Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 35.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 408.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 12.jūnija 281.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 701.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 127.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 19.jūlija 387.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 7.oktobra 667.lēmumu

2010.gada 5.augustāNr.568

protokols Nr.21, 4. punkts

Par nekustamā īpašuma
iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikuma Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Grozīts ar domes 2010.gada 7.oktobra 667. lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 127. lēmumu

  1.1. Vilmārs Freimanis – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, komisijas priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 408.lēmumu

  1.2. Leons Kasņikovskis – Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas juriskonsultants; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 701. lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 408.lēmumu

  1.3. Gunta Smalkā – Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības nodaļas vadītāja;

  1.4. Ināra Kundziņa - Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības vadītāja (galvenā grāmatvede);

  1.5. Anna Deičmane - Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 701. lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 408.lēmumu

  1.6. Gunta Jubele - Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 701. lēmumu

  1.7. Andris Bērziņš - Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas arhitekts. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 281.lēmumu

  1.8. Papildināts ar domes 2012.gada 19.jūlija 387. lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 701. lēmumu

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.654 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF