Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 35.lēmumu

2014.gada 12.jūnijāNr. 281

protokols Nr. 10, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568
„Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikuma Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”, izsakot 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.7. Vita Zvejniece – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF