Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 17.10.2014. Stājas spēkā 18.10.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 472

protokols Nr. 15, 38. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.635 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1”, ir izstrādāts teritorijas detālplānojums ar būvniecības ieceri skiču stadijā.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu un, izskatot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 4.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-81/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā.

2. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātājiem (zemes vienības īpašniekiem) par detālplānojuma zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Ja līgums 2 mēnešu laikā pēc detālplānojuma stāšanās spēkā netiek noslēgts, Domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.472

(protokols Nr.15, 38.punkts)

Līgums Nr.__________

 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2014.gada ___________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

N.U. (dzimusi ***, pase ***, izdota *** derīga līdz ***, izdota Maskavā, izdevēja iestāde: Federālais Migrācijas dienests 77710) un E.B. (dzimusi ***, pase ***, izdota ***, derīga līdz ***, izdota Maskavā, izdevēja iestāde: Federālais Migrācijas dienests 77718) (turpmāk –Īstenotāji), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā – Puses,

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.3. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotāji atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotāji apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2024.gada 31.decembrim;

2.2.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabala Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotāji neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotājiem par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts trijos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un pa vienam eksemplāram katram Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015

reģistrācijas Nr.90000056357

Konta Nr.LV81PARX0002484577002

AS „Citadele banka”

SWIFT kods: PARXLV2

tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/G.Smalkā/

Īstenotāji

N.U. (N.U.)

Adrese: ***

_________________________

/N.U./

E.B.

Adrese: ***

_________________________

/E.B./


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF