopā

289 080

4 574 911

1

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās

Jūrmalas pilsētas dome

190 349

198 106

2

Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve

Jūrmalas pilsētas dome

28 340

4 292 957

3

Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs

Jūrmalas pilsētas dome

70 391

32 559

4

Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014

Jūrmalas pilsētas dome

0

51 289

05 Vides aizsardzība kopā

0

5 036 342

5

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība II kārta

SIA „Jūrmalas ūdens”

0

3 049 098

6

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta

SIA „Jūrmalas ūdens”

0

1 987 244

08 Atpūta, kultūra un reliģija kopā

15 952

65 576

7

Ērģeļmūzika BACH zīmē, Jūrmalā, Liepājā, Rīgā

Jūrmalas Kultūras centrs

12 963

63 558

8

SportCityNet

Jūrmalas pilsētas dome

2 989

2 018

09 Izglītība kopā

80 757

63 068

9

Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 - 2014

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

6 048

4 624

10

Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

36 460

25 966

11

Dream Do Decide

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola

14 646

6 300

12

Songs Make Impossible Look Easy

Majoru vidusskola

0

21 000

13

Sky units us

Pumpuru vidusskola

19 064

2 500

14

Tālmācības materiālu izveidošana vakarskolas skolēniem

Jūrmalas Vakara vidusskola

4 539

2 678

10 Sociālā aizsardzība kopā

261 007

253 118

15

Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Labklājības pārvalde

57 806

44 425

16

Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalā

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

48 186

23 033

17

Grupu dzīvokļa pakalpojumu izveide un nodrošināšana

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

74 444

74 366

18

Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

27 213

29 768

19

Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana dienas centrā Jūrmalas pilsētā dzīvojošo Romu tautības iedzīvotājiem

PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”

53 358

52 284

20

Latvijas Sarkanā krusta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums higiēnas centrā Jūrmalā

Latvijas Sarkanais krusts

0

29 242

Tālākā tekstā tiks dots pašvaldības budžeta izdevumu, neņemot vērā iepriekšējos gados ņemto aizdevumu atmaksu, salīdzinājums. Jāatzīmē, ka 2013.gada nogalē ir veiktas Jūrmalas pilsētas domes administrācijas strukturālas izmaiņas, kā rezultātā budžeta izdevumi nozaru griezumā praktiski ir grūti salīdzināmi.

2014.gada budžetā par prioritāti ir uzskatāma pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana, kā arī citi pašvaldības ekonomisko attīstību veicinoši pasākumi, t.sk. nekustamo īpašumu iegāde pašvaldības vajadzībām, sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi, tūrisma attīstību veicinošie pasākumi. Šie izdevumi tiek atspoguļoti nozarē „Ekonomiskā darbība”, kuras kopējais finansējums 2014.gadā sastādīs 15 615 572 euro, kas ir par 9 221 924 euro jeb 144.2% vairāk nekā 2013.gadā, t.sk. līdzekļi paredzēti:

· Ceļu infrastruktūras remontiem 2 321 767 euro;

· Ķemeru sanatorijas kompleksa iegādei 3 910 301 euro

· projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošana 4 292 957 euro;

· braukšanas maksas atlaižu segšanai un zaudējumu kompensācijas 1 281 515 euro;

· tūrisma attīstībai 237 112 euro;

Saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Ūdenssaimniecības attīstības projekta II un III kārtas īstenošanai, sadaļā „Vides aizsardzība” ir vērojams otrs lielākais pašvaldības budžeta asignējumu pieaugums – par 4 043 312 euro jeb 84.1% pret 2013.gadu, kopējiem izdevumiem 2014.gadā sasniedzot 8 089 024 euro, Iepriekšminētā projekta īstenošanai paredzēti 5 036 342 euro, pašvaldības pārziņā esošō teritoriju apsaimniekošanai – 2 432 762 euro.

Nākamā nozare ar trešo augstāko pieaugumu ir Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Pašvaldības budžeta izdevumi 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, pieauguši par 2 334 573 euro, sasniedzot 7 434 212 euro. Finansējums ir paredzēts šādiem mērķiem:

· Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā būvniecībai 2 151 475 euro, 2014.gadā paredzēts pabeigt Mākslas skolas būvniecību, kā arī tiks uzsākta ēku Mūzikas vidusskolas un Dubultu bibliotēkas vajadzībām projektēšana;

· Pašvaldības teritoriju labiekārtojumam 195 510 euro;

· Ķemeru kompleksa apsaimniekošanai 30 735 euro;

· Ķemeru kūrortpoliklīnikas un sanatorijas attīstības koncepcijas izstrādei 28 458 euro.

· Dubultu tirgus labiekārtošanai 28 458 euro;

· pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodrošināšanai 457 360 euro .

Sadaļa „Atpūta, kultūra un reliģija”, kuras kopējais finansējums 2014.gadā sastāda 13 502 940 euro, kas ir par Ls 4 456 160 euro vairāk nekā 2013.gadā. Pamatiemesli pieaugumam ir šādi:

· turpinās Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurācija, kopējais finansējums sastāda 6 659 142 euro;

· Aspazijas mājas restaurācijas turpināšana 718 901 euro;

· Majoru kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšana un aprīkošana Ls 681 477 euro;

· Ķemeru kūrortpoliklīnikas un sanatorijas saglabāšanai 303 073 euro

Nozares „Izglītība” finansējums 2014.gadā sastāda 25 101 128 euro. Salīdzinot ar 2013.gada gaidāmo izpildi, pieaugums ir 4 896 390 euro.

Nākamajā gadā ir paredzēts uzsākt jaunas sporta zāles būvniecību pie sākumskolas „Atvase” un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas. Tas uzlabos iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm atbilstošā infrastruktūrā ne tikai mācību procesa laikā, bet būs pieejamas Jūrmalas iedzīvotājiem ārpus tā. Šo projektu ir plānots finansēt no kredītlīdzekļiem 5 264 626 euro.

Atkārtoti ir uzsākta Lielupes vidusskolas rekonstrukcijas projektēšana, kuras kopējās izmaksas ir 220 546 euro.

Ir rasta iespēja:

· nodrošināt bezmaksas ēdināšanu pirmskolas vecuma bērniem no 2014.gada 1.septembra, kas kopumā 4 mēnešos no budžeta prasīs 188 701 euro;

· turpināt bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanas finansēšanu 5.,6.gadīgajiem bērniem un 1.-12.klašu audzēkņiem, kas kopumā prasīs 1 129 671 euro;

· piešķirt līdzekļus vispārējās izglītības iestādēs 57 euro uz 1 bērnu mācību grāmatu iegādei, mācību līdzekļu, inventāra un pamatlīdzekļu nodrošināšanai atbilstoši mācību iestāžu vadītāju ieskatiem, kopumā 232 156 euro;

· piešķirt finansējumu pirmsskolas izglītības iestādēs 35,57 euro uz 1 bērnu, nodrošinot mīkstā inventāra atjaunošanu, virtuves inventāra, kā arī mēbeļu, mācību līdzekļu iegādi. Kopā 2014.gada budžetā tam paredzēts 74 239 euro.

· piešķirt finansējumu bērnu nometņu organizēšanai talantīgajiem, maznodrošinātajiem un profesionālās ievirzes un interešu izlglītību apgūstošajiem audzēkņiem, kopā 108 511 euro vai par 34.7% vairāk nekā 2013.gadā;

· izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītību sporta jomā, inventāra, mācību līdzekļu, sporta tērpu un pamatlīdzekļu iegādei 141 730 euro, kas ir par 112 954 euro vairāk nekā 2013.gadā ;šajā pozīcijā lielākā daļa no finansējuma apjoma ir līdzekļu samazinājums Jūrmalas pilsētas domei Sporta attīstībai paredzētajā finansējumā, t.i., par daļu, kas sporta klubu līdzfinansēšanai bija paredzēti pašvaldības sporta iestāžu bērniem un jauniešiem;

· tautastērpu iegādei izglītības iestāžu deju kolektīviem un koriem dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 59 959 euro.

Sociālās aizsardzības nozarē 2014.gada pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 7 933 088 euro, pieaugums pret 2013.gadu ir 1 649 204 euro. Finansējums nodrošinās papildus šādas aktivitātes:

· Pašvaldības iestādes „Sprīdītis” ēkas rekonstrukcijas darbus 2 134 308 euro;

· asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 182 129 euro;

· tiek nodrošināta projekta „Latvijas Sarkanā krusta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums higiēnas centrā Jūrmalā” 29 242 euro apmērā.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai atvēlētais finansējums sastāda 1 640 895 euro, kopumā nozares asignējumi ir noteikti 2013.gada līmenī.

Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai 2014.gadā paredzēti 266 327 euro.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi ir pieauguši par 1 691 454 euro, tā kā šajā sadaļā tiek atspoguļoti izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Bez tam par 869 062 euro ir palielināts asignējumu apjoms, kas nepieciešams pašvaldības aizņēmumu kredītprocentu nomaksai (atšifrējumu skatīt pielikumā), kā arī ievērojami palielināts izdevumu apjoms pilsētas attīstības pasākumiem – par 240 688 euro .

2014.gadā iemaksas Pašvaldību Izlīdzināšanas fondā pret 2013.gadu ir palielinājušās - Jūrmalas pašvaldības donormaksājumi sastādīs 7 198 163 euro, kas ir par 259 457 euro vairāk nekā 2013.gadā. 2014.gadā vidēji katrs Jūrmalas iedzīvotājs atbalstīs citas Latvijas pašvaldības 125 euro apmērā.

Jūrmalas pašvaldības saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem, ietverot plānojamās kredītsaitības, kas jāsedz tiešā veidā no budžeta, sastāda 5 960 309 euro, kas ir par 378 510 euro pret gaidāmo izpildi vairāk nekā 2013.gadā. Palielinājumu rada galvenokārt procentu maksājumu pieaugums par saņemtajiem un plānotajiem aizņēmumiem 2014.gadā.

Kopumā 2014.gada Jūrmalas pilsētas budžets ir vērsts, lai:

· saglabātu atviegloto Nekustamā īpašuma nodokļa slogu pašvaldības iedzīvotājiem;

· noturētu esošajā, Latvijā vienā no augstākajiem citu pašvaldību vidū, līmenī kārtējo izdevumu apjomu izglītībā un sociālajā nodrošināšanā, t.sk. bezmaksas transporta nodrošināšanu skolēniem, studentiem un pensijas vecuma cilvēkiem, kā arī bezmaksas ēdināšanu esošajām izglītojamo kategorijām;

· no 2014.gada 1.septembra nodrošinātu bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas vecuma bērniem;

· nodrošinātu finansējumu valsts kultūras pieminekļa Ķemeru sanatorijas un ar to saistīto nekustamo īpašumu iegādi un tālāko saglabāšanu.

2014.gada budžets ir vērtējams kā 2013.gadā uzsākto aktivitāšu turpināšanu nodrošinošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Jūrmalas ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, t.sk. gatavojoties nākamā plānošanas perioda ES fondu apguves periodam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-30 XLSX


Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF