Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 28.oktobra 487.lēmumu

2014.gada 10.aprīlīNr. 173

protokols Nr. 8, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168
„Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 37.pielikumu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikuma Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”:

1. Lēmuma 1.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.2. Aina Birina, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore, Būvvaldes vadītājas 1.vietnieks”.

2. Lēmuma 1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.4. Ģirts Brambergs, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs”.

3. Lēmuma 1.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.5. Jānis Artemjevs, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāja p.i.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis