Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 200.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2014.gada 20.februārīNr. 52

protokols Nr. 4, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

Ņemot vērā likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 60.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumu Nr.267 „Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.15 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iecelt Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā:

1.1. Maija Putniņa - Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente, komisijas priekšsēdētāja;

1.2. Sandra Brauere - Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i., komisijas priekšsēdētājas vietniece;

1.3. Arturs Grants – izpilddirektora vietnieka p.i., Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.;

1.4. Iveta Strazdiņa – Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.; Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 200.lēmumu

1.5. Gunita Nagle – Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroja vadītāja.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumu Nr.802 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis