Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 35.lēmumu

2014.gada 4.septembrīNr. 408

protokols Nr. 14, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568
„Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikuma Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1. Arturs Grants – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i., Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i., komisijas priekšsēdētājs;”.

2. Izteikt lēmuma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.2. Gunta Smalkā – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka p.i., Pilsētsaimniecības pārvaldes vadītāja p.i.;”.

3. Izteikt lēmuma 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.5. Arta Tjarve – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas juristkonsulte”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF